Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


System motywowania do pracy w firmie


W zachowaniu się człowieka, w angażowaniu się w pracę i obowiązki zawodowe ważną rolę spełnia zawsze motywacja, rozumiana jako proces rządzący wyborem, którego dokonuje jednostka, kierując się dążeniem do osiągnięcia celów, będących wynikiem cenionych przez nią wartości, tj. tego wszystkiego, co jest godne jej pożądania; ma rzeczywistą lub wyobrażalną zdolność do zaspokajania potrzeb. Toteż w każdym procesie kierowania zespołami ludzkimi, trzeba tę motywację właściwie rozbudzać i kształtować. Takie kierowanie motywacją wymaga systemowego podejścia do jej treści i czynników motywacyjnych (motywatorów), a także tworzenia w przedsiębiorstwie sytuacji motywacyjnych. Dlatego też każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości. Brak takiego systemu może powodować ograniczenie aktywności zawodowej niektórych pracowników jedynie do terminowego pobierania wynagrodzenia.
Efekty pracy zależą od możliwości, zdolności i umiejętności ludzkich, wspartych odpowiednią motywacją, wolą i chęcią działania [(wiedzieć - móc - chcieć ) => efektywność działania]. Czynnikiem "chcieć" określa się tutaj motywację rozumianą jako ogół motywów, które wpływają na decyzje człowieka o zachowaniu; podjęciu zachowania, jego podtrzymaniu lub kierunku. Motywacja jest siłą motoryczną ludzkich zachowań i działań; jest niezbędnym i jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy. Najważniejszym w tym m.in. sensie, że jeśli człowiek chce działać w określony sposób, to także pragnie się tego nauczyć i szuka możliwości działania. Zbyt silna motywacja może jednak paraliżować działanie, powodując nadmierne napięcie emocjonalne. Odbiciem tego zjawiska jest prawo Bircha. Mówi ono, że człowiek najsprawniej rozwiązuje problemy, osiąga najlepsze efekty przy średniej motywacji, gorsze przy zbyt słabej lub zbyt wysokiej. Znajduje to potwierdzenie w praktyce. Zbyt silna presja wywołuje bunt, zbyt wysokie nagrody nie przynoszą często odpowiednich przyrostów efektów. W teorii i w praktyce odróżnia się motywację wewnętrzną od zewnętrznej. Odróżnienie to wiąże się z rodzajem wartości, do jakich człowiek dąży. Jeżeli są to wartości instrumentalne, a więc stanowią tylko środek do osiągnięcia wartości ostatecznych (celów), to motywacja do ich osiągnięcia nazywana jest zewnętrzną. Natomiast motywacja wewnętrzna skłania do osiągnięcia wartości ostatecznych (immanentnych), wartości samych w sobie.
Motywacja w ogóle, w tym motywacja pracownicza, poddaje się kształtowaniu. Proces oddziaływania na nią nazywa się motywowaniem. A więc w odróżnieniu od motywacji, która ma wymiar atrybutowy, przedstawia stan, motywowanie ma wymiar czynnościowy, funkcjonalny. Motywowaniem zajmują się nauki psychologiczne, ekonomiczne oraz organizacji i zarządzania. Każda z nauk definiuje to pojęcie na własny użytek.
Pojęcie "motywowanie" bierze swój początek od łacińskiego słowa movere oznaczającego "wprawiać w ruch". A. Koźmiński określa motywację jako zespół czynników ukierunkowujących działalności motywacyjnej zorientowanej w większości na realizację celów przedsiębiorstwa. Wyczerpująco motywowanie określa S. Borkowska, której zdaniem polega ono na świadomym i celowym oddziaływaniu na motywy i postępowanie ludzi przez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich oczekiwań, dla osiągnięcia celów motywujących. Z interpretacji tej definicji wynika, że prawidłowe motywowanie to takie, które umożliwia zrealizowanie przedsiębiorstwu wyznaczonych celów i jednocześnie przyczynia się do poszerzenia kręgów wartości do zaspokojenia potrzeb pracownika. Wartości i potrzeby są celem samoistnym i nie podporządkowanym celom przedsiębiorstwa.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900