Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Rola marketingu w działalności kredytowej banku


Banki są samodzielnymi, samofinansującymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, działającymi na podstawie ustawy oraz statutów. Rozpoczęcie działalności bankowej wymaga zezwolenia. Zezwolenie takie wydaje Prezes Narodowego Banku Polskiego. Przedmiotem działalności banków komercyjnych jest m.in. prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek pieniężnych, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, udzielanie oraz przyjmowanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenie obsługi finansowej obrotów z zagranicą, prowadzenie obsługi pożyczek państwowych, emitowanie papierów wartościowych, dokonywanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, dokonywanie zleconych czynności związanych z emisją papierów wartościowych, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, itp.
Czynności bankowe stanowią podstawowe zadanie banku, lecz nie są wyłączną formą jego aktywności gospodarczej. Banki mogą też tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego oraz spółdzielnie, a także nabywać udziały zagranicznych banków i osób prawnych działających w kraju oraz realizować wspólnie z innymi podmiotami przedsięwzięcia gospodarcze i świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych. Ponadto w związku z rozwojem działalności bankowej i powstawaniem w obrocie coraz to nowych jej form pojawiają się nowe czynności, czego przykładem może być nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych w obrocie publicznym, bądź też emisja kart płatniczych i obsługa obrotu tymi kartami. Kredyt jest obecnie bardzo ważnym instrumentem ekonomicznym kształtującym kierunki rozwoju bankowości.
Ze względu na ograniczenie środków własnych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz fakt dużej kapitałochłonności wiele podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych jest zmuszonych do korzystania z kredytu bankowego. W warunkach gospodarki rynkowej trzeba starać się o klientów i dbać o to, aby byli zadowoleni z produktów i świadczonych usług. Należy oferować szerszy asortyment produktów, odpowiednio o nich informować. Nowy system gospodarczy zmusza uczestników rynku do dostosowywania się do potrzeb klientów. Każdy bank musi wykonywać szereg zadań m.in. badać popyt na towary, podejmować decyzje dotyczące produktu i jego rozmieszczenia na rynku, a także dostarczać niezbędnych informacji klientom.
Dzisiaj, aby móc się rozwijać, banki musiały diametralnie zmienić swoje podejście do klienta. Prowadzą akcje promocji, tworzą zindywidualizowaną więź klientka na zasadzie human relations poprzez miłą i przyjacielską atmosferę, dokonują innowacji produktów oraz kierują, oferty swoich usług do konkretnego segmentu rynku. Dużą wagę przywiązują do szybkości obsługi, wielkości aktywów, liczby oddziałów, bezpieczeństwa, nowoczesności i kreowania korzystnego image firmy, pragnąc wyróżnić się spośród konkurencji. Banki stosują stałą, kompleksową analizę marketingową planowanie marketingowe w centrali i w oddziałach, na tej podstawie opracowują strategię marketingową oraz wprowadzają efektywne systemy kontroli działań marketingowych.
Nadrzędnym celem banków jest zidentyfikowanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb klientów przy jednoczesnym osiąganiu planowanego zysku. Marketing bankowy obejmuje całokształt problematyki związanej zarówno z przyciąganiem klienteli i dążeniem do stałego powiązania jej z bankiem, jak i z przystosowaniem tej klienteli do zmieniającej się sytuacji rynkowej i zmieniających się celów działalności banku, a także odpowiednia propagandę tej działalności. Tak więc marketing bankowy jest kompleksową koncepcją, która obejmuje całokształt stosunków banku z otoczeniem zewnętrznym oraz z klientami w zakresie działalności kredytowej, depozytowej i usługowej. Marketing bankowy polega więc na wszelkich działaniach banku nastawionych na klienta i związanych z osiąganiem maksymalnego zysku.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900