MKPUBLIKACJE

Blog

Ankieta w pracy dyplomowej – krok po kroku

Ankieta w pracy dyplomowej – krok po kroku

Obowiązkowym elementem pracy licencjackiej i magisterskiej jest rozdział badawczy. Zwykle jest to ostatni rozdział pracy – dla wielu promotorów jednak najważniejszy. Student przystępujący do obrony musi bowiem ująć w tym rozdziale swoją własną analizę i spostrzeżenia, udowadniając, że poruszony w

Czytaj więcej »
Jak napisać pracę dyplomową? – FACHOWY PORADNIK

Jak napisać dobrą pracę dyplomową? – Poradnik

Pisanie pracy dyplomowej nie należy do najłatwiejszych zadań. Oprócz problemów ze znalezieniem odpowiedniego promotora, a następnie tematu pracy, studenci bardzo często borykają się z czystym brakiem zdolności do przelewania myśli na papier. Poniżej znajdziesz proste i niezwykle przydatne porady, jak

Czytaj więcej »
Recenzja

Recenzja

Recenzja książki dotyczy nie tylko przybliżenia znajdujących się w niej treści, ale również dokonania ich oceny. W recenzji warto odnieść się do tytułu książki i przeprowadzić próbę wyjaśnienia takiego sformułowania, a także oprzeć się na ciekawych cytatach potwierdzających znajomość zawartości

Czytaj więcej »
Artykuł

Artykuł

Artykuł to tekst zwykle przeznaczony do publikacji w gazecie, czasopiśmie lub dzienniku. Jego odbiorcami ma być szerokie grono czytelników, więc powinien być napisany w sposób przyciągający i utrzymujący uwagę. Artykuł powinien być interesujący, prezentować fakty oraz wydawać opinie i myśli.

Czytaj więcej »
Referat

Referat

Referat to pisemne opracowanie najczęściej przygotowywane do ustnego wygłoszenia w jakimś gronie osób – na uczelni jest to grupa studentów. Ta forma opracowania podobnie jak tradycyjne wypracowanie zawiera trzy podstawowe składniki: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Aby zdobyć zainteresowanie słuchaczy pomyśleć

Czytaj więcej »
Praca zaliczeniowa

Praca zaliczeniowa

Praca zaliczeniowa zawiera zazwyczaj kilka stron maszynopisu. Dotyczy różnej tematyki, a jej zadaniem jest pokazanie znajomości i zrozumienia danego zakresu tematycznego. Często jej celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy przekazanej na wykładach w połączeniu z zakresem ćwiczeń z danego przedmiotu. Wymagania

Czytaj więcej »
Praca doktorska

Praca doktorska

Praca doktorska to inaczej dysertacja czy rozprawa doktorska. Jej przygotowanie wymaga sporego zaangażowania ze strony osoby piszącej. Należy posiadać wiedzę teoretyczną w danej dyscyplinie naukowej oraz w sposób umiejętny i oryginalny dokonać rozwiązania postawionego w pracy problemu naukowego. W pracy

Czytaj więcej »
Prace dyplomowe i magisterskie - Wywiad

Prace dyplomowe i magisterskie – Wywiad

Wywiad dotyczy sytuacji bezpośredniej relacji interpersonalnej, w której osoba prowadząca wywiad zadaje respondentowi pytania w taki sposób, aby udzielone odpowiedzi pozostawały w związku z założoną w badaniach hipotezą. Formą wywiadu jest sondaż telefoniczny, który charakteryzuje się możliwością dotarcia do szerszego

Czytaj więcej »
Prace dyplomowe i magisterskie - Ankieta

Prace dyplomowe i magisterskie – Ankieta

Ankiety należą do grupy tzw. technik standaryzowanych otrzymywania danych. W tym przypadku wykorzystuje się narzędzie kwestionariusza ankiety, przekazywanego respondentom do samodzielnego wypełnienia. W badaniach ankietowych prowadzonych na potrzeby prac licencjackich, magisterskich czy doktorskich można wykorzystać gotowe kwestionariusze ankiety lub opracować

Czytaj więcej »
Prace dyplomowe i magisterskie - Streszczenie

Prace dyplomowe i magisterskie – Streszczenie

Streszczenie pracy (lub abstrakt) powinno znaleźć się na początku pracy licencjackiej czy magisterskiej. Jego opracowanie jest uzależnione od poszczególnych uczelni, bowiem często zdarza się, że nie jest praktykowane. Zawsze jednak powinno być wykonane w sposób wyjątkowo staranny i zrozumiały. Tę

Czytaj więcej »
Prace dyplomowe i magisterskie - Zakończenie

Prace dyplomowe i magisterskie – Zakończenie

Zakończenie zawiera podsumowanie poruszanej w pracy problematyki. Należy tu się odnieść do celu pracy i określić czy został on osiągnięty. Jeśli w pracy postawiono hipotezy w zakończeniu trzeba przypomnieć ich treść i wskazać ich zasadność – potwierdzić lub odrzucić poszczególne

Czytaj więcej »
Prace dyplomowe i magisterskie - Analiza wyników badań

Prace dyplomowe i magisterskie – Analiza wyników badań

Analiza wyników badań w pracach dyplomowych i magisterskich polega na zaprezentowaniu zebranego materiału badawczego w postaci syntetycznych i zbiorczych informacji. Do tego celu często wykorzystuje się zestawienia tabelaryczne oraz rysunki i wykresy. Wstępnie należy przeprowadzić charakterystykę próby badawczej pod względem

Czytaj więcej »
Prace dyplomowe i magisterskie - Metodologia

Prace dyplomowe i magisterskie – Metodologia

Metodologia w pracy dyplomowej lub magisterskiej jako dział naukoznawstwa obejmuje wiedzę na temat metod badań naukowych, budowy systemów naukowych oraz wyrażania i utrwalania osiągnięć nauki. Takie sformułowanie może przestraszyć nie jednego studenta przygotowującego się do pisania części metodologicznej swojej pracy

Czytaj więcej »
Prace dyplomowe i magisterskie - Teoria

Prace dyplomowe i magisterskie – Teoria

“Taka jest natura teorii, że gdy tylko człowiek ją wymyśli, to przyswaja ona wszystko jako właściwy dla siebie pokarm; zwykle od pierwszej chwili, gdy ją powołałeś do życia, rośnie w siłę dzięki wszystkiemu co widzisz, czytasz i poznajesz”. /Lavrence Sterne/ Część

Czytaj więcej »
Wstęp do pracy dyplomowej i magisterskiej

Prace dyplomowe i magisterskie – Wstęp

Wstęp to bardzo ważny element każdej pracy pisemnej. W przypadku prac licencjackich i magisterskich ujmuje się w nim wprowadzenie do problematyki, cel i problemy badawcze oraz strukturę pracy w podziale na poszczególne rozdziały. Czasem wymaga się określenia przyczyn zainteresowania autora

Czytaj więcej »
Konspekt pracy dyplomowej

Praca naukowa – konspekt pracy

Konspekt pracy to notatka obejmująca informacje odnośnie struktury pracy i jej zawartości. Jest szczególnie przydatny w przygotowywaniu się do pisania prac licencjackich czy magisterskich. Najczęściej zamieszcza się w nim takie elementy jak: tytuł pracy, problem badawczy, cele i hipotezy, metody

Czytaj więcej »
Plan pracy i bibliografia

Praca naukowa – plan i bibliografia

Plan pracy i bibliografia stanowią ważne elementy przygotowywania i zbierania materiałów do Twojej pracy licencjackiej czy magisterskiej. Plan jest Twoim przewodnikiem w pisaniu poszczególnych części pracy, a bibliografia zawiera pozycje, do których należy sięgnąć w trakcie pisania części teoretycznej czy

Czytaj więcej »
Prace magisterskie

Prace magisterskie

Prace magisterskie przygotowywane są na koniec studiów II stopnia (dawniej uzupełniające studia magisterskie) lub po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich. Po obronie pracy magisterskiej dyplomantowi zostaje nadany tytuł naukowy magistra w danej dziedzinie. Przygotowanie odpowiedniej pracy magisterskiej wymaga dużego zaangażowania ze

Czytaj więcej »

Prace licencjackie

Prace licencjackie przygotowywane są na koniec studiów licencjackich, mogą być teoretyczne lub badawcze. Obrona pracy licencjackiej daje dyplomantowi tytuł naukowy licencjata w danej dziedzinie. Pisanie pracy licencjackiej często odbywa się w stresujących dla studenta warunkach, bowiem pokrywa się z uczęszczaniem

Czytaj więcej »

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe, to pisemne prace, których napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym (np. egzamin licencjacki, magisterski) oraz wcześniejsze poddanie procedurze recenzji, jest konieczne do zdobycia przez ucznia, studenta, słuchacza lub doktoranta dyplomu ukończenia szkoły bądź uczelni, a zarazem tytułu zawodowego

Czytaj więcej »

Prace inżynierskie

Prace inżynierskie pisane są na koniec studiów inżynierskich I stopnia, bądź w połowie studiów magisterskich na uczelniach technicznych. Obrona pracy upoważnia dyplomanta do posługiwania się tytułem inżyniera. Najczęściej są to prace badawcze i projektowe, umożliwiające wyciągnięcie własnych wniosków przez przyszłego

Czytaj więcej »

Prace naukowe – Plan pracy

Plan pracy, to niejako wykaz poszczególnych treści, które powinny znaleźć się w przygotowywanej pracy licencjackiej czy magisterskiej. Chodzi o przedstawienie ogólnego układu pracy w podziale na kolejne rozdziały – ich zawartość można krótko omówić lub przedstawić w punktach. Plan stanowi

Czytaj więcej »
Prace dyplomowe - MKPUBLIKACJE

Prace naukowe – Literatura

Literatura (bibliografia), to uporządkowany alfabetycznie wykaz dokumentów wykorzystanych do pisania prac zaliczeniowych, dyplomowych, licencjackich, magisterskich i innych. W opisie pozycji książkowej należy uwzględnić:  nazwisko i pierwszą literę imienia autora,  tytuł pozycji,  wydawnictwo,  miejsce i rok wydania. Zgromadzenie wykazu odpowiedniej literatury

Czytaj więcej »
MKPUBLIKACJE

Kontakt

  • +48 664 600 900
  • mk@mkpublikacje.pl

Adres

MKPUBLIKACJE

ul. Powst. Styczniowych 2A/50
09-407 Płock

NIP: 888-136-85-88
REGON: 911319334

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio