Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Podstawowe podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej


Podstawowe podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej, to m.in.: przedsiębiorstwo państwowe, przedsiębiorstwo jednoosobowe, przedsiębiorstwa komunalne, spółdzielnie, spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wiele innych.
Przedsiębiorstwem nazywamy podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści.
Osoby fizyczne mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak inne podmioty gospodarcze. Podstawowym źródłem prawa dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne występujące w obrocie jako podmiot gospodarczy nie posiadający osobowości prawnej, jest ustawa o działalności gospodarczej.
Przedsiębiorstwo komunalne, to podmiot gospodarczy będący własnością wspólnoty terytorialnej np.: gminy. Współwłaścicielami jego są wszyscy mieszkańcy danej terytorialnej, ale nie ponoszą oni żadnej indywidualnej odpowiedzialności ekonomicznej za ewentualne negatywne skutki odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem o nie ograniczonej liczbie członków i zmiennym składzie osobowym, zmiennym funduszu udziałowym, utworzonym dla wspierania i osiągania wspólnych celów zarobkowych lub gospodarczych, za pomocą wspólnej działalności gospodarczej (wspólnego zakładu) w celu zaspokojenia potrzeb swoich członków. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, a także działalność społeczno-wychowawczą i inną, kierując się potrzebami członków i interesem społecznym. Działalność spółdzielni jest oparta na mieniu stanowiącym własność danej spółdzielni uzyskanej z wniesionych udziałów przez jej członków.
W Polsce spółka cywilna powstaje obecnie na podstawie umowy spółki, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Cel gospodarczy nie może być utożsamiany z działalnością zarobkową, choć prowadzenie wspólnej działalności o charakterze zarobkowym jest zawsze celem gospodarczym. Tak więc w praktyce spółka może być zawarta dla prowadzenia działalności zarobkowej, np. w rzemiośle, handlu, usługach czy rolnictwie, jak również dla wspólnego korzystania z urządzeń, wspólnego tworzenia dzieł artystycznych lub naukowych. Ten wspólny cel gospodarczy powinien więc zawsze mieć charakter materialny, dający się choćby w przybliżeniu oceniać w pieniądzach.
W przeciwieństwie do spółki prawa cywilnego, zwłaszcza zaś innych spółek handlowych, wykorzystanie spółki jawnej jako prawno-organizacyjnej formy współdziałania gospodarczego osób jest w obrocie gospodarczym raczej jeszcze skromne. Do prowadzenia przedsiębiorstwa w większym rozmiarze służy, bowiem obecnie również spółka prawa cywilnego. Nie oznacza to jednak, aby i ten rodzaj spółki nie był wykorzystany dla współdziałania gospodarczego, i to zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, o czym świadczy praktyka. Postulować jednak należałoby o przywrócenie tej spółce (oraz komandytowej) miejsca i roli w obrocie gospodarczym, jakie wynikają z jej normatywnego ukształtowania. Z prawno-konstrukcyjnego punktu widzenia spółka jawna nie jest niczym innym, jak tylko wyspecjalizowanym typem (czy podtypem) i odmianą spółki prawa cywilnego dopasowaną do potrzeb obrotu handlowego.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900