Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Rola banków w rozliczeniach międzynarodowych w ostatnich latach


Dynamicznemu wzrostowi międzynarodowych obrotów zagranicznych towarzyszy rosnąca rola banków w operacjach zagranicznych. Zagraniczne obroty płatnicze wynikają z transakcji eksportowo - importowych, sprzedaży usług, a także innych świadczeń. Wiążą się z nimi także operacje kredytowe. W transakcjach zagranicznych i związanych z nimi operacjach płatniczych i kredytowych występuje ryzyko, które wynika z braku znajomości nowych kontrahentów, ich ustawodawstwa gospodarczego, zwyczajów i tradycji handlowej. Czynnikiem zwiększającym ryzyko było wprowadzenie przez państwa gospodarczo rozwinięte płynnych kursów walutowych. Obok ryzyka handlowego pojawiło się bowiem ryzyko kursowe. Z tych względów rozliczenia zagraniczne mogą być sprawnie przeprowadzane tylko przez instytucje wyspecjalizowane w bankowych operacjach zagranicznych, mających stałe, uregulowane tradycją i umownie kontakty z zagranicznymi bankami. Różnorodność operacji płatniczych między krajami o różnych walutach, przy odmiennych warunkach regulowania należności i zobowiązań oraz prawnego zabezpieczenia interesów kontrahentów sprawia, że w rozliczeniach zagranicznych banki pełnią rolę pośrednika między kontrahentami z różnych krajów. Zabezpieczają ich przed ryzykiem kursowym i związanym z niedotrzymaniem warunków umowy (płatności) przez zagranicznego kontrahenta. Banki nie ograniczają się do pośredniczenia w płatnościach zagranicznych, ale są aktywne w kształtowaniu sposobów zapłaty. Wspomagają równocześnie klientów, kredytując transakcje handlu zagranicznego, dyskontują weksle, udzielają gwarancji bankowych itp. Banki współuczestniczą w ryzyku wymiany zagranicznej w formie gwarancji bankowych. Banki pełnią wobec swoich klientów także rolę ośrodka fachowej i godnej zaufania informacji o konkretnych rynkach zagranicznych, a często także o sytuacji materialnej zagranicznych kontrahentów oraz ich wywiązywalności się z podjętych zobowiązań handlowych i finansowych. Usługi takie banki mogą świadczyć klientom dlatego, że dzięki długoletnim kontaktom z zagranicą mają wykształcone metody oceny sytuacji gospodarczej i gromadzą dokumentację i informacje o rynkach zagranicznych. Poza tym mogą one korzystać z pomocy współpracujących banków zagranicznych w ocenie zagranicznych kontrahentów. Dlatego informacje banków można uznać za najbardziej miarodajne w kwestiach finansowania i rozliczania zagranicznych transakcji. Rozliczenia zagraniczne przeprowadzane w różnych walutach wywołują konieczność utrzymywania przez banki rezerw walutowych w kraju i znacznie wyższych rezerw lokowanych w bankach zagranicznych. Narzuca to konieczność utrzymywania ścisłych stosunków z bankami zagranicznymi. Współpracujący bank zagraniczny, z którym łączą bank krajowy bliższe stosunki, nazywa się bankiem korespondentem. Stosunki te polegają na prowadzeniu przez oba banki swoich rachunków, świadczeniu wzajemnych usług, wymianie informacji itp. Rachunek prowadzony w banku krajowym dla banku zagranicznego nazywa się "rachunkiem loro", a nasz rachunek u korespondenta zagranicznego nosi nazwę "rachunku nostro". Na rachunkach tych księgowane są rozliczenia banków z tytułu wykonywania zlecanych wzajemnie różnych operacji bankowych (np. poleceń wpłat na rzecz wskazanych osób). Rozliczenia zagraniczne przebiegają bezgotówkowo, a zapłata gotówką występuje w minimalnym zakresie, najczęściej w związku z podróżami zagranicznymi. Rozliczenia bezgotówkowe mogą przebiegać w formie rozliczeń dewizowych lub rozliczeń bezdewizowych. Tylko w nielicznych przypadkach podmioty gospodarcze kompensują wzajemnie należności bezpośrednio bez udziału banków. Bankowe operacje walutowo - dewizowe obejmują ogół czynności związanych z zakupem oraz sprzedażą dewiz i walut, a także bankową obsługą rozliczeń i innych operacji w obcych walutach. Przy wykonywaniu tych czynności zaciera się granica między operacjami walutowymi a dewizowymi i często określenia te są używane zamiennie.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900