Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej


Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w dużej mierze zależy od wielkości kapitału rozwojowego, który pochodzi z samofinansowania (zasobów własnych przedsiębiorcy) oraz od dostępu do zewnętrznych źródeł (kredyty, venture capital, granty, subwencje itd.). Ważne są właściwe relacje pomiędzy zdolnością przedsiębiorstw do samofinansowania swojego rozwoju i konkurowania na rynku, a wielkością ponoszonych przez nie obciążeń z tytułu opodatkowania, kosztów amortyzacji majątku i kosztów pracy oraz innych zobowiązań finansowych. W wielu krajach UE zdolność tego sektora, a zwłaszcza przedsiębiorstw przemysłowych, do samofinansowania rozwoju jest nadal ograniczona. Bez zwiększenia tej zdolności szanse konkurencji rynkowej tego sektora, będą niewielkie. Na kondycję ekonomiczną i konkurencyjność ma wpływ wiele czynników i uwarunkowań wewnętrznych (mikroekonomicznych). Do nich należą przede wszystkim: wielkość majątku jakim dysponuje przedsiębiorstwo, zdolność do wdrażania postępu naukowo-technicznego, sprawność zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, wiedza i przedsiębiorczość kadry, jakość oferowanych produktów, ogólny poziom rentowności produkcji, powiązania kooperacyjne itp. Jednocześnie istnieją zewnętrzne (makroekonomiczne) uwarunkowania wpływające na kondycję ekonomiczną małych przedsiębiorstw. Są to ogólny stan i tendencje wzrostu gospodarczego danego kraju, w tym stan równowagi gospodarczej, dynamika wzrostu gospodarczego, stabilność waluty, poziom popytu i podaży na rynkach krajowych i zagranicznych. Ponadto uwarunkowania te tworzą regulacje systemu finansowo-podatkowego, od których w dużej mierze zależy, czy małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wypracować akumulację finansową i zachować taką jej część, która byłaby wystarczająca dla samofinansowania bieżącej działalności i rozwoju. Do elementów systemu finansowo-podatkowego, silnie oddziaływujących na gospodarkę małych i średnich przedsiębiorstw, należą: realna stopa opodatkowania zysku, decydująca o możliwościach akumulacji finansowej przedsiębiorstw, stawki amortyzacji środków trwałych, stawki składek na ubezpieczenie społeczne, wpływające na udział kosztów pracy w wartości produkcji, oficjalna stopa oprocentowania, kształtująca poziom kosztów kredytów bankowych, kurs waluty, wsparcie finansowe i pozafinansowe państwa, dostępność usług bankowych i ubezpieczeniowych oraz system prawa w zakresie windykacji wierzytelności. Obecny system finansowo-podatkowy w krajach Unii Europejskiej nie tworzy jeszcze dostatecznych możliwości gromadzenia środków na cele inwestycyjne, rozwojowe i na promocję eksportu. Konieczne są zatem działania programowe na rzecz wyraźnego obniżania skali podatków i innych obciążeń fiskalnych wpływających na koszty działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Odpisy amortyzacyjne nie zapewniają odnowy środków trwałych, dlatego m.in. reprodukcja majątku wytwórczego nie występuje w stopniu dostatecznym, co rzutuje na poziom inwestowania. Związane z wynagrodzeniami narzuty, w tym zwłaszcza składka na ubezpieczenie społeczne, zwiększają koszty pracy. Wpływają na wzrost cen produktów i ogólny poziom inflacji oraz ograniczają konkurencyjność przedsiębiorstw. Warunki kredytowania przedsiębiorstw przez banki stanowią jedną z głównych barier rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw. Konieczność korzystania przez małe i średnie przedsiębiorstwa z finansowania bankowego, wobec wysokiej realnej stopy procentowej, niejednokrotnie wiąże się dla przedsiębiorstw z ryzykiem utraty płynności finansowej, a nawet upadłości. Brak aktywnych form wspierania innowacyjności, badań wdrożeniowych i inwestycji produkcyjnych, a także promocji rzemiosła oraz instytucji otoczenia biznesu, zwłaszcza na szczeblu lokalnym i regionalnym, nie wpływa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój ten hamują także praktyki monopolistyczne stosowane przez państwowe i komunalne przedsiębiorstwa infrastrukturalne. Ponadto występują przeszkody o charakterze biurokratycznym utrudniające podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz powiększające jej koszty. Związane są między innymi z trudnymi do spełnienia warunkami, kryteriami i procedurami udzielania koncesji oraz różnorodnych pozwoleń i zezwoleń wydawanych przez administrację centralną i lokalną, a także z niejasnością i koniecznością uzyskiwania dodatkowych interpretacji przepisów prawa gospodarczego, finansowego, podatkowego i administracyjnego. W krajach członkowskich Unii Europejskiej małe i średnie przedsiębiorstwa są przede wszystkim odpowiedzialne za wzrost gospodarczy i za wzrost konkurencji. Wytwarzają one około 2/3 wartości dodanej w gospodarce Unii Europejskiej. Dla porównania w Polsce wytwarzają około 1/3. Polityka rządów wielu państw powinna więc uwzględniać wyzwania wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno o charakterze zewnętrznym jak i wewnętrznym, i zmierzać do jego trwałego rozwoju poprzez podnoszenie międzynarodowej konkurencyjności, wzrost eksportu oraz realny wzrost nakładów inwestycyjnych. Dynamikę zaś rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw winno się wyrażać jego udziałem w produkcie krajowym brutto. W realizacji programu polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw powinny być stosowane następujące instrumenty: prawne, fiskalne, finansowe, w szczególności poręczenia, gwarancje i ubezpieczenia kredytów oraz dotacje i subwencje budżetowe na finansowanie szkoleń, badań, wdrożeń itp., analityczno-informacyjne.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900