Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Faktoring


Permanentnymi procesami, występującymi w każdym przedsiębiorstwie zajmującym się wytwarzaniem i sprzedawaniem dóbr i usług, są procesy: rzeczowy i finansowy. Krótka charakterystyka tych procesów wskazuje na ich przeciwstawność - ruch pieniądza jest odwrotny do ruchu produktu - oraz na wzajemne warunkowanie się przepływu strumienia dóbr i strumienia pieniądza, a co z tego wynika na możliwości ich wzajemnego ograniczania się. Ważnym jest tu fakt, iż ustalenie potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa i uzyskiwanie potrzebnych środków finansowych muszą warunkować niezakłócony proces produkcji. Ta zależność powoduje, że bardzo ważną sferą działalności przedsiębiorstwa jest sfera finansowa. Najkrócej można powiedzieć, że finansowanie polega na zapewnieniu przedsiębiorstwu kapitału oraz kształtowaniu jego optymalnej struktury. Ponieważ jest to pojęcie bardzo szerokie, literatura dostarcza wielu podziałów finansowania.
Jednym z podstawowych kryteriów klasyfikacji procesu finansowania jest źródło pochodzenia kapitału. Na podstawie tego kryterium wyróżnia się finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Finansowanie zewnętrzne charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje kapitał spoza przedsiębiorstwa. Idąc dalej, finansowanie zewnętrzne można podzielić na własne - dopływ kapitału odbywa się poprzez wkłady lub udziały oraz finansowanie obce - kapitał dopływa przy udziale rynku pieniężnego i kapitałowego, za pomocą obrotu kredytowego oraz szczególnych form finansowania. Finansowanie wewnętrzne polega na przekształcaniu przez przedsiębiorstwo dóbr rzeczowych w środki finansowe.
Wymienione powyżej źródła finansowania można podzielić uwzględniając pozycję prawną dawcy kapitału. Według tego kryterium wyróżnia się finansowanie własne - finansowanie z zysku, z wkładów i z udziałów; oraz finansowanie obce, za które uważa się dopływ kapitału w postaci kredytów, pożyczek i innych szczególnych form finansowania. Biorąc pod uwagę czas, na który następuje odstąpienie kapitału, finansowanie obce można podzielić na krótko-, średnio- i długoterminowe. Przykłady podziałów finansowania uwzględniających różnorakie kryteria można mnożyć. Dotyczy to głównie finansowania obcego, co spowodowane jest obecnym rozwojem rynków finansowych, rynku usług bankowych i firm finansowych. Lokomotywą tego rozwoju jest konkurencja pomiędzy bankami, instytucjami finansowymi oraz coraz większe zapotrzebowanie firm na kapitał. Efektem tego jest powstawanie coraz to nowszych produktów i usług oferowanych przez banki i różnorodne instytucje finansowe.
Factoring (faktoring), w literaturze i praktyce, jest definiowany w różnoraki sposób. Spowodowane jest to zróżnicowaniem warunków rozwoju tej usługi w różnych krajach oraz możliwościami świadczenia factoringu tylko w wąskim zakresie lub wraz z dodatkowymi usługami. W wąskim rozumieniu factoring, jest obok cesji należności, jedną z form krótkoterminowego finansowania należnościami polegającą na nabywaniu należności bieżących (nie przeterminowanych) klientów banków i instytucji factoringowych przysługujących im od dłużników (odbiorców) z tytułu dostawy towarów lub/i usług.
W szerszym ujęciu factoring może polegać ponadto na świadczeniu przez faktora usług takich jak: ściąganie (inkaso) należności przedsiębiorcy, kierowanie uprawnień do dłużników opieszałych, okresowe sprawdzanie stanu wypłacalności dłużników, prowadzenie ksiąg handlowych i finansowych przedsiębiorcy, gromadzenie danych statystycznych oraz zbieranie informacji oraz danych mających znaczenie gospodarcze dla przedsiębiorcy, rozwijanie działalności reklamowej na rzecz przedsiębiorcy, składowanie towarów należących do przedsiębiorcy, oclenie towarów eksportowych lub sprawdzonych zza granicy, organizowanie agencji (krajowych i zagranicznych) przedsiębiorstwa swego partnera, opracowywanie projektów rozwoju przedsiębiorstwa oraz zdobywanie nowych rynków surowców, a także udzielanie przedsiębiorcy zaliczek i kredytów na zaspokojenie roszczeń przedsiębiorcy wynikających z umów dostawy, sprzedaży i umów o usługi.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900