Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Zarządzanie w sytuacji kryzysowej na podstawie firmy


Otoczenie, w którym funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa staje się coraz bardziej złożone i zmienne. Z jednej strony wzrasta liczba podmiotów gospodarczych i instytucji, które wpływają na funkcjonowanie poszczególnych przedsiębiorstw, z drugiej natomiast zauważa się ustawiczne poszerzanie zakresu powiązań przedsiębiorstw z otoczeniem. Zakres powiązań przedsiębiorstw z otoczeniem nie ogranicza się obecnie do sfery techniczno-ekonomicznej, ale rozszerza na sferę problemów społecznych i politycznych. W miarę wzrostu złożoności otoczenia istotnym ograniczeniom ulegają z jednej strony możliwości oddziaływania przedsiębiorstw na nie, a z drugiej strony znacznie wzrasta uzależnienie przedsiębiorstw od otoczenia. Zmiany zachodzące w otoczeniu wytrącają przedsiębiorstwa ze stanu równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Stan równowagi wewnętrznej oznacza wzajemne, optymalne, dostosowanie składników stanowiących przedsiębiorstwo. Tak więc ludzie (ich możliwości i umiejętności), posiadane do dyspozycji zasoby materialne, struktura organizacyjna, procesy funkcjonowania (regulacyjne i realne) muszą odpowiadać nie tylko strategii przedsiębiorstwa i realizowanym celom, ale również sobie nawzajem. Natomiast stan równowagi zewnętrznej zachodzi wówczas, gdy przedsiębiorstwo może reagować na zjawiska powstające w otoczeniu w sposób, który nie niszczy jego równowagi wewnętrznej.
Każde przedsiębiorstwo, aby istnieć oraz osiągnąć i utrzymywać przewagę konkurencyjną musi znajdować się w stanie równowagi, poprzez odpowiednie procesy dostosowawcze, skierowane do wewnątrz i na zewnątrz. Rola kierownictwa przedsiębiorstwa, w tym kontekście, polega na świadomym wprowadzaniu zmian w strukturze i zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa w celu zapewniania i / lub przywracania przedsiębiorstwu równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, co ma mu pozwalać na uzyskiwanie sytuacji sprzyjającej rozwojowi i wzrostowi. Aby to osiągnąć stosuje się przedsięwzięcia dostosowawcze zorientowane na otoczenie i na zasoby własne. Postępowanie zorientowane na otoczenie, nakierowane na przywrócenie lub utrzymanie równowagi zewnętrznej, zmierza do osiągnięcia: większej zgodności produktów / usług z potrzebami rynku, lepszych warunków zaopatrzenia (ceny zakupu, terminy dostaw, itp.), lepszych warunków sprzedaży (wzrost udziału w rynku, cena sprzedaży, odbiorcy), lepszych warunków finansowych (oprocentowanie kredytów, marże, rabaty). Postępowanie zorientowane na zasoby własne przedsiębiorstwa, mające na celu zapewnienie równowagi wewnętrznej, zmierza do osiągnięcia: wyższej produktywności wszystkich zasobów przedsiębiorstwa (pracowników, narzędzi pracy, środków finansowych, systemów informacyjno-decyzyjnych), poprawy jakości wyników pracy ludzi i maszyn, lepszego reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne wydarzenia (opracowywanie i wdrażanie systemów wczesnego rozpoznania/ostrzegania). Przy wprowadzaniu zmian przywracających przedsiębiorstwu równowagę, zorientowanych na otoczenie, nie można pomijać wewnętrznych czynników sprawności przedsiębiorstwa i na odwrót. Zmiany w przedsiębiorstwie, przywracające mu równowagę mogą dotyczyć realizowanych procesów lub struktur. Pożyteczne będzie więc wyróżnienie zmian funkcjonalnych, dotyczących procesów oraz zmian strukturalnych, koncentrujących się na szeroko rozumianej strukturze organizacyjnej.
Kryzys w przedsiębiorstwie, to taka sytuacja przedsiębiorstwa (taki stan w nim), w której wskutek spiętrzenia się różnorodnych trudności zagrożona jest realizacja jego podstawowych funkcji i równocześnie występują realne trudności w ich usunięciu. Kryzys może wystąpić zawsze i wszędzie. Może dotknąć także bardzo dobre przedsiębiorstwa. W dzisiejszym świecie organizacji kryzysy w przedsiębiorstwach są zjawiskiem normalnym. Źródła kryzysu w przedsiębiorstwie mogą być różne i z uwagi na nie możemy przedstawić następujące klasyfikacje, a mianowicie: a) kryzys przedsiębiorstwa będący pochodną kryzysu ogólnego i to w skali międzynarodowej (przykładowo kryzysu światowego przełomu lat 20 i 30), krajowej (przykładowo: załamanie się polskiej gospodarki w połowie lat 70), regionalnej bądź gałęziowej lub branżowej (przykładowo: w światowym przemyśle okrętowym), b) kryzys przedsiębiorstwa będący pochodną rozwoju gospodarczego i konkurencji w skali międzynarodowej (globalnej), krajowej, regionalnej, w obrębie gałęzi lub branży. Jeżeli w tych warunkach konkurenci zdobywają nowe atuty, a inne przedsiębiorstwa nie dotrzymują im kroku, to tym ostatnim grozi to kryzysem, c) kryzys przedsiębiorstwa będący skutkiem tego, że znalazło się ono w sektorze schyłkowym. Za sektor schyłkowy uważa się taki, w którym przez dłuższy okres występuje spadek wolumenu sprzedaży w wymiarze bezwzględnym. Spadku tego nie można przypisać cyklowi koniunkturalnemu czy innym krótkookresowym zakłóceniom, d) kryzys przedsiębiorstwa jako pochodna transformacji ustrojowej gospodarki, który wystąpił w Polsce w innych byłych krajach komunistycznych od roku 1990, kryzys samoistny (wewnętrzny) w przedsiębiorstwie. Jego przyczyny mogą być liczne: niskie kwalifikacje kierownictwa, błędna strategia działania przedsiębiorstwa, błędy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, załoga przedsiębiorstwa o niskich kwalifikacjach, niezdyscyplinowana, niepracowita, niegospodarna, czego efektem jest niska wydajność pracy, wysokie koszty, niska jakość wyrobów, powstanie konfliktów wewnętrznych lub też wystąpienie progów w rozwoju przedsiębiorstwa, który to rozwój nigdy nie następuje po linii prostej.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900