Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Działalność kredytowa banku


Gospodarka polska, a więc również sektor bankowy oraz kompleks gospodarki żywnościowej przechodzą radykalne zmiany. Przejście od gospodarki planowanej centralnie do gospodarki rynkowej objęło wszystkie aspekty gospodarowania - nie tylko sferę regulacji, ale również sferę zasilania finansowego. Sfera ta ma olbrzymie znaczenie m.in. w kształtowaniu tempa przemian w kompleksie gospodarki żywnościowej. Sama też musi przystosować się do nowych warunków, gdyż intensywne metody gospodarowania w tej sferze powodują dużą kapitałochłonność. Zapotrzebowanie rolnictwa na środki pieniężne rośnie szybciej niż możliwość ich wypracowania w gospodarstwach rolnych. Gospodarstwa chcąc nadążyć za postępem i techniką muszą sięgać po kredyt. W obecnym okresie transformacji ważnym aspektem jest zmiana roli banków. Ewolucja ta dotyczy przede wszystkim zasad działalności, tworzenia i organizacji banków.
Aktualnie banki definiuje się jako samodzielne i samofinansujące się jednostki organizacyjne, które posiadają osobowość prawną i działają na podstawie statutu oraz ustawy. Wraz ze zmianą roli banków transformacji uległ także kredyt, jego znaczenie, formy i rodzaje. W gospodarce planowanej centralnie kredyt był "cieniem" procesów rzeczowych zachodzących w gospodarce. Oznaczało to, że najpierw podejmowane były decyzje gospodarcze, a następnie w przypadku braku możliwości ich sfinansowania ze środków własnych przedsiębiorstwa lub z budżetu uruchamiany był niejako automatycznie kredyt bankowy, co powodowało z kolei, że kredyt ten - poprzez umorzenie - przeistaczał się w dotację. Było to sprzeczne z samą istotą kredytu, który powinien być świadczeniem zwrotnym. Nie można więc powiedzieć, że zasada zwrotności była realizowana. W rezultacie takiej roli kredytu występowała wadliwa alokacja kapitału (rozdzielnictwo kredytu), tak więc pieniądz i kredyt nie zapewniał dostępu do dóbr i usług, a gospodarkę cechowała niska efektywność gospodarowania. Natomiast w gospodarce rynkowej kredyt jest narzędziem służącym do kształtowania procesów gospodarczych. Jest on promotorem ruchu dóbr i usług, stwarza przesłanki do właściwej alokacji kapitału - przepływu kapitału jedynie do racjonalnie gospodarujących podmiotów i tym samym sprzyja wyższej efektywności gospodarowania. W systemie zdecentralizowanym stosuje się przede wszystkim formy ekonomicznego oddziaływania banku na gospodarkę przedsiębiorstw.
Działalność przedsiębiorstw na zasadach samodzielności spowodowała, że warunki kredytowania oraz formy kontroli i oddziaływania banku uległy zmianom, zaś sam kredyt opiera się na zasadach umowy. Najistotniejsza zmiana w czasie przechodzenia do nowego systemu gospodarczego to urealnienie stopy procentowej. Ograniczyło to podaż pieniądza oraz kredytów i było ważnym posunięciem w kierunku walki z inflacją. Zakończył się okres polityki kredytowej banków podporządkowanej bezpośrednio celom polityki gospodarczej państwa, a nowo powstałe banki zaczęły realizować własną politykę kredytową nastawioną na maksymalizację zysku, wiążącą udzielenie kredytu z szacowaniem ryzyka. 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900