Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji


Inflacja w Polsce pozostaje co najmniej od dwudziestu lat jest jednym z najważniejszych problemów gospodarczych. Trudno obecnie wyobrazić sobie rozwiniętą gospodarkę nie posługującą się pieniądzem. Pieniądz jako powszechny środek zapłaty za rozmaite dobra, miernik wyrażający ich cenę, oraz środek przechowywania wartości, ze względu na te wielorakie funkcje, znajduje się w centrum zainteresowania władz każdego państwa. Głównym celem polityki monetarnej każdego państwa jest dążenie do minimalizowania poziomu inflacji. Dopiero wówczas, gdy inflacja ustabilizuje się na poziomie kilku procent rocznie będzie można mówić o rozwoju kredytochłonnych gałęzi przemysłu, tanich kredytach inwestycyjnych dla podmiotów gospodarczych oraz o wzroście zaufania do pieniądza gotówkowego, umocnienia pozycji złotówki na międzynarodowym rynku walutowym i poprawie możliwości rozwoju polskiego eksportu. Inflacja jest procesem wzrostu poziomu cen, powodującym niekontrolowane i nie akceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We współczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach. Stopień nasilenia inflacji określa stopa inflacji, wyrażająca w procentach wzrost poziomu cen w okresie badanym w stosunku do okresu przyjętego przez ustawę. Na pytanie czy walka z inflacją jest konieczna należy odpowiedzieć twierdząco, ponieważ po pierwsze, inflacja komplikuje rachunek ekonomiczny. Na skutek inflacji informacje przekazywane przez rynek mogą być, i najczęściej są, błędne, co prowadzi do wypaczenia struktury produkcji i konsumpcji. Po drugie, inflacja osłabia skłonność do oszczędzania. Powoduje to osłabienie na dłuższy czas możliwości wzrostu gospodarczego, który finansowany jest ze społecznego funduszu oszczędności. Prowadzi to do ,,ucieczki od pieniądza" i nadmiernego gromadzenia dóbr trwałego użytku w przypadku gospodarstw domowych i dóbr inwestycyjnych i zaopatrzeniowych w przypadku przedsiębiorstw. Po trzecie inflacja wiąże się z redystrybucją dochodów. A ponieważ redystrybucja ta ma często przypadkowy, niekontrolowany przebieg, dlatego uważana jest za niesprawiedliwą i szkodliwą społecznie. Na skutek inflacji tracą grupy ludności otrzymujące stałe dochody i grupy dysponujące mniejszą siłą przetargową. Społeczno - ekonomiczne skutki inflacji zależą w dużej mierze od tego, czy jest ona oczekiwana, czy nie. Jeśli wzrost cen jest oczekiwany przez jednostki gospodarujące, wiele potencjalnych negatywnych skutków można ograniczyć lub całkowicie wyeliminować dostosowując doń wielkości nominalne płac, stóp procentowych, obciążeń podatkowych itd. Bezpośrednim efektem wysokiej inflacji jest zapaść kredytochłonnych gałęzi gospodarki np. budownictwa mieszkaniowego, a także powszechne trudności z uzyskaniem w polskich bankach kredytu inwestycyjnego, co hamuje procesy modernizacyjne. Na uporczywą inflację wskazują także inwestorzy zagraniczni, jako na jedną z najpoważniejszych trudności w uruchamianiu w Polsce poważnych przedsięwzięć produkcyjnych. Inflacja jest także źródłem wielu niepokojów społecznych związanych z przypadkową i słusznie uważaną za niesprawiedliwą redystrybucją dochodów. Utrzymująca się zbyt wysoka inflacja nie tylko nie stymuluje wzrostu, ale nie pozwala wykorzystać w pełni potencjału naszej gospodarki. Wysokie tempo wzrostu cen uniemożliwia rozwój sektorów kredytochłonnych, które mają duży potencjał tworzenia nowych miejsc pracy. Paradoksalnie, wysoka inflacja przyczynia się do powiększania problemu bezrobocia. Wysokie, uporczywie utrzymujące się i dość niestabilne w czasie tempo wzrostu cen jest poważnym hamulcem utrudniającym wykorzystanie w pełni tkwiącego w gospodarce naszego kraju potencjału rozwojowego. Dążenie do jego ograniczenia musi być jednym z najważniejszych priorytetów polityki ekonomicznej. Kosztem walki z inflacją jest przejściowe, czasem nawet dotkliwe osłabienie koniunktury gospodarczej, co obserwujemy obecnie.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900