Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa


Analiza finansowa jest ważnym narzędziem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dostarcza ona kierownictwu niezbędnych informacji do podejmowania decyzji. W szczególności zajmuje się badaniem zjawisk i procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie, pozwala także wyeliminować wpływ ryzyka na podejmowane decyzje. Sprawozdawczość finansowa obejmuje ogół sprawozdań finansowych, które jednostki sporządzają w określonych terminach według ustalonych wzorów i zasad. Obowiązki w tym zakresie określa ustawa o rachunkowości oraz przepisy wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie statystyki finansów. Podstawą sporządzania sprawozdań finansowych jest rachunkowość jednostki, jej sytuacji finansowej i wyniku finansowym. Ustawa o rachunkowości nakłada na jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego na dzień bilansowy. Sprawozdanie finansowe należy sporządzać w języku polskim, w walucie polskiej, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Musi być podpisane, z podaniem daty przez kierownika jednostki. Podstawowym elementem sprawozdania finansowego jest bilans. Jest on sporządzony na podstawie prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości stanowi roczne zamknięcie rachunkowe. Bilans jest sprawozdaniem o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa majątku (aktywów) oraz źródeł ich pochodzenia (finansowania) czyli pasywów. Aktywa dzieli się na dwie podstawowe grupy: majątek trwały i majątek obrotowy, a pasywa na kapitał własny i kapitał obcy. Bilans ma dużą wartość poznawczą dla oceny działalności gospodarczej i podejmowania decyzji w jednostce. Stanowi najważniejsze źródło badania sytuacji finansowej i majątkowej oraz podstawę oceny prawidłowości finansowania środków jednostki. Bilans zawiera dane umożliwiające stwierdzenia, czy dane przedsiębiorstwo osiągnęło zysk, czy ponosiło stratę, w jakim stosunku do kapitałów własnych firmy ukształtował się zysk (czy wskaźnik ten był korzystniejszy).

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900