Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Wpływ stopy procentowej na wybór źródeł finansowania przedsiębiorstw


Wysoki przyrost kredytu jaki miał miejsce w 1996 i 1997 r. spowodowany był obniżeniem w 1995 r. minimalnego realnego oprocentowania kredytów do poziomu ujemnego oraz dużą obniżką maksymalnego oprocentowania kredytu w 1996 r w stosunku do 1995 r. Widać więc, że zbyt głębokie gwałtowne obniżenie stóp procentowych pomimo, że kształtuje się ono na realnie dodatnim poziomie (tak jak to miało miejsce z maksymalnym oprocentowaniem stosowanym przez banki komercyjne w 1996 r.), powoduje wysoką dynamikę kredytów bardzo trudno poddającą się kontroli. Jest to wniosek ważny dla kształtowania stopy procentowej i jej tempa obniżania w krótkim okresie czasu. W okresie 1990 - 1995 występowała wysoka korelacja ujemna pomiędzy wysokością oprocentowania i wysokością należności od podmiotów gospodarczych. W 1997 r. korelacja ta ukształtowała się na poziomie dodatnim dla wielkości nominalnych i słabo ujemnym dla wielkości realnych. Istnieje więc niewielka, bądź nie istnieje w ogóle wrażliwość przyrostu należności na podwyżki stóp procentowych. Może to świadczyć, o tym iż kredytobiorcy bardziej kierują się przy podejmowaniu decyzji oczekiwaniami inflacyjnymi i oczekiwaniami obniżenia stóp, tym bardziej, że decyzje NBP są niezdecydowane i dość opóźnione w stosunku do zapowiedzi zmian stóp procentowych. Dalsze podwyższanie stóp oprocentowania kredytów może wywołać ujemne skutki dla przedsiębiorstw i dla banków, przede wszystkim ograniczyć finansowanie inwestycji z kredytu bankowego, co wpłynie na dalsze zwiększanie finansowania rozwoju przedsiębiorstw inwestycjami bezpośrednimi zagranicznymi i pogłębianie deficytu w handlu zagranicznym. Ponadto podwyższanie stóp procentowych realnych zdecydowanie pogorszy warunki finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstw i przyczyni się do pogorszenia płynności szczególnie w sektorze publicznym, czego świadectwem jest pogarszanie się sytuacji finansowej w zakresie płynności w tym sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych miesiącach 1997 r. Należy podkreślić, że pomimo wzrostu kredytu w latach 1996 - 1997 realnie o 14 % i 14,9 %, szacuje się, że udział kredytu w finansowaniu inwestycji wynosi w 1997 r. ok. 20 % a majątku obrotowego 14,3 %. Inwestycje przedsiębiorstw restrukturyzowanych są finansowane kredytem w niższym procencie, ok. 8 %. Należności od podmiotów gospodarczych w aktywach banków stanowiły w 1996 r. 32 %. Wszystkie te powyższe dane świadczą iż wysoki przyrost kredytów wynika z konieczności doganiania gospodarki w zakresie poziomu kredytowania i jego niskiego udziału w finansowaniu przemian w latach 1992 - 1995, na co miało niewątpliwie wpływ wysokie realne minimalne oprocentowanie kredytów w latach 1992 - 1993 (5 %) oraz wysokie realne maksymalne oprocentowanie w latach 1991 - 1995 ( 9 % - 14,3 %). Polityka stopy procentowej pomimo, że jest kształtowana przez niezależny bank centralny powinna być spójna z polityką rozwoju sektora finansowego, polityką fiskalną, prywatyzacyjną, przemysłową. Ściślej mówiąc wymienione sfery działania rządu powinny być dostosowane do polityki stopy procentowej ustalanej przez bank centralny. W przeciwnym wypadku polityka wysokiej realnej stopy procentowej powoduje bardzo poważne ujemne skutki dla działalności przedsiębiorstw, całych branż i sektorów, udowadniane przez szereg autorów. W przeszłości powodowała ona barierę finansowania inwestycji dostosowujących polskie przedsiębiorstwa do warunków konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, była hamulcem rozwoju prywatnych małych i średnich przedsiębiorstw a tym samym przemian strukturalnych w zakresie własnościowym co odbiło się niekorzystnie na możliwościach eksportowych polskiej gospodarki i powstania wysokiego deficytu w handlu zagranicznym.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900