Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Finansowanie gminnej jednostki samorządu terytorialnego


Transformacja polskiej gospodarki spowodowała zainteresowanie zjawiskami finansowymi, a w szczególności dość istotną kwestią w gospodarce rynkowej - finansami publicznymi. Finanse gmin odgrywają podstawową rolę w dziedzinie realizowania zadań publicznych. Priorytetowym celem władz lokalnych jest stworzenie odpowiednich warunków życia wspólnotom lokalnym, co wymaga podejmowania różnorodnych decyzji i dysponowania niezbędnymi środkami pieniężnymi. Jednym z atrybutów niezależności gmin jest samodzielna gospodarka finansowa. Cechą charakterystyczna zjawisk finansowych występujących w gminie jest nieustanny ruch środków pieniężnych wynikający z konieczności ciągłego ich gromadzenia i wydatkowania na realizację licznych zadań lokalnych. Ważną sferą działalności finansowej gmin jest pozyskiwanie zasobów pieniężnych. W tym celu stosuje się różnorodne formy prawne. Funkcjonowanie państwa opiera się na dwóch filarach: administracji rządowej i samorządzie terytorialnym. Jeśli między tymi dwiema siłami występują sprzeczności rodzące konflikty, państwo jako całość nie może dobrze spełniać swoich zadań. Nowe warunki gospodarowania oraz zmiany ustrojowo gospodarcze w Polsce sprawiają, że samorząd terytorialny przejmuje coraz większy zakres zadań publicznych, realizowanych dotychczas przez administrację rządową. Stwarza to możliwości rozwoju dla lokalnych społeczności. Samorząd terytorialny powstały na mocy prawa pojawia się w strukturze państwa jako związek lokalnego społeczeństwa. Wykonuje on samodzielne zadania publiczne oraz reprezentuje i broni własne lokalne interesy. Gmina posiada osobowość prawną. Może posiadać majątek samodzielnie nim zarządzać, zaciągać zobowiązania. Koniecznym staje się zwiększenie roli budżetów terenowych w systemie finansowym państwa. Władza komunalna musi mieć wpływ nie tylko na bezpośrednie, ale i pośrednie kształtowanie się źródeł dochodów budżetowych i pochodzących z nich strumieni finansowych. Niezbędny jest więc wzrost udziału dochodów własnych i dochodów zwyczajnych w dochodach całkowitych samorządu. Z faktu wyodrębnienia samorządu wynika jego względna niezależność od organów rządowych a w konsekwencji możliwość kształtowania własnej wewnętrznej organizacji w demokratycznych wyborach. Przez co rozumie się wybór własnych organów: rady gminy, zarządu gminy, wójta (prezydenta) oraz uprawnienia do stanowienia prawa lokalnego w formie statutów lokalnych, a także możliwości prowadzenia własnej działalności finansowej na podstawie budżetu gminy. Samorząd terytorialny jest instytucją prawną powołaną do załatwienia części spraw administracji państwowej, o charakterze organu państwowego. Przejmowanie majątku przez samorządu lokalne stanowi integralny element dokonujących się zmian w zarządzaniu gospodarką i towarzyszącym im przekształceń własnościowych.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900