Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Zobowiązania podatkowe


Podatek jest jedną z podstawowych kategorii pojęciowych funkcjonujących we współczesnej świadomości społecznej. Wokół podatków buduje się programy ekonomiczne, stosunek do polityki podatkowej łączy bądź dzieli rozmaite grupy społeczne, projekty reform podatkowych są składnikiem programów partii politycznych, a obietnice podatkowe stają się często elementem gry wyborczej w demokratycznych społeczeństwach. Znajomość założeń systemu podatkowego i obowiązków podatników jest elementem wiedzy obywatelskiej, dotyczącej podstawowych mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Problematyka podatków ma szczególne znaczenie w dobie realizacji reform gospodarczych. Podatki, będąc głównym źródłem dochodów państwa, stanowią istotny instrument zarządzania. Popieranie różnorodnych podatków odbywa się na określonych zasadach. Z kolei, znajomość tych zasad wpływa na osiągnięcie sukcesu w każdej działalności prowadzonej przez podatnika. Powszechność opodatkowania jest obecnie bezsporna. Praktycznie każdy z podmiotów gospodarczych jest podatnikiem jakiegoś podatku. Z poszerzającym się zakresem opodatkowania nie idzie jednak w parze rozwój świadomości podatkowej. Obciążenia podatkowe są precyzowane odpowiednimi aktami prawnymi. Teoretycznie zatem nie powinno budzić wątpliwości, kto płaci dany podatek. Jednak w rzeczywistości, przy szerszym spojrzeniu na problem podatku, powstaje pytanie: Czy podatek to tylko forma dochodu państwa, regulowana przez przepisy prawa, czy również instrument ekonomiczny, sterujący zachowaniami podatników? Kolejne pytanie może dotyczyć faktycznego zasięgu oddziaływania podatku. Jak się wydaje, jest on zarówno formalny, obejmujący tych, którzy prawnie zostali zobowiązani do zapłacenia podatku, jak i efektywny, obejmujący tych, którzy w wyniku istnienia danego zobowiązania zmuszeni byli do zapłaty podatku. Powszechnie przyjęty w obecnych czasach pieniężny charakter świadczenia podatkowego wymusza przyjęcie jako zasady, pieniężnej formy zapłaty. Podatek może być płacony gotówką. W Ordynacji przyjęto również, że podatek będzie uiszczony gotówką, gdy zostanie pobrany przez płatnika lub inkasenta. Terminem zapłaty będzie w takich przypadkach dzień, w którym te zdążenia miały miejsce. W obrocie bezgotówkowym terminem tym będzie dzień obciążenia rachunku bankowego podmiotu zobowiązanego. Należy zwrócić uwagę, że przy formach bezgotówkowych nie został wybrany dzień wpłynięcia pieniędzy na konto organu jako termin zapłaty. W przypadku, gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z tytułu różnych podatków, wpłacone pieniądze zalicza się na poczet należności o najwcześniejszym terminie płatności. Podatnik może jednak wskazać, na poczet, którego zobowiązania dokonuje wpłaty. Warto również podkreślić, że ordynacja ściśle definiuje pojęcie nadpłaty podatku. Ponadto po raz pierwszy jako ustawa podatkowa przewiduje możliwość nadpłaty w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa wprowadza odmienne od dotychczasowych terminy zwrotu podatku - zachowuje prawda trzymiesięczny okres w przypadku składania zeznań i deklaracji podatkowych, jednak w szczególnych przypadkach skraca go do 30 dni. Inaczej niż dotychczas podatnik uzyskał prawo do kwestionowania wysokości pobranego od niego podatku i żądania stwierdzenia nadpłaty.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900