Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Rachunkowość zarządcza i jej rola w procesie kierowania przedsiębiorstwem


W obecnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa mają warunki do podejmowania efektywnych działań. Włączenie się do rynków o nasilającej się konkurencji zaowocowało również odpowiednimi zmianami w prawodawstwie rachunkowości. Obecnie tylko obszar rachunkowości finansowej (obejmujący również księgowość) przedsiębiorstw, na który składają się informacje dla odbiorców zewnętrznych (agendy rządowe, kontrahenci, pracownicy, inwestorzy, banki), przekazywane w postaci sprawozdań, podlega bezpośrednim regulacjom rządowym. Natomiast rachunek kosztów (w tym kalkulacja kosztów), stanowiący podstawowe źródło informacji dla podejmowania decyzji w samodzielnych przedsiębiorstwach, przestał podlegać bezpośrednim regulacjom rządowym. Fakt ten daje przedsiębiorstwom prawo wyboru określonego systemu rachunku kosztów, który tworzyłby realne informacje o kosztach, przychodach i wynikach w obecnych ich warunkach działania oraz umożliwiłby zbudowanie rachunkowości zarządczej w celu zapewnienia większej efektywności procesów zarządzania. Rachunkowość jako nauka jest teorią pomiaru ekonomicznego, ściślej mówiąc, teorią pomiaru stanu i zmiany wartości w podmiotach gospodarujących. Terminem tym określa się także systemy rachunkowości istniejące w konkretnych podmiotach gospodarczych. Obecnie przy szybko zmieniającej się gospodarce podążającej w kierunku wzrostu efektywności działań, konkurencyjności oraz globalizacji rynków, wzrasta rola rachunkowości zarządczej i controllingu. Są to krytyczne elementy efektywnego zarządzania organizacją. Rachunkowość jest językiem biznesu, świadczy ona usługi w zakresie dostarczania informacji (głównie finansowych) niezbędnych do podejmowania decyzji i kontroli efektów tych decyzji. Przy współczesnym stanie rozwoju procesów zarządzania wzrasta rola księgowych zajmujących się rachunkowością zarządczą i rachunkiem kosztów, są to bowiem osoby tworzące informacje dla zarządzających, potrzebne do bieżącego, efektywnego sterowania każdą dziedziną działalności organizacji. Pokazujące ekonomiczną kondycję firmy pomiary wielkości, takie jak koszty, czy zyskowność poszczególnych produktów, są dziełem tej właśnie grupy zatrudnionych. Informacje przez nich tworzone, ujęte w formie odpowiednich raportów, wspierają kierownicze działania w zakresie operacyjnym, a także strategicznym. Dzięki temu że prowadzone są pomiary, pozwalające na ekonomiczną ocenę realizacji planowanych przedsięwzięć firmy i jej zdecentralizowanych pod względem zarządzania jednostek, kierownictwo korzysta ze sprzężenia zwrotnego umożliwiającego efektywne zarządzanie. Zatem zadaniem rachunkowości zarządczej (menedżerskiej) jest tworzenie i dostarczanie informacji wspomagającej w procesie decyzyjnym wszystkie poziomy zarządzania, a więc: planowania, podejmowania decyzji i kontroli efektów aktywności danej jednostki. Jakość dostarczanej informacji ma w tym procesie istotne znaczenie. Musi być ona użyteczna w tym sensie, że podejmujący decyzje powinien otrzymywać wyłącznie niezbędne i istotne dla podjęcia danej decyzji. Istotność jest sercem rachunkowości zarządczej - jeżeli informacja jest nieistotna dla określonej decyzji, to jest bez wartości. Wynika z tego, że wartość dostarczanej informacji zależy od tego na ile informacja jest prawdziwa i przydatna w danych warunkach, jaki wpływ będzie ona miała na podjęte decyzje i jakie efekty finansowe i niefinansowe przyniesie ich realizacja. Rachunkowość zarządcza powinna dostarczać właściwych informacji o żądanej jakości właściwym ludziom we właściwym czasie i po jak najniższym koszcie. Podstawowe koncepcje rachunkowości zarządczej, stosują się nie tylko do przedsiębiorstw przemysłowych, lecz również do szerokiego zakresu jednostek ekonomicznych. Służba zdrowia i szkolnictwo stanowią przykładowe obszary, gdzie informacje z zakresu rachunkowości zarządczej także znajdują poważne zastosowanie. Podstawowe zagadnienia rachunkowości zarządczej i controllingu, stanowią koncepcje i metody rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacji, przy których to problemach konieczne jest użycie miary wartości i zastosowanie sterowania ekonomicznego. Wartość ekonomiczna i sterowanie stanowią dwa filary. Zagadnienia płacowe, podział wartości dodanej, zachowanie wartości kapitału ludzkiego, to jedynie niektóre tematy wymagające obecnie tworzenia silniejszych teoretycznych podstaw i swojego miejsca w rachunkowości, aby tą drogą rozpowszechnić się w praktyce, przyczyniając się do istotnego umniejszenia ewentualnych, różnych konfliktów.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900