Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Majątek trwały w firmie


Majątek trwały stanowi nieodłączny atrybut każdego przedsiębiorstwa, zaś jego rodzaje, wielkość i struktura wpływają w zasadniczy sposób na przedmiot, charakter i zakres działalności gospodarczej współczesnych przedsiębiorstw. Z punktu widzenia zasad gospodarowania nim oznacza to, że dysponowanie kapitałem w odpowiednim rozmiarze i czasie decyduje o zaistnieniu i trwaniu podmiotu gospodarującego, wyznacza jego pozycję rynkową oraz określa kondycję ekonomiczno-finansową i możliwości rozwojowe. Zwrócenie szczególnej uwagi na problematykę zarządzania kapitałem trwałym wynika z faktu, że stan tego kapitału, jego rozwój ilościowy i jakościowy oraz wykorzystanie, organizacja i sprawność gospodarowania nim warunkują w poważnym stopniu realizację procesów wytwórczych oraz mają istotny wpływ na efektywność i racjonalność działania każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Podstawowym składnikiem majątku trwałego w przedsiębiorstwie są środki trwałe, które służą dla celów produkcyjnych przez dłuższy okres, zachowując przy tym swoją naturalną postać fizyczną. Środki trwałe stanowią główny element potencjału wytwórczego przedsiębiorstwa, zaś ich rodzaj, wielkość i struktura usztywniają w pewnym stopniu zarówno produkcyjną, jak i pozaoperacyjną działalność przedsiębiorstwa. Przesądzają one mianowicie o jakościowych cechach zasobów materiałowych, niezbędnych do produkcji, oraz o ilości i jakości pracy bezpośredniej, jaka musi być zaangażowana w firmie.
W działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych środki trwałe pełnią funkcje zarówno techniczno-produkcyjne, organizacyjne, jak i ekonomiczne. Przekształcenia własnościowe i wprowadzenie rynkowego mechanizmu regulującego polską gospodarkę wymagają nowego podejścia do problemów zarządzania kapitałami przedsiębiorstwa. Przyjęte kryteria rynkowe muszą obejmować zarówno sferę produkcji, konsumpcji, jak i inwestowania. Zmiany w sferach gospodarowania wyraźnie nakreślają funkcjonowanie całego systemu gospodarczego, którego głównym koordynatorem jest rynek.
Do prowadzenia i rozwijania działalności wytwórczej przedsiębiorstwa niezbędny jest kapitał trwały i obrotowy. Kapitał trwały w przedsiębiorstwie obejmuje trzy grupy środków ujętych według wartości netto: aktywa rzeczowe i zrównane z nimi składniki, wartości niematerialne i prawne oraz finansowe składniki majątku. Do rzeczowych składników majątku trwałego zalicza się wartości przyjętych do użytkowania maszyn, urządzeń, środków transportu, budynków i budowli, części składowych tworzących odrębną nieruchomość, nawierzchnie dróg, ulic, placów, uzbrojenie terenu, melioracje, budowle wodne, grunty, inwestycje w obcych środkach trwałych oraz należności z tytułu udzielonych zaliczek inwestycyjnych. Kapitał trwały są to dobra rzeczowe powstałe w wyniku procesów pracy ludzkiej związanej z pozyskaniem i przetwarzaniem zasobów naturalnych.
Gospodarowanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie jest bardzo istotne. Związane jest to z wykorzystaniem rezultatów postępu technicznego i zwiększeniem się technicznego wyposażenia pracy. Efektem łączenia różnych czynników produkcji (czynnika osobowego z rzeczowym) jest powstanie nowych wyrobów lub usług, które w pełni zaspokajają potrzeby ludzkie. Powinno się wprowadzać do produkcji takie metody i techniki wytwarzania, aby efekty gospodarowania wzrastały szybciej niż ponoszone nakłady pracy. Produkcyjne środki trwałe stanowią jeden z podstawowych czynników prawidłowego określania zdolności produkcyjnych stanowiska roboczego, wydziału, zakładu i przedsiębiorstwa. Przyrosty majątku trwałego dają efekty gospodarcze dopiero w połączeniu z czynnikiem osobowym oraz istniejącym majątkiem trwałym i obrotowym.
Gospodarowanie środkami trwałymi wymaga równoczesnego uwzględnienia i wykształcenia się ich funkcji społecznej. O ile funkcje ekonomiczne środków trwałych sprowadzają się do kryterium rachunku ekonomicznego, opartego na kalkulacji nakładów (kosztów) i efektów, o tyle funkcje społeczne powinny uwzględniać elementy estetyczne oraz psychologiczne i fizjologiczne warunki pracy, jak również potrzeby człowieka w szerszym tego słowa znaczeniu. Zasoby środków trwałych regulowane są przez inwestycje lub zakupy gotowych obiektów, likwidację i sprzedaż oraz nieodpłatne przekazywanie. Celem inwestycji jest stworzenie lub nabycie nowych obiektów oraz rekonstrukcja i odbudowa istniejących, co pozwala na powiększenie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa. Regulowanie zasobów kapitału rzeczowego stanowi jedną z wielu dziedzin kompleksowo ujmowanego podsystemu gospodarki środkami trwałymi.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900