MKPUBLIKACJE

Regulaminy

REGULAMIN   [ściągnij]

Obowiązuje od 01 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI

      SŁOWNICZEK
  1. Postanowienia ogólne
  2. Rejestracja
  3. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego
  4. Informacje o produktach
  5. Warunki składania i realizacji zamówień
  6. Modyfikacje zamówienia
  7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
  8. Realizacja zamówień
  9. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi
10. Warunki gwarancji
11. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
12. Zwrot należności Klientom
13. Promocje
14. Dane osobowe
15. Newsletter
16. Reklamacje
17. Postanowienia końcowe

Serwis internetowy MKPUBLIKACJE.PL jest prowadzony przez:
MKPUBLIKACJE – firmę z siedzibą w Płocku (09-407), ul. Powstańców Styczniowych 2A/50, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 8881368588, REGON: 911319334.

SŁOWNICZEK
AADRM – (skrót od Adobe Adept Digital Rights Management) – system firmy Adobe Systems mający na celu zabezpieczenie przed korzystaniem z Ebooków wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa.
Adobe Digital Editions (ADE) – bezpłatna aplikacja firmy Adobe umożliwiająca odczyt Ebooków (PDF i EPUB) chronionych AADRM.
Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie głównej Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem – https://mkpublikacje.pl/kontakt/
Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Serwis Internetowy MKPUBLIKACJE.PL. Materiały dostępne w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta lub w postaci zapisanej na nośniku materialnym (np. pendrive, karta pamięci, płyta CD, DVD, itp.).
Ekarta Prezentowa – bon towarowy w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do nabycia towaru lub usług w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu. Ekarta w momencie pierwszej płatności jest przypisywana do konta użytkownika w postaci środków zgromadzonych na „Twoich środkach” o wartości odpowiadającej Ekarcie Prezentowej.
EPUB – format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
Materiały – wszelkie treści zamieszczone w Serwisu Internetowym MKPUBLIKACJE.PL  w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów i usług znajdujących się w ofercie Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL
MOBI – format zapisu książki elektronicznej stworzony przez firmę Amazon.com.
Przelewy24 – jeden z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Serwis Internetowy MKPUBLIKACJE.PL, dostępny jedynie dla zarejestrowanych Klientów i pozwalający na szybkie płatności za pomocą wybranego konta bankowego, karty płatniczej. Przelewy24, to największa ilość kanałów płatności – w tym 286 automatycznie obsługiwanych banków – 282 Pay-By-Link (PBL) i 4 e-przelewy. Natychmiastowy dostęp do środków i realizacja wypłat. Zwroty on-line.
Paczkomat InPost – urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-624), przy ul. Malborskiej 130.
PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do MKPUBLIKACJE podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
Serwis Internetowy MKPUBLIKACJE.PL – prowadzony przez firmę MKPUBLIKACJE, dostępny pod domeną internetową – mkpublikacje.pl
Strona produktowa – strona w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL, na której przedstawione są informacje na temat oferty produktowej oraz usługowej.

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa:
a) zasady rejestracji w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL;
b) zasady korzystania z Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL;
c) warunki składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez firmę MKPUBLIKACJE i dostępne w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL;
d) dostarczania zamówionych produktów i usług Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów oraz usług;
e) uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
f) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL, w tym przeglądania asortymentu Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL, w tym rejestracji w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. W ramach korzystania z Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
4. Przeglądanie Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty lub usługi znajdujące się w ofercie Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

§2. Rejestracja
1. Rejestracja w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL umożliwia Klientowi:
a) wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
b) składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
c) tworzenie listy zakupów;
d) przeglądanie historii zamówień;
e) zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
f) korzystanie z kodów rabatowych;
g) dokonywania płatności za zamówienia;
h) korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
2. W celu rejestracji w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta MKPUBLIKACJE.PL na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
4. Rejestracja w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z firmą MKPUBLIKACJE umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
7. W celu usunięcia konta Klienta z Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z Centrum Wsparcia Klienta. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z firmą MKPUBLIKACJE o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
8. Firma MKPUBLIKACJE jest uprawniona do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. MKPUBLIKACJE jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
a) naruszenie przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
b) inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
c) powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
d) uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 13 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez MKPUBLIKACJE zgodnie z treścią zamówienia.
9. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. 
10. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez firmę MKPUBLIKACJE. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, firma MKPUBLIKACJE zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§3. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego
1. Logowanie do Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
2. Wraz z zarejestrowaniem się w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – nick Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również swój adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL, w tym zamieszczać Materiały w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL, w której zostały zamieszczone – tj. nie merytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.
4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
a) oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;
b) oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
c) zamieszczając dany Materiał w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez firmę MKPUBLIKACJE z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 10 poniżej.
5. Firma MKPUBLIKACJE jest uprawniona do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takich Materiałów, firma MKPUBLIKACJE nie jest zobowiązana do zawiadomienia Klienta.
6. Firma MKPUBLIKACJE informuje, że Klient odpowiada na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa za szkodę wyrządzoną w wyniku zamieszczenia przez niego Materiału sprzecznego z prawem, naruszającego prawa firmy MKPUBLIKACJE lub naruszającego prawa osób trzecich.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Serwis Internetowy MKPUBLIKACJE.PL nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Firma MKPUBLIKACJE nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL
8. Firma MKPUBLIKACJE, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL. Jednocześnie firma MKPUBLIKACJE niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym firmę MKPUBLIKACJE za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL oraz informując, na czym polega naruszenie.
9. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez firmę MKPUBLIKACJE z Materiałów w działalności Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego MKPUBLIKACJE bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL. Firma MKPUBLIKACJE jest również uprawniona do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej firmy MKPUBLIKACJE, Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL lub produktów prezentowanych w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL. Udzielona firmie MKPUBLIKACJE licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie firma MKPUBLIKACJE jest również uprawniona do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia firmie MKPUBLIKACJE powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicka wybranego przy rejestracji w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL).
10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§4. Informacje o produktach i usługach
1. Przedmiot usługi
a) Serwis zajmuje się profesjonalnym opracowaniem, wyszukiwaniem, selekcją, analizą, gromadzeniem i prezentacją informacji. Źródłami informacji są m.in.: książki, podręczniki, internet, bazy danych, prasa drukowana i elektroniczna, biblioteki, archiwa oraz inne, dostępne media i nośniki informacji (zarówno polskie jak i zagraniczne). Wyszukujemy  informacje m.in. z dziedziny ekonomii, marketingu, finansów, zarządzania, bankowości, gospodarki, nauki, techniki, prawa oraz innych dziedzin życia;
b) Serwis świadczy usługi pomocy merytorycznej, edytorskiej oraz obróbki elektronicznej w zakresie materiałów pisemnych, wizualnych, audio-wizualnych, programistycznych;
c) Zamawiane opracowania są kompleksowymi opracowaniami tematycznymi, całościowym przedstawieniem określonego zagadnienia w oparciu o ogólnodostępną literaturę, wyrażonym w postaci cytatów i parafraz i należy je traktować jako materiał pomocniczy, punkt wyjścia do napisania własnego, samodzielnego materiału, opracowania, itp.;
d) Usługi niniejszego serwisu należy traktować w kategoriach doradztwa edukacyjnego, ukierunkowującego Zamawiającego merytorycznie, językowo i stylistycznie w ramach określonego zagadnienia;
e) W trosce o rzetelność i fachowość wyszukiwanej informacji współpracujemy tylko i wyłącznie ze specjalistami poszczególnych dziedzin wiedzy. Zawsze, gdy tylko jest to możliwe i potrzebne, korzystamy z wielu różnych źródeł, by zweryfikować prawdziwość danej informacji.
2. Informacje o produktach i usługach dostępnych w ofercie Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Cena każdej usługi ustalana jest indywidualnie i jest uzależniona m.in. od jej zakresu (problematyki), terminu realizacji, niezbędnych nakładów, dostępności materiałów i zostaje przedstawiona wraz z ofertą przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
4. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
b) nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu lub usługi do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu lub usługi przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów lub usługi wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
5. Zakupione produkty lub usługi w firmie MKPUBLIKACJE w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL zazwyczaj są dostarczane w formacie pdf w wersji elektronicznej. W związku z tym występuje brak kosztów dostawy.
6. Firma MKPUBLIKACJE zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
7. Firma MKPUBLIKACJE może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
8. Terminy wpłat i realizacji ustalane są z Zamawiającym indywidualnie. Terminy odbioru materiału ustalane są podczas składania zamówienia.

§5. Warunki składania i realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na produkty lub usługi dostępne w ofercie Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wejść do Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
b) wybrać produkt lub usługę będący przedmiotem zamówienia, a następnie przesłać formularz zamówienia;
c) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu lub usługi);
d) w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłką) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
f) wybrać formę płatności;
g) przesłać formularz zamówienia.
3. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Materiał w postaci pliku, przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie Klienta w ramach Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL. Klient po zalogowaniu do Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL może pobrać go na swoje urządzenie końcowe.
5. Firma MKPUBLIKACJE nie prowadzi w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL sprzedaży hurtowej. Serwis uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL, w tym wraz z informacją o promocjach. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się z firmą MKPUBLIKACJE za pomocą Centrum Wsparcia Klienta w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i firmy MKPUBLIKACJE warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie firmie MKPUBLIKACJE oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli firma MKPUBLIKACJE niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez firmę MKPUBLIKACJE zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem firmy MKPUBLIKACJE o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a firmą MKPUBLIKACJE do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Firma MKPUBLIKACJE ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez MKPUBLIKACJE otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym MKPUBLIKACJE nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a firmą MKPUBLIKACJE nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami §11 niniejszego regulaminu.
9. MKPUBLIKACJE zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
a) co najmniej jeden raz nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
b) co najmniej jeden raz nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu InPost;
c) co najmniej jeden raz nie odebrał przedmiotu zamówienia podlegającego odbiorowi w siedzibie firmy MKPUBLIKACJE;
d) ma więcej niż dwa zmówienia oczekujące na odbiór w siedzibie firmy MKPUBLIKACJE, za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie InPost.
10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców firmy MKPUBLIKACJE, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, firma MKPUBLIKACJE poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez MKPUBLIKACJE.
11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, firma MKPUBLIKACJE może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta MKPUBLIKACJE będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym firma MKPUBLIKACJE będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
12. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie firmy MKPUBLIKACJE), firma MKPUBLIKACJE dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez firmę MKPUBLIKACJE. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 10 niniejszego regulaminu.
13. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, firma MKPUBLIKACJE jest uprawniona do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że firma MKPUBLIKACJE jest zwolniona z obowiązku jego realizacji.
14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10 i ust. 12-13 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), firma MKPUBLIKACJE zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w §11 niniejszego regulaminu.
15. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, firma MKPUBLIKACJE w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez firmę MKPUBLIKACJE i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.
16. Odbiór zamówionych materiałów nastąpić może:
a) osobiście,
b) drogą elektroniczną e-mail w postaci załącznika w formacie dokumentu Microsoft Word lub pdf),
c) na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD) wysłanym przesyłką poleconą (za pobraniem),
d) w formie wydruku przesłanego pocztową przesyłką poleconą (dopłata za wydruk).

§6. Modyfikacje zamówienia
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako skompletowane. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, które nie posiadają statusu „skompletowane”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w §11 niniejszego regulaminu.
2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do siedziby firmy MKPUBLIKACJE) lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „skompletowane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Wsparcia Klienta.
3. Zmian w zamówieniu można dokonywać poprzez Serwis Internetowy MKPUBLIKACJE.PL lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.
4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

§7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. Zamówienia złożone w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL mogą być opłacone:
a) z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,
b) przy odbiorze przedmiotu zamówienia – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych.
2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a także za część zamówienia przy odbiorze.
3. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.
4. Klient niezarejestrowany może złożyć zamówienie z dostawą poza terytorium Polski. Ponadto Klient niezarejestrowany może dokonać płatności za zamówienie wyłącznie z góry.
5. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.
6. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez firmę MKPUBLIKACJE – Przelewy24.
7. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane:
a) w przypadku odbioru w siedzibie firmy MKPUBLIKACJE: gotówką, kartą płatniczą akceptowaną przez MKPUBLIKACJE;
b) w pozostałych przypadkach (Paczkomaty Inpost, kurier pocztowy, firma kurierska): gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również karty płatnicze).
8. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez firmę MKPUBLIKACJE pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem §5 ust. 13 niniejszego regulaminu).
9. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL
10. Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL
11. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 10 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§8. Realizacja zamówień
1. Wszystkie wysyłki zakupionych produktów realizowane są głównie elektronicznie, poprzez pocztę e-mail.
2. Dostawy zakupionych produktów realizowane są standardowo maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania płatności, w przypadku dni roboczych. W soboty i niedziele – dostawa towaru może się opóźnić do 2 dni. Podane terminy dostarczenia zakupionych produktów są terminami maksymalnymi.
3. Celem przyspieszenia wysyłki zakupionego towaru, Klient powinien skontaktować się po zakupie z firmą MKPUBLIKACJE.PL telefonicznie.
4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty poprzez system Przelewy24, wysyłka zakupionego produktu może nastąpić nawet w ciągu kilku minut. Aby skorzystać z natychmiastowej wysyłki zakupionego E-booka, Klient powinien skontaktować się po zakupie z firmą MKPUBLIKACJE.PL
5. Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
6. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji firma MKPUBLIKACJE może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – MKPUBLIKACJE wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

§9. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi
1. Firma MKPUBLIKACJE jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Firma MKPUBLIKACJE odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego §9 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
2. Firma MKPUBLIKACJE w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez firmę MKPUBLIKACJE, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do firmy MKPUBLIKACJE i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:
a) w przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub do Paczkomatu InPost, reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres firmy MKPUBLIKACJE (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym).
b) w przypadku, gdy produkt odebrany został osobiście, reklamacje należy składać w siedzibie firmy MKPUBLIKACJE, w której nastąpił odbiór tego produktu lub stosownie do postanowień powyżej zamieszczonego podpunktu.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – firma MKPUBLIKACJE niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny firma MKPUBLIKACJE zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy MKPUBLIKACJE z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku firma MKPUBLIKACJE wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Firma MKPUBLIKACJE może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność firmy MKPUBLIKACJE z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność firmy MKPUBLIKACJE za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił firmie MKPUBLIKACJE za nabycie danego produktu.
6. Zamawiający ma prawo żądać dokonania poprawek od Wykonawcy w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie (zazwyczaj nie krótszym niż 1 tydzień, a nie dłuższym niż 1 miesiąc). Zgłoszone poprawki mogą dotyczyć wyłącznie kwestii merytorycznych oraz językowych.
7. Nie rozpowszechniamy opracowanych treści, nie publikujemy ich oraz nie zajmujemy się ich jakimkolwiek obrotem – w pełni zachowując politykę prywatności zawartą w naszym serwisie.
8. Serwis Internetowy MKPUBLIKACJE nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie, przeznaczenie i sposób wykorzystania wykonanych i przekazanych materiałów, opracowań, analiz i wszystkich innych materiałów, także przez osoby trzecie po zakupie; w szczególności za niezgodne z prawem działania ani wyrządzone szkody i straty z tym związane.
9. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania z przygotowanych przez nas materiałów. Dotyczy to m.in. szkód spowodowanych urządzeniom do ich odtwarzania oraz szkód lub innych strat osobistych.

§10. Warunki gwarancji
1. Produkty sprzedawane przez firmę MKPUBLIKACJE mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). MKPUBLIKACJE nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.
2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a firma MKPUBLIKACJE może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do firmy MKPUBLIKACJE;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień §9 niniejszego regulaminu.

§11. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
a) kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;
b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).
2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
* obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
* polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
a) jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje 14-to dniowe prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest rzecz, stworzona według specyfikacji Zamawiającego i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
5. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować firmę MKPUBLIKACJE o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest jednak obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu do firmy MKPUBLIKACJE produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Firma MKPUBLIKACJE zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w pkt. 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami §11 niniejszego regulaminu.
7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez firmę MKPUBLIKACJE, MKPUBLIKACJE nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.
8. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt firmie MKPUBLIKACJE, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:
a) w siedzibie firmy MKPUBLIKACJE;
b) po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską, lub kurierem, lub dostarczonej do placówki Poczty Polskiej, do Paczkomatu InPost – odsyłając produkt do siedziby firmy MKPUBLIKACJE.
9. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, firma MKPUBLIKACJE informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient. W związku z tym firma MKPUBLIKACJE nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
10. W związku ze zmianą od 1 stycznia 2021 r. ustawy o prawach konsumenta opisane regulaminem sklepu internetowego prawa i obowiązki konsumentów w zakresie uprawnienia do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość oraz rękojmi za wady towarów wprost należy stosować i będą stosowane do osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
11. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

§12. Zwrot należności Klientom
1. Firma MKPUBLIKACJE dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub dostarczonej do placówki Poczty Polskiej lub do Paczkomatu InPost;
c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie firmy MKPUBLIKACJE;
d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
e) nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z §11 niniejszego regulaminu, firma MKPUBLIKACJE zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże firma MKPUBLIKACJE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Firma MKPUBLIKACJE dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez firmę MKPUBLIKACJE na rachunek Klienta w banku lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej; przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej. Klient może wyrazić zgodę na ekspresowy zwrot pieniędzy poprzez złożenie właściwej dyspozycji za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Z ekspresowego zwrotu pieniędzy mogą skorzystać tylko zarejestrowani Klienci, którzy dokonali płatności za zamówienie z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma MKPUBLIKACJE nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez firmę MKPUBLIKACJE należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwania do przesłania firmie MKPUBLIKACJE numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle firmie MKPUBLIKACJE takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma MKPUBLIKACJE nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez firmę MKPUBLIKACJE należytej staranności prawidłową realizację płatności.
5. W przypadku, gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w siedzibie firmy MKPUBLIKACJE, a zamówienie:
a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w siedzibie firmy MKPUBLIKACJE;
b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3 powyżej.
6. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz firmy MKPUBLIKACJE zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3 powyżej.

§13. Promocje
1. Na stronach Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
b) promocje wartościowe – obniżające cenę produktów objętych promocją o rabat kwotowy lub procentowy i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
c) pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
d) zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
6. Promocje w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
7. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

§14. Dane osobowe
1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL  (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL, w procesie korzystania z Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL, w tym dokonywania zakupów w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL), przetwarzane są przez firmę MKPUBLIKACJE z adresem siedziby: ul. Powstańców Styczniowych 2A/50, 09-407 Płock (administrator danych).
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę MKPUBLIKACJE, które wymagają podania danych osobowych. Firma MKPUBLIKACJE przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w §15 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane. Klient może tego dokonać poprzez zgłoszenie do Centrum Wsparcia Klienta.
4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL poświęconej polityce prywatności.

§15. Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego MKPUBLIKACJE oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) firmy MKPUBLIKACJE i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów firmy MKPUBLIKACJE i jej partnerów biznesowych oraz Promocji).
2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez zgłoszenie do Centrum Wsparcia Klienta.

§16. Reklamacje
1. Z zastrzeżeniem postanowień §11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do firmy MKPUBLIKACJE:
a) pisemnie na adres siedziby firmy MKPUBLIKACJE (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
b) za pośrednictwem e-maila na adres: mk@mkpublikacje.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),
c) za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.
2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
3. Firma MKPUBLIKACJE rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§9 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi) lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
5. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
6. Klient może złożyć reklamację w ciągu 14 dni, w którym uzyskał Materiał. Po tym terminie reklamacje nie będą brane pod uwagę.
7. Klient ma prawo zgłoszenia korekty do otrzymanego Materiału w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Korekty nanoszone są w ciągu 21 dni roboczych od zgłoszenia przez Klienta ewentualnych uwag.
8. Za wprowadzenie znaczących zmian w tekście, a w szczególności za dopisanie nowego tekstu, który będzie zwiększał wcześniej ustaloną objętość Materiału, a także za zmiany planu bądź treści materiałów do wcześniej zaakceptowanego planu, bądź zmiany przy badaniach do wcześniej zaakceptowanej i zatwierdzonej metodologii, pobierane są dodatkowe opłaty.

§17. Przepisy prawne
1. Wykonane opracowania i inne materiały mogą być wykorzystane tylko w sposób nie naruszający obecnie panujących regulacji prawnych – w szczególności przepisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 KK, co oznacza że opracowanie nie stanowi tzw. “gotowca” do prezentacji jako praca własna, a jedynie wzór w postaci materiałów.
2. Przystępując do współpracy z Serwisem Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że zamawiane opracowanie jest kompleksowym opracowaniem tematycznym, całościowym przedstawieniem określonego zagadnienia w oparciu o ogólnodostępną literaturę, wyrażonym w postaci cytatów i parafraz i należy je traktować jako materiał pomocniczy, punkt wyjścia do napisania własnego, samodzielnego opracowania.
Usługi Serwisu należy traktować w kategoriach doradztwa edukacyjnego, ukierunkowującego Zamawiającego merytorycznie, językowo i stylistycznie w ramach wybranego zagadnienia.
3. Nie udzielamy zgody na jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem autorskim, Kodeksem Karnym (dotyczy to otrzymanych materiałów), w szczególności: przywłaszczenie sobie autorstwa co do całości albo części materiału, wprowadzenie w błąd co do autorstwa oraz jakiekolwiek działania mające charakter poświadczenia nieprawdy.
4. Serwis zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, iż dąży się do złamania prawa z wykorzystaniem materiałów i praw uzyskanych w ramach usługi.
5. Przystąpienie do współpracy oraz korzystanie z usług serwisu oznacza pełną akceptację regulaminu.
6. Informacja zawarta na naszych stronach nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

§18. Postanowienia końcowe
1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, firma MKPUBLIKACJE nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a firmą MKPUBLIKACJE, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://uokik.gov.pl).
3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a firmą MKPUBLIKACJE, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy MKPUBLIKACJE.
4. Firma MKPUBLIKACJE dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL były na najwyższym poziomie, jednakże firma MKPUBLIKACJE nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL. Firma MKPUBLIKACJE dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL było dokonywane w godzinach nocnych.
5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami §11 niniejszego regulaminu.
6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis Internetowy MKPUBLIKACJE.PL korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Serwis Internetowy MKPUBLIKACJE.PL do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
9. Językiem umów zawieranych z firmą MKPUBLIKACJE jest język polski.
10. Firma MKPUBLIKACJE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
a) konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
b) konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL;
d) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
e) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
f) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
g) przeciwdziałanie nadużyciom;
h) poprawa obsługi Klientów;
i) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu Internetowego MKPUBLIKACJE.PL.
11. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Serwisu Internetowym MKPUBLIKACJE.PL. O zmianie regulaminu firma MKPUBLIKACJE poinformuje poprzez komunikat w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
12. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Serwisie Internetowym MKPUBLIKACJE.PL (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w §2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.
13. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

§19. Zastrzeżenie
1. Firma MKPUBLIKACJE zastrzega, iż napisane przez Serwis Internetowy MKPUBLIKACJE Materiały są jedynie wzorami prac dyplomowych, magisterskich, itp.
2. Firma MKPUBLIKACJE nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nią Materiałów.
3. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272 KK.

KLAUZULA INFORMACYJNA   [ściągnij]

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO – poniżej dowie się Pani/Pan jak firma MKPUBLIKACJE przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MKPUBLIKACJE, z siedzibą w Płocku (09-407) przy ul. Powstańców Styczniowych 2A/50, zwany dalej „Administratorem”.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu
z Administratorem pod adres jego siedziby albo adres e-mail: mk@mkpublikacje.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w serwisach internetowych firmy MKPUBLIKACJE, rezerwacji produktów w ramach usługi rezerwacji produktów, udostępniania ofert innych sprzedawców w ramach usług współpracy z innymi podmiotami, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
d) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
e) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
f) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu skierowania oferty najbardziej dostosowanej do Pana/Pani. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii,
dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej
(tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

Może Pani/Pan wyrazić zgodę na preferowaną formę przekazywania informacji dotyczących obsługi konta w firmie MKPUBLIKACJE ((art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania aktywnego konta
w serwisach internetowych firmy MKPUBLIKACJE, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail: mk@mkpublikacje.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rejestracji
i posiadania konta w serwisach internetowych firmy MKPUBLIKACJE.

POLITYKA PRYWATNOŚCI   [ściągnij]

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

SPIS TREŚCI

1. DEFINICJE
2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE
     PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

     KORZYSTANIE Z SERWISU
     REJESTRACJA W SERWISIE
     SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
     FORMULARZE KONTAKTOWE
4. MARKETING
     REKLAMA KONTEKSTOWA
     REKLAMA BEHAWIORALNA
     MARKETING BEZPOŚREDNI
5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
6. APLIKACJE MOBILNE
7. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
     COOKIES „SERWISOWE”
     COOKIES „MARKETINGOWE”
8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
10. ODBIORCY DANYCH
11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
13. DANE KONTAKTOWE
14. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” firma MKPUBLIKACJE udostępnia poniżej treść dokumentu pod nazwą „Polityka Prywatności”.

1. DEFINICJE
Administrator – firma MKPUBLIKACJE z siedzibą w Płocku.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresami:
https://mkpublikacje.pl
http://www.mkebooki.pl
http://www.mkpublikacje.sklepna5.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
2.1.
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje
o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
KORZYSTANIE Z SERWISU
3.1.
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, rezerwacji produktów w ramach usługi rezerwacji produktów, udostępniania ofert innych sprzedawców w ramach usług współpracy z innymi podmiotami, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.1.2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.1.3. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
3.1.4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
3.1.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
3.1.6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

REJESTRACJA W SERWISIE
3.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych
do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego założenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.3. Dane osobowe są przetwarzane:
3.3.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
3.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
3.3.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
3.3.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności sprzedawców, korzystających z usługi Marketplace – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
3.4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
3.5. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się
z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Złożenie zamówienia przez Użytkownika w ramach usługi współpracy z innymi podmiotami powoduje, że dane osobowe Użytkownika, niezbędne do realizacji zamówienia będą udostępnione sprzedawcy, w celu wykonania umowy.
3.6. Dane osobowe są przetwarzane:
3.6.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.6.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających
w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3.6.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
3.6.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZE KONTAKTOWE
3.7. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.8. Dane osobowe są przetwarzane:
3.8.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.8.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający
na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

4. MARKETING
4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które
w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA
4.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA
4.4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
4.5. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

MARKETING BEZPOŚREDNI
4.6. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes MKPUBLIKACJE polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu MKPUBLIKACJE, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
5.1.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

6. APLIKACJE MOBILNE
6.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników także w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu, a także usług dodatkowych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji i korzystania z aplikacji mobilnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
6.2. Za pomocą aplikacji mobilnych Użytkownik może w szczególności: przeglądać asortyment Serwisu, uzyskiwać dostęp do swojego konta w Serwisie, składać zamówienia i dokonywać za nie płatności, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w aplikacji mobilnej oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w aplikacji mobilnej. Administrator informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne aplikacja mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, jakie są dostępne poprzez Serwis.

7. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
7.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”
7.2.
Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.
W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, smartfon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
7.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
7.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
7.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
7.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
7.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
7.2.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
7.2.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: 
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners 

COOKIES „MARKETINGOWE”
7.3.
Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych,
w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
8.1.
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
8.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
9.1.
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
9.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
9.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
9.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
9.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
9.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
9.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
9.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
9.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
9.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
9.1.10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
9.2.1. w formie pisemnej na adres: MKPUBLIKACJE Marek Kaniewski, ul. Powstańców Styczniowych 2A/50, 09-407 Płock;
9.2.2. drogą e-mailową na adres: mk@mkpublikacje.pl 
9.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie,
tj. w szczególności:
9.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
9.3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
9.3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
9.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
9.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
9.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

10. ODBIORCY DANYCH
10.1.
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym partnerom handlowym. W przypadku zakupu dokonanego od podmiotu innego niż Administrator (podmiot współpracujący), dane Użytkownika zostaną ujawnione sprzedawcy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;
10.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
10.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
11.1.
Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
11.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,
w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
11.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
11.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
11.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi
w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
11.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
12.1.
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
12.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

13. DANE KONTAKTOWE
13.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: mk@mkpublikacje.pl lub adres korespondencyjny: MKPUBLIKACJE Marek Kaniewski, ul. Powstańców Styczniowych 2A/50, 09-407 Płock.
13.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: mk@mkpublikacje.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

14. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
14.1.
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE    [ściągnij]

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH TECHNOLOGII
Prawo UE nakłada na nas obowiązek informowania użytkowników, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie. Firma MKPUBLIKACJE stworzyła niniejszą stronę, żeby wyjaśnić w jaki sposób korzystamy z plików cookie. Uważamy, że ochrona prywatności użytkowników oraz przekazanie im w przejrzysty sposób informacji, w jaki sposób wykorzystujemy ich dane są bardzo ważne. Niniejsza Polityka ma na celu dostarczenie użytkownikom informacji oraz uczynienie korzystania z naszej Witryny przyjemnym.

POLITYKA COOKIE FIRMY MKPUBLIKACJE
Niniejsza Polityka Cookie firmy MKPUBLIKACJE opisuje różne rodzaje plików cookie, które mogą być przez nas wykorzystywane w związku ze stanowiącą naszą własność oraz kontrolowaną przez nas witryną internetową, za pośrednictwem której użytkownik uzyskał dostęp do niniejszej Polityki Cookie („Witryna”), a także podpowiada użytkownikowi, w jaki sposób może on zarządzać plikami cookie. Niniejsza Polityka Cookie może zostać zmieniona przez nas w każdym czasie. Informacja na górze niniejszej strony podaje, kiedy niniejsza Polityka Cookie została ostatni raz zmieniona.

CZYM JEST PLIK COOKIE?
Plik Cookie jest niewielkim plikiem tekstowym, który jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Pliki cookie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia oraz usprawniania działania stron i poprawiania ich wydajności. Dzieje się tak, ponieważ strony są w stanie odczytywać i zapisywać te pliki, co pozwala im na rozpoznanie użytkownika oraz zapamiętanie istotnych informacji, które usprawniają korzystanie ze strony przez użytkownika (na przykład poprzez zapamiętanie preferencji w zakresie ustawień).

JAKIE PLIKI COOKIE WYKORZYSTUJEMY?
Poniżej przestawiamy listę różnych rodzajów plików cookie, które mogą być wykorzystywane w Witrynie. Zwracamy uwagę, że w zakresie, w jakim informacje gromadzone przez pliki cookie stanowią dane osobowe, zastosowanie mają postanowienia Polityki Prywatności, która uzupełnia niniejszą Politykę Cookie.

Ściśle niezbędne pliki cookie. Ściśle niezbędne pliki cookie są konieczne, żeby Witryna działała oraz w celu umożliwienia użytkownikowi poruszania się po niej i korzystania z różnych jej usług i funkcji. Bez tych absolutnie koniecznych plików, działanie Witryny nie byłoby tak płynne, jak byśmy chcieli, a wręcz bez tych plików moglibyśmy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi dostępu do Witryny oraz do pewnych usług i funkcji, z których chce on skorzystać.

jak byśmy chcieli, a wręcz bez tych plików moglibyśmy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi dostępu do Witryny oraz do pewnych usług i funkcji, z których chce on skorzystać.

Rodzaj plików cookie

Opis

Jak zarządzać plikami cookie

Sesyjne

Sesyjne pliki cookie wykorzystywane są do utrzymywania stanu aplikacji.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Równoważące obciążenie

Pliki cookie równoważące obciążenie są wykorzystywane do zapewnienia równomiernej dystrybucji aktywów na całym świecie oraz do odciążenia serwerów.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Z nazwą użytkownika

Pliki cookie z nazwą użytkownika są wykorzystywane do zapewnienia, że użytkownicy widzą wyłącznie swoje informacje.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Bezpieczeństwa

Pliki cookie bezpieczeństwa są wykorzystywane do weryfikacji i kontroli bezpieczeństwa.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Pliki cookie preferencji. Pliki cookie preferencji gromadzą informacje dotyczące wyborów i preferencji użytkownika i pozwalają nam zapamiętać ustawienia w zakresie języka oraz inne lokalne ustawienia i odpowiednio dostosować do nich Witrynę.

Rodzaj plików cookie

Opis

Jak zarządzać plikami cookie

Dotyczące Języka

Pliki cookie dotyczące języka są wykorzystywane do zachowania ustawień dotyczących języka wybranych przez użytkownika oraz do wyświetlania poprawnych opcji.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczące lokalizacji

Przybliżony adres użytkownika (miasto, województwo, kraj, kod pocztowy) ustalany na podstawie adresu IP jest przechowywany w celu umożliwienia automatycznego wyboru właściwego kraju oraz wyświetlania ofert sprzedawców oraz dni prezentacji w okolicy.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczące urządzenia mobilnego

Jeżeli użytkownik przegląda Witrynę na urządzeniu mobilnym, zamieszczany jest plik cookie, który wskazuje, czy wybrano główną wersję strony (tj., że urządzenie obsługuje format Flash), albo, czy została wybrana strona mobilna nieobsługująca formatu Flash.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczące strony referencyjnej

Strona referencyjna jest zapamiętywana w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkownika.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczące ostatniej wizyty i aktywności

Dane dotyczące daty ostatniej wizyty i aktywności oraz inne informacje są zapisywane w celu umożliwienia nam dostarczania użytkownikom aktualnych informacji o tym „co się zmieniło od ich ostatniej wizyty” oraz w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkowników.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczącej ostatnio oglądanych filmów

Dane dotyczące daty oglądania oraz tytułów ostatnio oglądanych filmów są zapisywane w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkownika.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Pliki cookie typu Flash

Pliki cookie typu Flash są wykorzystywane w celu umożliwienia odtwarzania zawartości audio i video.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczące historii przeglądania stron

Pliki cookie dotyczące historii przeglądania stron są wykorzystywane do śledzenia sekwencji stron, które były odwiedzone przez użytkownika. Jeżeli użytkownikowi wyświetlona zostanie wiadomość o błędzie podczas przeglądania Witryny, informacja z pliku cookie zostaje zapisana w pliku rejestru w celu zaraportowania i rozwiązania błędu.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Pliki cookie wtyczek mediów społecznościowych. Te pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia użytkowników [oraz osób nie będących użytkownikami] sieci mediów społecznościowych dla celów analizy badań rynkowych oraz opracowywania produktów.

Rodzaj plików cookie

Opis

Jak zarządzać plikami cookie

Facebook

Pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia użytkowników Facebooka [oraz osób nie będących użytkownikami] dla celów analizy badań rynkowych oraz opracowywania produktów.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Twitter

Pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia użytkowników [oraz osób nie będących użytkownikami] dla celów analizy badań rynkowych oraz opracowywania produktów.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Analityczne pliki cookie. Analityczne pliki cookie zbierają informacje dotyczące korzystania z Witryny przez użytkownika i pozwalają nam na ulepszenie jej działania. Na przykład, analityczne pliki cookie dostarczają nam informacji, które ze stron naszej Witryny są najczęściej odwiedzane,
jak również pozwalają nam na uzyskanie danych dotyczących napotkanych przez użytkownika trudności podczas przeglądania Witryny, a także pomagają nam ustalić, czy nasze reklamy są skuteczne. Pozwala nam to na obserwację całościowych wzorców w zakresie korzystania z Witryny, w odróżnieniu od danych dotyczących sposobu korzystania z niej przez pojedyncze osoby.

Witryna korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi umożliwiającej analizę statystyk serwisów www dostarczanej przez zewnętrzną spółkę („Google”). Google instaluje pliki cookie opisane w tabeli powyżej, żeby umożliwić nam analizę danych dotyczących tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Witryny. Informacje generowane przez te pliki cookie o określonym zakresie korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny będą przekazywane przez przeglądarkę użytkownika Google, a następnie przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu dla celów analizy korzystania z Witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych oraz w celu dostarczania nam innych usług związanych
z aktywnością na stronach internetowych oraz z korzystaniem z Internetu. Adres IP uzyskany
za pośrednictwem usługi Google Analytics nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi
w posiadaniu Google. Użytkownik może wyłączyć lub zablokować pliki cookie Google wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli użytkownik się na to zdecyduje, pełna funkcjonalność Witryny może nie być dla niego dostępna. Użytkownik może pobrać i zainstalować Google Analytics Opt-out Browser Add-on (dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics), który jest dostępny tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Rodzaj plików cookie

Opis

Jak zarządzać plikami cookie

Google analytics

Pliki cookie Google Analytics gromadzą zbiorcze dane statystyczne, pozwalające na poprawę prezentacji oraz nawigacji w Witrynie. Google uzupełnia takie dane zbiorcze o dane demograficzne oraz informacje o zainteresowaniach, co pozwala nam na lepsze zrozumienie użytkowników odwiedzających naszą Witrynę.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Adobe Omniture

Analityczne pliki cookie Adobe Omniture gromadzą zbiorcze dane pozwalające na poprawę prezentacji oraz nawigacji na stronie.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Marketingowe pliki cookie. Reklamowe pliki cookie są wykorzystywane dla celów marketingowych.

Rodzaj plików cookie

Opis

Jak zarządzać plikami cookie

Reklamowe

Dostarczają reklamę behawioralną/ukierunkowaną

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczące analizy rynku

Pozwalają na przeprowadzanie analiz rynkowych

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczące kampanii/promocji

Mierzą efektywność kampanii

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Pozwalające na wykrywanie nadużyć

Pozwalają na wykrywanie nieuczciwych albo fałszywych kliknięć w link sponsorowany.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

CECHY URZĄDZENIA
Abyśmy mogli oferować Ci zawartość, która, jak wierzymy, może Cię zainteresować w oparciu o Twoją aktywność na Stronach, oraz dla celów zapobiegania nadużyciom i uwierzytelniania, możemy również wykorzystywać inne technologie podobne do cookies.
Na przykład, możemy zbierać cechy urządzenia oraz zestawiać informacje zebrane przez większość wyszukiwarek albo automatycznie przez Twoje urządzenie do celu stworzenia unikalnego ID, które identyfikuje Twoją przeglądarkę lub urządzenie względem nas z rozsądną pewnością. W tym kontekście, możemy zbierać, wykorzystywać i zestawiać następujące informacje:
– Liczba wizyt;
– Ostatnia wizyta;
– Pierwsza wizyta;
– Zewnętrzny adres IP;
– Wewnętrzny adres IP;
– Rozdzielczość ekranu;
– Geolokalizacja (szerokość/długość geograficzna na  podstawie adresu IP);
– Test wydajności urządzenia;
– Test przepustowości urządzenia;
– Użytkownik urządzenia-klient (rodzaj wyszukiwarki, wersja);
– Możliwości urządzenia;
– System operacyjny urządzenia;
– Zainstalowane pluginy urządzenia;
– Język wyszukiwarki;
– Flash włączony lub wyłączony;
– Czas przebywania na poszczególnych podstronach;
– Słowa kluczowe użyte w wyszukiwarce;
– Odwiedzone strony;
– Długość wizyty;
– Strona polecająca;
– Pozycja kursora myszy;
– Kliknięcia myszy;
– Pozycja przewijaka strony.

Wykorzystujemy informacje:
1. Aby poznać Twoje zainteresowania i interakcje na podstawie wyświetlanych zawartości na naszych Stronach (na przykład, jak często odwiedzasz nasze Strony oraz jaką zawartość przeglądasz lub w jaką klikasz);
2. Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz uwierzytelniania.

Możemy również korzystać z beaconów, pixel tagów lub skryptów Java. Pozwalają nam one zapamiętać Cię oraz dostarczać Ci spersonalizowaną zawartość lub oferty, kiedy powracasz na nasze Witryny. Zauważ, że w zakresie w jakim wyżej wspomniane informacje zbierane poprzez takie technologie stanowią dane osobowe, nasza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do takiego przetwarzania. Możemy dzielić się tymi informacjami z osobami trzecimi dostarczającymi usługi i jak zezwala na to nasza Polityka Prywatności.

W JAKI SPOSÓB PODMIOTY ZEWNĘTRZNE WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIE Z NASZEJ WITRYNY?
1. Reklamy;
2. Tożsamość użytkownika;
3. W taki sam sposób, jak opisano powyżej w tabeli;
4. Pliki cookie dzielą się na pliki cookie własne oraz pliki cookie zewnętrzne, co oznacza, że są to pliki cookie umieszczane przez lub w imieniu firmy MKPUBLIKACJE (jak zdefiniowano w Regulaminie użytkowania naszej witryny lub przez jej podmioty powiązane, albo przez operatora innej strony internetowej. Niniejsza Witryna wykorzystuje zarówno własne jak i zewnętrzne pliki cookie;
5. Niniejsza Witryna może zawierać linki do stron podmiotów zewnętrznych, co może powodować, że na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika będą umieszczane zewnętrzne pliki cookie. Nie kontrolujemy zewnętrznych plików cookie wykorzystywanych w jakimkolwiek z powyższych celów. Użytkownik powinien zapoznać się z taką zewnętrzną stroną internetową, żeby zrozumieć wykorzystywane w związku z nią praktyki w zakresie gromadzenia i kontrolowania danych przed kliknięciem na link zamieszczony w niniejszej Witrynie.

W jaki sposób mogę zarządzać plikami cookie?
Poza możliwościami opisanymi powyżej, użytkownik może zablokować przyjmowanie, umożliwić przyjmowanie lub usunąć pliki cookie zamieszczane przez niniejszą Witrynę w dowolnym czasie poprzez włączenie lub uzyskanie dostępu do ustawień przeglądarki użytkownika. Informacje w jaki sposób można umożliwić przyjmowanie, zablokować przyjmowanie lub usunąć pliki cookie użytkownik znajdzie na stronie internetowej dostawcy przeglądarki w ekranie pomocy. Informacje dotyczące powszechnie stosowanych przeglądarek można znaleźć pod adresem: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

Należy pamiętać, że zablokowanie lub usunięcie plików cookie może spowodować, że niektóre funkcje Witryny nie będą działały prawidłowo. W celu usunięcia wszystkich plików cookie umieszczonych na urządzeniu użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe, możliwe jest pobranie trzech programów, które usuwają śledzące pliki cookie:
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php
http://www.spybot.info/en/download/index.html
http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/

ADRESY IP
Adres IP jest numerem, który identyfikuje komputer lub inne urządzenie wykorzystane do połączenia się z Internetem. Co do zasady, serwer internetowy automatycznie gromadzi adresy IP i wykorzystuje je do administrowania stroną. Adresy IP są co do zasady wykorzystywane w połączeniu z plikami cookie w celu „zapamiętywania” komputerów i innych urządzeń wykorzystanych do uzyskiwania dostępu do Witryny. Niniejsza Witryna wykorzystuje adresy IP w połączeniu z plikami cookie.

ZMIANY POLITYKI
Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Informacja na górze strony pozwala ustalić, kiedy Polityka została ostatnio zmieniona. Użytkownicy Witryny zostaną powiadomieni o planowanych zmianach na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie przez użytkownika z Witryny po tym, jak takie zmiany zostaną wprowadzone oznacza zaakceptowanie przez niego zaktualizowanej Polityki.

KONTAKT
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem: mk@mkpublikacje.pl

Wypunktowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.    [ściągnij]

MKPUBLIKACJE

Kontakt

  • +48 664 600 900
  • mk@mkpublikacje.pl

Adres

MKPUBLIKACJE

ul. Powst. Styczniowych 2A/50
09-407 Płock

NIP: 888-136-85-88
REGON: 911319334

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio