Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Plan marketingowy przedsiębiorstwa przemysłowego na przykładzie firmy


Postępujący proces reformowania gospodarki polskiej zmierza w kierunku coraz szerszego wykorzystania mechanizmów ekonomicznych. Zmusza to przedsiębiorstwa do stosowania instrumentów rynkowych w podejmowaniu decyzji. Dziedzina, która umożliwia poznanie mechanizmów rynkowych oraz zdobycie stabilnej pozycji na rynku, w danych warunkach społeczno-ekonomicznych, jest marketing. Realizacja działań marketingowych wymaga ich wcześniejszego zaplanowania i skoordynowania. Wynikiem procesu planowania marketingowego jest plan marketingowy. Plan marketingowy wyznacza przyszłość przedsiębiorstwa oraz warunkuje jego sukces. Współcześnie działające przedsiębiorstwa nie doceniają korzyści wynikających z planowania. Firmy małe, dopiero wchodzące na rynek, próbują wykorzystać doraźne sytuacje i nastawiają się na krótkookresowe zyski, nie podejmują próby przewidywania przyszłości. W dużych przedsiębiorstwach również osłabła potrzeba planowania kojarzona zazwyczaj z przeszłym systemem nakazowym. We współczesnym świecie, planowanie powinno być agresywną, a nie bierną funkcją zarządzania. Planowanie jako jedna z najbardziej istotnych funkcji zarządzania powinno stać się narzędziem aktywnego sterowania procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Oznacza ono świadome postępowanie oparte na jakieś metodzie, przebiegające w określonym czasie i miejscu wg. wcześniej ustalonego programu. Planowanie jasno określa pożądany stan przyszły, termin osiągnięcia, a także ustala działania niezbędne do uzyskania owego stanu. Planowanie ma ogromne znaczenie dla rozwiązywania wielu problemów w przedsiębiorstwie. W procesie planowania zostają określone te sfery, które nie zostały objęte pełną kontrolą, a które wymagają pilnych działań. Proces ten zmusza kierownictwo przedsiębiorstwa do analizy przyszłej strategii firmy, do obiektywnego porównywania jej silnych i słabych stron. Planowanie wymaga doskonalenia systemu informowania kierownictwa co przynosi korzyści całemu systemowi decyzyjnemu. W procesie tym wyznaczone są głównie dziedziny, w których przedsiębiorstwo będzie umacniać swoją fachową kompetencję. Planowanie stwarza podstawy do analizy, zmierzającej do określenia szans rynkowego powodzenia nowego produktu lub procesu produkcyjnego. Może ono dostarczać informacji dotyczących perspektyw firmy, wymaganych przez potencjalne źródła finansowania. Planowanie skupia uwagę uczestników zaplanowanego programu bardziej na świetlanej przyszłości, niż na niepowodzeniach przeszłości. Wprowadza standardy i instrumenty pomiaru osiągniętego postępu. Efektem końcowym procesu planowania są plany tworzące plan przedsiębiorstwa zwany również biznes-planem. Biznes-plan określa postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu, jest przewodnikiem dla jego działań strategicznych i operacyjnych, a jednocześnie pozwala zidentyfikować słabe i silne strony działalności gospodarczej. Konkretyzuje on koncepcję działania w zmieniających się warunkach oraz sposoby osiągania celów tak, aby zmniejszyć niepewność i ryzyko wynikające z przyszłych warunków. Jedną z części biznes-planu jest plan marketingowy. Plan marketingowy stanowi instrument kierowania i koordynowania działań marketingowych. Jest połączeniem wszystkich aspektów działania firmy w jedną całość, aby sprostać sytuacji w danym segmencie rynku i osiągnąć założone cele. Plan marketingowy jest zbiorem programów osiągania celów zdefiniowanych w stosunku do produktu w określonym segmencie rynkowym. Najważniejszym kryterium jakie można zastosować, chcąc wyodrębnić różne rodzaje planów, jest przekrój czasu. Horyzont czasu planowania wyznacza charakter planu, jego zadania i szczególne cechy. Zgodnie z tym kryterium można wyróżnić 3 rodzaje planów. Są to: plany strategiczne, plany taktyczne oraz plany operacyjne. Plan marketingowy powinien rzetelnie i wiarygodnie wyznaczyć podstawy działań marketingowych, określać słabe i mocne strony, wyznaczać pozycję konkurencyjną, określić cele marketingowe i drogi ich realizacji. Zadaniem planu marketingowego jest ocena wykonalności strategii marketingowych, wyznaczenie terminu ich realizacji, koordynowanie wszystkich działań marketingowych, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie, sformułowanie wymagań budżetowych, umożliwienie przeglądu i ocenę dotychczas podejmowanych działań w kierunku rozwoju i zyskowności. Plan marketingowy może być wykorzystywany do przygotowania argumentacji w celu wprowadzenia na rynku nowego towaru, dla pobudzania rynku, dla produkowanych już wcześniej wyrobów, dla połączenia pełnego planu marketingowego działu lub przedsiębiorstwa z biznes-planem przedsiębiorstw lub planem jego rozwoju.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900