Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Działalność depozytowa banków komercyjnych


Banki są samodzielnymi, samofinansującymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, działającymi na podstawie ustawy oraz statutów. Rozpoczęcie działalności bankowej wymaga zezwolenia. Zezwolenie takie wydaje Prezes Narodowego Banku Polskiego. Przedmiotem działalności banków komercyjnych jest m.in. prowadzenie rachunków bankowych - działalność depozytowa, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek pieniężnych, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, udzielanie oraz przyjmowanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenie obsługi finansowej obrotów z zagranicą, prowadzenie obsługi pożyczek państwowych, emitowanie papierów wartościowych, dokonywanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, dokonywanie zleconych czynności związanych z emisją papierów wartościowych, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, itp.
Czynności bankowe stanowią podstawowe zadanie banku, lecz nie są wyłączną formą jego aktywności gospodarczej. Banki mogą też tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego oraz spółdzielnie, a także nabywać udziały zagranicznych banków i osób prawnych działających w kraju oraz realizować wspólnie z innymi podmiotami przedsięwzięcia gospodarcze i świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych. Ponadto w związku z rozwojem działalności bankowej i powstawaniem w obrocie coraz to nowych jej form pojawiają się nowe czynności, czego przykładem może być nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych w obrocie publicznym, bądź też emisja kart płatniczych i obsługa obrotu tymi kartami.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900