Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


System motywacyjny pracowników na przykładzie organizacji


Do podstawowych funkcji zarządzania zalicza się: planowanie, organizowanie, kierowanie (motywowanie) i kontrolę. Efekty pracy zależą od możliwości, zdolności i umiejętności ludzkich, wspartych odpowiednią motywacją, wolą i chęcią działania [(wiedzieć móc chcieć) => efektywność działania]. Czynnikiem "chcieć" określa się tutaj motywację rozumianą jako ogół motywów, które wpływają na decyzje człowieka o zachowaniu; podjęciu zachowania, jego podtrzymaniu lub kierunku. Motywacja jest siłą motoryczną ludzkich zachowań i działań; jest niezbędnym i jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy. Najważniejszym w tym m.in. sensie, że jeśli człowiek chce działać w określony sposób, to także pragnie się tego nauczyć i szuka możliwości działania. Zbyt silna motywacja może jednak paraliżować działanie, powodując nadmierne napięcie emocjonalne. Człowiek najsprawniej rozwiązuje problemy, osiąga najlepsze efekty przy średniej motywacji, gorsze przy zbyt słabej lub zbyt wysokiej. Znajduje to potwierdzenie w praktyce. Zbyt silna presja wywołuje bunt, zbyt wysokie nagrody nie przynoszą często odpowiednich przyrostów efektów. W teorii i w praktyce odróżnia się motywację wewnętrzną od zewnętrznej. Odróżnienie to wiąże się z rodzajem wartości, do jakich człowiek dąży. Jeżeli są to wartości instrumentalne, a więc stanowią tylko środek do osiągnięcia wartości ostatecznych (celów), to motywacja do ich osiągnięcia nazywana jest zewnętrzną. Natomiast motywacja wewnętrzna skłania do osiągnięcia wartości ostatecznych (immanentnych), wartości samych w sobie. Motywacja w ogóle, w tym motywacja pracownicza, poddaje się kształtowaniu. Proces oddziaływania na nią nazywa się motywowaniem. A więc w odróżnieniu od motywacji, która ma wymiar atrybutowy, przedstawia stan, motywowanie ma wymiar czynnościowy, funkcjonalny. Motywowaniem zajmują się nauki psychologiczne, ekonomiczne oraz organizacji i zarządzania. Każda z nauk definiuje to pojęcie na własny użytek. Pojęcie "motywowanie" bierze swój początek od łacińskiego słowa movere oznaczającego "wprawiać w ruch". Motywowanie polega na oddziaływaniu przez rozmaite formy i środki na pracowników tak, aby ich zachowania były zgodne z wolą kierującego, aby zmierzały do zrealizowania postawionych przed nimi zadań. Motywowanie do pracy jest więc procesem. Proces motywacyjny ma charakter dwustronny. Zachodzi między kierującym a podwładnymi, gdzie interakcje są wzajemne. Motywowani mogą na zasadzie sprzężenia zwrotnego wpływać na decyzje motywującego. W procesie tym podwładni zachowują się zgodnie z wolą kierującego, jeśli tenże w trakcie pracy tworzy warunki i możliwości realizacji ich systemów wartości i oczekiwań. Z kolei kierujący ludźmi, aby dobrze wywiązać się z funkcji motywowania, musi znać czynniki, które powodują ludźmi w procesie pracy, które skłaniają ich do określonego działania. Musi znać ich cele i oczekiwania, ich nabyte doświadczenia w poprzednich sytuacjach motywacyjnych, dysponować możliwie najszerszym zakresem środków motywacyjnych (narzędzi motywowania) oraz znać warunki ich skutecznego stosowania. Cele i oczekiwania pracowników są funkcją ich cech osobowych i osobowościowych, ich umiejętności, systemu wartości. Wiek, płeć, poziom i rodzaj wykształcenia, doświadczenie zawodowe pracowników, zajmowana pozycja w środowisku pracy, obowiązujące w nim wzorce kulturowe określają ich dążenia. Nie małe znaczenie w tym względzie ma też środowisko społeczne, z którego wywodzą się pracownicy. Im większe zróżnicowanie podwładnych pod względem przekonań i postaw światopoglądowych, społecznych, politycznych i moralnych, im bardziej wybijają się ambicje, skłonności, upodobania i przyzwyczajenia poszczególnych osób nad wartości, normy i wzory obowiązujące w środowisku pracy, tym trudniej jest realizować funkcję motywowania.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900