MKPUBLIKACJE

Regulamin

1) Przedmiot usługi
a) Serwis zajmuje się profesjonalnym opracowaniem, wyszukiwaniem, selekcją, analizą, gromadzeniem i prezentacją informacji. Źródłami informacji są m.in.: książki, podręczniki, internet, bazy danych, prasa drukowana i elektroniczna, biblioteki, archiwa oraz inne, dostępne media i nośniki informacji (zarówno polskie jak i zagraniczne).  Wyszukujemy  informacje m.in. z dziedziny ekonomii, marketingu, finansów, zarządzania, bankowości, gospodarki, nauki, techniki, prawa oraz innych dziedzin życia.
b) Serwis świadczy usługi pomocy merytorycznej, edytorskiej oraz obróbki elektronicznej w zakresie materiałów pisemnych, wizualnych, audio-wizualnych, programistycznych.
c) Zamawiane opracowania są kompleksowymi opracowaniami tematycznymi, całościowym przedstawieniem określonego zagadnienia w oparciu o ogólnodostępną literaturę, wyrażonym w postaci cytatów i parafraz i należy je traktować jako materiał pomocniczy, punkt wyjścia do napisania własnego, samodzielnego materiału, opracowania, itp.
d) Usługi niniejszego serwisu należy traktować w kategoriach doradztwa edukacyjnego, ukierunkowującego Zamawiającego merytorycznie, językowo i stylistycznie w ramach określonego zagadnienia.
e) W trosce o rzetelność i fachowość wyszukiwanej informacji współpracujemy tylko i wyłącznie ze specjalistami poszczególnych dziedzin wiedzy. Zawsze, gdy tylko jest to możliwe i potrzebne, korzystamy z wielu różnych źródeł, by zweryfikować prawdziwość danej informacji.

2) Cena
Cena każdej usługi ustalana jest indywidualnie i jest uzależniona m.in. od jej zakresu (problematyki), terminu realizacji, niezbędnych nakładów, dostępności materiałów i zostaje przedstawiona wraz z ofertą przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

3) Terminy
Terminy wpłat i realizacji ustalane są z Zamawiającym indywidualnie. Terminy odbioru materiału ustalane są podczas składania zamówienia.

4) Zamówienie
Zamówienie można złożyć drogą elektroniczną lub telefonicznie wraz z późniejszym potwierdzeniem wspomnianego zamówienia drogą elektroniczną poprzez formularz zamówieniowy – skorzystanie z niego oznacza automatyczną akceptacje regulaminu oraz jego przestrzeganie w niniejszej wersji.

5) Odbiór materiałów
Odbiór zamówionych materiałów nastąpić może:
– osobiście,
– drogą elektroniczną e-mail w postaci załącznika (w formacie dokumentu Microsoft Word lub pdf),
– na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD) wysłanym przesyłką poleconą (za pobraniem),
– w formie wydruku przesłanego pocztową przesyłką poleconą (dopłata za wydruk).

6) Odpowiedzialność
a) Zamawiający ma prawo żądać dokonania poprawek od Wykonawcy w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie (zazwyczaj nie krótszym niż 1 tydzień, a nie dłuższym niż 1 miesiąc). Zgłoszone poprawki mogą dotyczyć  wyłącznie kwestii merytorycznych oraz językowych.
b) Nie rozpowszechniamy opracowanych treści, nie publikujemy ich oraz nie zajmujemy się ich jakimkolwiek obrotem – w pełni zachowując politykę prywatności zawartą w naszym serwisie.
c) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie, przeznaczenie i sposób wykorzystania wykonanych i przekazanych materiałów, opracowań, analiz i wszystkich innych materiałów, także przez osoby trzecie po zakupie; w szczególności za niezgodne z prawem działania ani wyrządzone szkody i straty z tym związane.
d) Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania z przygotowanych przez nas materiałów. Dotyczy to m.in. szkód spowodowanych urządzeniom do ich odtwarzania oraz szkód lub innych strat osobistych.

7) Reklamacje
a) Klient może złożyć reklamację w ciągu 14 dni, w którym uzyskał konsultację naukową. Po tym terminie reklamacje nie będą brane pod uwagę.
b) Klient ma prawo zgłoszenia korekty do otrzymanego materiału w ciągu 30 dni od otrzymania materiału. Korekty nanoszone są w ciągu 21 dni roboczych od zgłoszenia przez Klienta ewentualnych uwag.
c) Za wprowadzenie znaczących zmian w tekście, a w szczególności za dopisanie nowego tekstu, który będzie zwiększał wcześniej ustaloną objętość materiału, a także za zmiany planu bądź treści materiałów do wcześniej zaakceptowanego planu, bądź zmiany przy badaniach do wcześniej zaakceptowanej i zatwierdzonej metodologii, pobierane są dodatkowe opłaty.

8) Odstąpienie od umowy
Zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje 14-to dniowe prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest rzecz, stworzona według specyfikacji Zamawiającego i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9) Pliki Cookies
Serwis nie zbiera, ani nie przetwarza żadnych danych osobowych swoich Klientów. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych, dane nie są przetwarzane w żadnym innym celu jak tylko i wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Tym samym administrator danych zwolniony jest z obowiązku rejestracji zbioru danych w GIODO (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, 2281; Dz. U. z 2016 r., poz. 195]). Nie ma miejsca również korzystanie ze zbioru w celu windykacji czy realizacji celów marketingowych, jak również w celu wysyłki, opracowaniu zwrotów, itp. Mechanizm Cookies w niniejszym serwisie NIE JEST WYKORZYSTYWANY do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani ich śledzenia. Pliki Cookies stosowane w niniejszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Na naszej stronie pliki cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalających na personalną identyfikację użytkownika.

10) Przepisy prawne
a) Wykonane opracowania i inne materiały mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający obecnie panujących regulacji prawnych – w szczególności przepisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 KK, co oznacza że opracowanie nie stanowi tzw. “gotowca” do prezentacji jako praca własna, a jedynie wzór w postaci materiałów.
b) Przystępując do współpracy z Serwisem Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że zamawiane opracowanie jest kompleksowym opracowaniem tematycznym, całościowym przedstawieniem określonego zagadnienia w oparciu o ogólnodostępną literaturę, wyrażonym w postaci cytatów i parafraz i należy je traktować jako materiał pomocniczy, punkt wyjścia do napisania własnego, samodzielnego opracowania.
Usługi Serwisu należy traktować w kategoriach doradztwa edukacyjnego, ukierunkowującego Zamawiającego merytorycznie, językowo i stylistycznie w ramach wybranego zagadnienia.
c) Nie udzielamy zgody na jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem autorskim, Kodeksem Karnym (dotyczy to otrzymanych materiałów), w szczególności: przywłaszczenie sobie autorstwa co do całości albo części materiału, wprowadzenie w błąd co do autorstwa oraz jakiekolwiek działania mające charakter poświadczenia nieprawdy.
d) Serwis zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, iż dąży się do złamania prawa z wykorzystaniem materiałów i praw uzyskanych w ramach usługi.
e) Przystąpienie do współpracy oraz korzystanie z usług serwisu oznacza pełną akceptację regulaminu.
f) Informacja zawarta na naszych stronach nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

11) Zastrzeżenie
Zastrzegamy, iż napisane przez serwis MKPUBLIKACJE prace są jedynie wzorami prac dyplomowych. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272 KK.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

MKPUBLIKACJE

Kontakt

  • +48 664 600 900
  • mk@mkpublikacje.pl

Adres

MKPUBLIKACJE

ul. Powst. Styczniowych 2A/50
09-407 Płock

NIP: 888-136-85-88
REGON: 911319334

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio