Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Zjawisko nieuczciwej i zakazanej reklamy


Cechą rynku konkurencyjnego jest konieczność zdobywania i utrzymywania klientów. Cel ten osiąga się coraz trudniej, szczególnie w czasach nadprodukcji towarów masowych. Szybko okazało się, że nie wystarczy dbałość o jakość wyrobów czy usług, niezbędne jest również skuteczne nawiązanie kontaktu z potencjalnym odbiorcą. Instrumentem służącym temu celowi jest reklama, od dziesięcioleci kreująca zarówno obraz produktu (usługi), jak i potrzeby klientów. Trudno przecenić jej gospodarcze znaczenie. Reklama z jednej strony wprowadza towar na rynek, informując o nim, z drugiej zaś - buduje ogromny przemysł zajmujący się wyłącznie opracowywaniem odpowiednich strategii rynkowych. Reklama stanowi równocześnie potężny instrument finansujący działalność mediów. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu przypadkach pozwala ona na realizację określonych przedsięwzięć społeczno - kulturalnych. W toku walki konkurencyjnej od dawna zauważono, że reklama towaru lub usługi ma potężną moc oddziaływania na odbiorcę. Od tego czasu sprawom marketingu i reklamie zaczęto poświęcać dużo uwagi, angażując spore nakłady pieniężne, które zwykle spłacały się bardzo szybko, jeśli reklama była skuteczna. Reklamowanie stało się czynnością zawodową, świadczoną przez wyspecjalizowane agencje, a także przez środki masowego przekazu, niekiedy również przez osoby popularne i lubiane (aktorzy, sportowcy). Rozwinęły się także specjalne metody organizacji i świadczenia skutecznej reklamy i promocji. Siła oddziaływania reklamy szczególnie wyraźnie dała się odczuć ostatnimi laty w Polsce. W formie ukształtowanej przez praktykę państw rozwiniętych gospodarczo trafiła ona na nieprzygotowany rynek i takich też adresatów. Rychło okazało się, że nie mieści się w rozwiązaniach prawnych dotąd obowiązujących, zwłaszcza że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku, pozbawiona części karnoprawnej, wobec braku współczesnej praktyki, nie była gwarantem jej właściwego funkcjonowania. Należy pamiętać, że zadaniem odpowiednich norm prawnych nie powinno być ograniczanie działań reklamowych, lecz raczej nadanie im pożądanego kierunku. Uwzględniając powyższe, nowa ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 roku wyraźnie ustala granice dozwolonej reklamy, wskazując czyny reklamy nieuczciwej. Zjawisko reklamy jest fenomenem, którego ujęcie w wyczerpującym opisie nie jest możliwe. Równie trudnym zadaniem jest ustalenie jej granic prawnych. Reklama stanowiąc jeden z elementów aktywności rynkowej przedsiębiorców, musi być niewątpliwie poddawana ocenom tożsamym lub zbliżonym do tych, jakie znajdują zastosowanie w odniesieniu do każdego innego rodzaju działalności gospodarczej. Z tego tez względu podstawowe znaczenie mają postanowienia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Obserwując praktyki rynkowe można zauważyć, że stosunkowo łatwo dochodzi do naruszenia reguł uczciwej konkurencji właśnie poprzez reklamę. Wynika to przede wszystkim z dążenia do osiągnięcia głównego jej celu, za jaki uznać należy wzbudzenie zainteresowania klienta określoną ofertą w sposób, który skutecznie wpłynie na dokonywany wybór towaru czy usługi. Zadaniem odpowiednich norm prawnych jest wytyczenie granicy dla działalności reklamowej, której przekroczenie spotka się z negatywną oceną i sankcjami prawnymi. Charakterystyczne jest przy tym, że przepisy określające te granice znajdują się także poza wspomnianą ustawą, w wielu różnych aktach prawnych (prawo prasowe, ustawa o radiofonii i telewizji, szczególne ustawy zakazujące reklamowania określonych produktów itd.). Postanowienia wymienionych regulacji nie stanowią zamkniętej całości. Zmiany jakie w nich zachodzą są m.in. następstwem poszukiwania nowych sposobów gospodarczego komunikowania się, a także nowych technik przekazu informacji. Podkreślenia wymaga okoliczność, iż przepisy zawarte w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określają niedozwolone działania reklamowe w zasadzie niezależnie od rodzaju produktu (usługi) czy sposobu jego wprowadzenia na rynek. Określają zatem odpowiednie granice w sposób najogólniejszy. Nie jest to praktyka odosobniona. W innych krajach europejskich ciężar ochrony rynku przed niepożądaną reklamą spoczywa także na tego typu aktach prawnych bądź na odpowiednich przepisach kodeksów cywilnych. Niewiele jest bowiem odrębnych regulacji mających za przedmiot wyłącznie reklamę. Polska należy do państw, w których ostatnimi laty, tj. w 1993 roku, weszła w życie nowa ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Znalazły w niej odbicie ogólne tendencje europejskie, uwzględniono także zobowiązania wynikające z podpisania Układu Stowarzyszeniowego. Jest to szczególnie widoczne w zakresie przepisów dotyczących reklamy. Obszerny przepis art.16 ustawy (zał.1) tylko przykładowo wymienia niedozwolone działania reklamowe. Inne nie wskazane, a nieuczciwe czyny będą oczywiście także podlegały ocenie z punktu widzenia postanowień tej ustawy. Z tego też względu wydaje się, że przepisy powinny stanowić wystarczającą barierę dla podejmowania niepożądanych, z punktu widzenia reguł uczciwego rynku, akcji gospodarczych. Czy tak będzie w istocie, w dużej mierze zależy od przedsiębiorców i to zarówno reklamujących się, jak i tych, których prawa zostały naruszone bądź zagrożone. Nie należy zapominać o roli, jaką spełnia judykatura (orzecznictwo sądowe). To one w wielkim stopniu przyczyniają się do stabilizowania na pożądanym poziomie aktywności rynkowej przedsiębiorców. Mimo to, kosztowna i czasochłonna droga postępowania sądowego jest stosunkowo rzadko wykorzystywana dla obrony praw uczestników rynku. Niewątpliwie jednak należy spodziewać się zmiany tego stanu rzeczy. Musi bowiem nastąpić, wzorem innych państw europejskich, wzrost zainteresowania ochroną z tych właśnie przepisów płynącą. To zaś oznaczać będzie w konsekwencji zwiększenie pewności faktycznej i prawnej dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.
 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900