Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Procesy integracyjne państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Unii Europejskiej


We wszelkich rozważaniach dotyczących sytuacji obszarów rozciągających się wzdłuż polskich granic państwowych pamiętać trzeba, że granice te od zakończenia drugiej wojny światowej w 1945 roku oddzielały kraj od jego sąsiadów, a nie łączyły. System polityczny i ekonomiczny narzucony Polsce przez Związek Radziecki, w ramach ustanowionego przezeń tzw. imperium zewnętrznego, z założenia prowadził do izolacji kraju od jego sąsiadów. Obszary przygraniczne poddane były specjalnemu reżimowi kontroli, w tym też ograniczeniom w zakresie ruchu ludności. W rezultacie życie gospodarcze i społeczne skazane były tutaj na stagnację i regres. W świadomości powszechnej utrwaliło się pojęcie "ściany wschodniej". Funkcjonowały jednak inne jeszcze "ściany" - na zachodzie, południu i północy (w tym ostatnim przypadku także granica morska). Próba złagodzenia tej sytuacji, zresztą krótkotrwała, miała miejsce po 1970 roku. Dotyczyło to pewnej liberalizacji ruchu transgranicznego przede wszystkim z NRD. Podobna inicjatywa w stosunku do Czechosłowacji napotykała często na opory formalne. Związek Radziecki pozostawał pod tym względem stale "zamknięty". Podejmowane próby "otwierania" Polski na inne kraje "imperium zewnętrznego" uległy w drugiej połowie lat siedemdziesiątych ograniczaniu, a następnie praktycznej likwidacji, na skutek zapoczątkowania w Polsce w 1980 roku rewolucji społecznej "Solidarności" a następnie wprowadzeniu w kraju w grudniu 1981 roku stanu wojennego. Pełne "otwieranie" granic po 1989 roku miało i nadal ma charakter procesu, który był i jest zróżnicowany stanowiskiem zajmowanym przez sąsiadów Polski, a także zobowiązaniami Polski wynikającymi z jej uczestnictwa w procesach integracji europejskiej. Zróżnicowanie to mieć będzie niewątpliwie wpływ na charakter funkcjonowania oraz rozwoju polskich obszarów pogranicznych, w tym tworzących się tutaj euroregionów. Wspólnota nie posiadała początkowo żadnych kompetencji w zakresie spraw regionalnych. Dopiero procesy pogłębiania i terytorialnego poszerzania integracji zmusiły kraje członkowskie do zajęcia się, na szczeblu wspólnotowym, problematyką regionalną. Wypracowano konieczne instrumenty polityki regionalnej, ale przez długie lata ich działanie było ograniczone (z uwagi na skromne środki) i nieefektywne (z uwagi na rozproszenie tych środków). Do połowy lat osiemdziesiątych polityka regionalna Wspólnoty była w zasadzie równoznaczna z interwencyjnym podtrzymywaniem polityk regionalnych poszczególnych krajów członkowskich. Wizja prawdziwie wspólnotowej polityki regionalnej powstała dopiero w wyniku postanowień Jednolitego Aktu Europejskiego. Wspólnota otrzymała wówczas niezbędne kompetencje do prowadzenia takiej polityki. W rezultacie sprecyzowano cele, obszary i zasady polityki regionalnej, które pozwalają ją realizować w sposób bardziej skuteczny i zgodny z potrzebami integracji. Zbliżająca się perspektywa ostatniej fazy budowy unii ekonomicznej i monetarnej we Wspólnocie i towarzyszące jej wyzwania dla słabszych ekonomicznie krajów członkowskich - powodują ekspansję i coraz większą koncentrację polityki regionalnej w sensie geograficznym i przedmiotowym. W tej sytuacji, oparta na zasadzie redystrybucji polityka regionalna (finansowana głównie przez bogatsze kraje członkowskie, a wspierająca niemal wyłącznie kraje uboższe), może stać się w niedalekiej przyszłości źródłem poważnych konfliktów w Unii. Zmiana podejścia do rozwoju regionalnego i związana z tym reorientacja polityki regionalnej znalazła wyraz zarówno w nowej koncepcji polityk regionalnych krajów zachodnich, jak i - w sposób szczególnie wymowny - w prowadzonej przez Wspólnoty Europejskie polityce regionalnej. Polityka europejska ewoluowała bowiem od pierwszych, niezbyt udanych prób koordynowania i wspierania scentralizowanych polityk narodowych do - opartej na ściśle zdefiniowanych zasadach i kryteriach - wspólnotowej polityki regionalnej, ukierunkowanej od połowy lat osiemdziesiątych na mobilizowanie potencjału endogenicznego w regionach, wzmacnianie roli i współpracy niższych poziomów władz publicznych, promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz innowacyjności MŚP.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900