Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Zarządzanie personelem na przykładzie firmy


Planowanie kadr pracowniczych stanowi bardzo istotny element motywowania do pracy. Indywidualne planowanie kadr jest procesem, podczas którego konkretna osoba wytycza sobie cel lub cele profesjonalne (etapy kariery) i sposoby ich osiągnięcia. Planowanie karier pracowniczych jest elementem i zarazem jednym z warunków racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi. Aby pogodzić cele uczestników, ich aspiracje, możliwości i predyspozycje z celami i możliwościami organizacji sporządza się plany karier, określające przyszłe potrzeby i potencjalnych kandydatów do awansu. Analiza karier pracowniczych dostarcza wielu informacji, cennych zarówno w momencie przyjmowania nowych pracowników, jak i ustalania polityki kadrowej wobec pracowników już zatrudnianych (awanse, planowanie siatki wynagrodzeń, przekwalifikowania, szkolenia zawodowe itp.). Na ich podstawie można przewidywać przydatność pracownika i optymalizować nakłady, jakie organizacja ponosi w związku z jego rozwojem zawodowym. Dostosowując możliwości rozwoju zawodowego do aspiracji pracowników zwiększa się prawdopodobieństwo, że pracownicy będą odczuwali większą satysfakcję z pracy, wzrastać będzie integracja ich z firmą oraz zwiększy się motywacja do pracy. Dzisiaj zarządzanie kadrami jest często nazywane zarządzaniem zasobami ludzkimi, jak również polityką kadrową. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to proces, na który składają się: ocenianie zapotrzebowania na zasoby ludzkie, znalezienie ludzi, którzy wypełniają to zapotrzebowanie i optymalizowanie tych zasobów przez dostarczanie właściwych bodźców i wzbogacanie pracy. Powodem, dla którego na zarządzanie zasobami ludzkimi (zarządzanie kadrami) zwraca się większą uwagę, jest wzrost znaczenia sektora usług i pojawienie się coraz bardziej nowoczesnych technologii. Dzisiaj rolą działu kadr jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Pełni on całkowicie nową funkcję w firmie. W przyszłości dział ten może stać się najważniejszym elementem organizacji, ponieważ odpowiedzialny jest za najważniejszy element - ludzi. W rzeczywistości zasoby ludzkie stały się tak ważne, że nie zajmuje się nim już tylko jeden wydział, ale całe kierownictwo. Skuteczne kierowanie działem kadr, podobnie jak kierowanie innymi działami funkcjonalnymi, wymaga umiejętności właściwego planowania, organizowania, motywowania i kontroli. Pod jednym względem różni się ono całkowicie od kierowania innymi działami. Wynika to ze szczególnego charakteru procesu gospodarowania kadrami. Szef działu zajmuje się głównie ludźmi pracującymi w innych działach. To powoduje, że jego zadania są trudne i wymagające. Jednak kierowanie działem kadr to nie tylko pełnienie zmieniającej się funkcji, ale także posiadanie specjalistycznej wiedzy w dziedzinie zmian i doskonalenia organizacji. Proces kadrowy można traktować jako systematyczną procedurę, służącą zapewnieniu organizacji właściwych ludzi na właściwych stanowiskach we właściwym czasie. Poszczególnymi etapami tego procesu są: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, selekcja, wprowadzenie do pracy, szkolenie i doskonalenie, ocena efektywności, awanse, przeniesienia i zwolnienie z pracy.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900