Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Zarządzanie przez rozwiązywanie konfliktów na przykładzie firmy


Powstanie nowych stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikami znalazło wyraz we wzroście bezpośredniej komunikacji i we wzmocnieniu statusu indywidualnego pracownika. Nowe stosunki między pracodawcą a pracownikiem wpłynęły też na postawy, zwiększając nastawienie na współpracę ze związkami zawodowymi. Przyłączenie do Unii Europejskiej zaowocuje wymierzonym naciskiem na tworzenie forum konsultacyjnego z udziałem pracowników, które powinno obejmować reprezentantów całej załogi, a nie wyłącznie przedstawicieli związków zawodowych wyznaczonych przez ten związek. Chociaż jak dotąd większy udział całej załogi w procesie negocjacji współistnieje z dotychczasowymi instytucjami i procedurami związkowymi. Nowe, elastyczne, spłaszczone struktury, niezbędne w warunkach zmian w otoczeniu obligują do stosowania negocjacyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz sygnalizują potrzebę tworzenia partycypacyjnych form organizacji pracy w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści tak przez załogę jak i organizację. Uogólniając można powiedzieć, że wprowadzenie demokratycznego procesu negocjacji społecznych pomnożyło liczbę kontaktów społecznych i w konsekwencji już w zarodku doprowadziło do zażegnania, a nawet skutecznego rozwiązania wielu groźnych konfliktów. Zarysowuje się też wyraźna tendencja do traktowania negocjacji, jako generalnego mechanizmu, który reguluje stosunki społeczne i relacje polityczne, w mniejszym stopniu zaś jako sposobu rozwiązywania konfliktów społecznych. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów stanowią co prawda tylko narzędzie, ale jako zinstytucjonalizowana forma dialogu społecznego, mającego na celu wypracowanie consensusu społecznego, mogą stać się wartością samą w sobie - trwałym elementem kultury politycznej. Zmiany zachodzące w Polsce od 1989 roku spowodowały, że wiele decyzji zastrzeżonych jedynie dla kompetencji władz zwierzchnich, stało się przedmiotem negocjacji, uzgodnień zainteresowanych partnerów. Co ciekawe o wiele częściej o dialogu w formie negocjacyjnego przetargu mówi się obecnie w biznesie, handlu niż przy stanowieniu stosunków pracy, czy rozstrzyganiu sporów zbiorowych. W ostatnich latach konsultacje i negocjacje (w układzie trójstronnym: rząd - pracodawcy - związki zawodowe), odgrywały wiodącą role w tych krajach, które zaangażowały się w proces liberalizacji ekonomicznej i politycznej. Odnosi się to do niektórych państw Środkowej i Wschodniej Europy, w których negocjacje trójstronne stanowią obecnie jedną z najistotniejszych form w ośrodkach przemysłowych. Polska jest jednym z liderów tego procesu. W życiu polityczno-gospodarczym negocjuje się płace czy szerzej treść układów zbiorowych pracy. Mimo malejącej liczby strajków dochodzi ciągle jeszcze do wielu akcji strajkowych, demonstracji i spięć powstających na podłożu nie rozwiązanych kwestii społecznych i socjalnych. Można wnioskować, że w naszym kraju w niedostatecznym stopniu wykorzystuje się technikę negocjacji.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900