Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem


Ludzie od tysięcy lat planowali cele, dążyli do ich osiągnięcia w ramach organizacji i dokonywali najrozmaitszych wyczynów. Jednakże powszechnie uważa się, że teoria zarządzania jest zjawiskiem stosunkowo nowym, które pojawiło się w XIX w. wraz z uprzemysłowieniem Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Teoria zarządzania, jak każda teoria społeczna, stwarza trwały punkt odniesienia do porządkowania doświadczeń ludzi. Umożliwia im skuteczne przekazywanie tych aspektów zarządzania i organizacji, które uważają za istotne. Ze względu zaś na to, że teorie mogą nie zawierać wszystkich odpowiedzi, zachęca nas to do poszukiwania dalszej wiedzy. Celem naukowej organizacji pracy było np. ustalenie w sposób naukowy najlepszej metody wykonywania każdego zadania oraz doboru, szkolenia i motywowania robotników. Klasyczna teoria organizacji była wynikiem konieczności kierowania złożonymi organizacjami i koncentrowała się na zarządzaniu, usiłując wyodrębnić zasady i umiejętności, od których zależy skuteczność zarządzania. Szkoła behawioralna powstała w wyniku prób lepszego zrozumienia robotników i kierowania nimi, przy wykorzystaniu wiedzy zaczerpniętej z psychologii i socjologii. Szkoła ilościowa pojawiła się dzięki rozpowszechnieniu się komputeryzacji; polega na wykorzystaniu metod matematycznych do budowy modeli problemów kierowniczych, ich analizowania i rozwiązywania. Kierunek systemowy, kierunek sytuacyjny i kierunek dynamicznego zaangażowania są przydatne przy rozpatrywaniu zarządzania w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie, gdzie zmiana jest zjawiskiem stale występującym, a wzajemne stosunki (wewnątrz i na zewnątrz organizacji) są liczniejsze i bardziej złożone niż kiedykolwiek przedtem. W takich warunkach kierunek systemowy pozwala kierownikowi spojrzeć na organizację jako na całość i jako na część większego środowiska zewnętrznego. Kierunek sytuacyjny skupia uwagę na współzależności wielu czynników występujących w sytuacji kierowniczej. Kierunek dynamicznego zaangażowania stanowi coraz większe wyzwanie dla naszego sposobu myślenia o zarządzaniu i o organizacjach w nowym XXI w.
Teoria naukowej organizacji pracy powstała m.in. w związku z potrzebą zwiększania wydajności pracy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie na początku XX w. brakowało wykwalifikowanej siły roboczej. Jedynym sposobem zwiększania tej wydajności było podwyższenie sprawności robotników. Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt oraz Frank i Lilian Gilbrethowie opracowali zatem zbiór zasad, znany pod nazwą naukowej organizacji pracy.
Celem naukowej organizacji pracy był wzrost wydajności czynników produkcji i poszczególnych robotników. Klasyczna teoria organizacji powstała w wyniku poszukiwania zasad zarządzania złożonymi organizacjami, takimi jak na przykład fabryki.
Często stosuje się pojęcie "stosunków współdziałania" na ogólne określenie sposobów wzajemnego oddziaływania kierowników i pracowników. Gdy kierowanie ludźmi pobudza do wydajniejszej i lepszej pracy, organizacja ma skuteczne stosunki współdziałania. Jeśli morale pracowników i wydajność pracy ulegają pogorszeniu, stosunki te w organizacji określa się jako nieskuteczne. Ruch stosunków współdziałania był wynikiem podejmowanych początkowo prób systematycznego wykrywania socjologicznych i psychologicznych czynników, prowadzących do powstania skutecznych stosunków między ludźmi.
Teorie wywierają potężny wpływ. Im dłużej korzystamy z określonej teorii, tym wygodniej się z nią czujemy i tym rzadziej jesteśmy skłonni szukać dla niej alternatyw, chyba że same okoliczności zmuszają nas do zmiany. To wyjaśnia, dlaczego współczesne teorie zarządzania są w istocie bogatą mozaiką wielu teorii, które przetrwały od co najmniej początków XX w. Jedną z korzyści płynących ze zrozumienia współczesnej popularności rozmaitych punktów widzenia jest to, że przygotowuje człowieka do korzystania z własnych doświadczeń organizacyjnych. Obecnie można wyróżnić przynajmniej trzy dalsze podejścia do teorii zarządzania, których znaczenie może wzrastać. Są nimi: kierunek systemowy, kierunek sytuacyjny i to, co nazywamy kierunkiem dynamicznego zaangażowania.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900