Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Gospodarka a jej wpływ na bezrobocie


Transformacja systemu gospodarczego w Polsce zainicjowana w 1990 roku przyniosła daleko idące zmiany na rynku pracy. Przede wszystkim pojawiło się zjawisko jawnego bezrobocia, które nie było znane w okresie gospodarki centralnie planowanej. Było ono związane z programem liberalizacji i stabilizacji gospodarki , które musiały wywołać procesy przystosowawcze w produkcji i zatrudnieniu, nieobojętne dla sytuacji na rynku pracy. Towarzyszący procesom przygotowawczym spadek popytu na pracę stał się głównym czynnikiem powodującym wzrost jawnego bezrobocia. Dynamiczny rozwój tego zjawiska oraz jego negatywne skutki społeczno ekonomiczne sprawiły, że bezrobocie znalazło się szybko w centrum zainteresowania szerokiej opinii publicznej, a w szczególności teoretyków i polityków gospodarczych. Jak wiadomo bezrobocie jest jednym z podstawowych problemów społeczno-gospodarczych w Polsce, a możliwości jego zmniejszenia, jedną z podstawowych szans i nadziei na poprawienia sytuacji w naszym kraju. Bezrobocie w Polsce jest dziś jednym z najpoważniejszych problemów ekonomicznych i dotkliwym problemem społecznym, którego skala i charakter może stanowić zagrożenie dla pomyślnego przebiegu transformacji systemowej, a przede wszystkim dla dokonania wielkiego dzieła awansu cywilizacyjnego kraju i społeczeństwa (chociaż bezrobocie w ciągu ostatnich trzech lat wykazywało tendencję malejącą, to jednak osiągnięte rozmiary są jeszcze niewystarczające). Dążenie do ograniczania bezrobocia stanowi oczywisty cel polityki państwa. Wzrost gospodarczy jest warunkiem niezbędnym, choć w pewnym stopniu niewystarczającym do radykalnej redukcji bezrobocia. Miejsca pracy powstają bowiem w pracochłonnych sektorach usług i budownictwa, przede wszystkim w nowo tworzonych i umacniających się przedsiębiorstwach prywatnych. Wspieranie tych działów ma więc z punktu widzenia walki z bezrobociem największe znaczenie. Polska gospodarka przeżywa okres intensywnych zmian strukturalnych, z których wiele prowadzi do likwidacji miejsc pracy. Restrukturyzacja polega na tym, aby w miejsce traconych miejsc pracy w określonych dziedzinach gospodarki, powstawały nowe. Rząd powinien mieć świadomość skutków różnego rodzaju zjawisk oraz własnych decyzji dla rynku pracy, powinien mieć możliwie dokładne rozeznanie co do sytuacji na rynku pracy w poszczególnych regionach oraz uwzględniać te informacje w swojej polityce, szczególnie wówczas, kiedy jego decyzje dotyczą tworzenia nowych miejsc pracy. Procesy restrukturyzacji i wiążące się z nimi bezrobocie o charakterze strukturalnym wzmacniają argumenty za decentralizacją polityki gospodarczej. Reformy systemu edukacji oraz działania zwiększające mobilność siły roboczej stanowią niezbędne elementy strategii walki z bezrobociem. Aktywna polityka rynku pracy odgrywa ważną, choć jedynie uzupełniającą rolę. Szczupłość dostępnych środków stawia na pierwszy plan sprawę optymalizacji ich wykorzystania. Walka z bezrobociem nie może być pozostawiona tylko Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej i jego agendom. Jest to sprawa całego rządu, a właściwie całego państwa - władz lokalnych i samorządowych oraz organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900