Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa


Procesy dostosowawcze przedsiębiorstw do wymogów gospodarki rynkowej odbywają się na różnych płaszczyznach i w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie ulega wątpliwości, że dla przyspieszenia owych procesów decydujące znaczenie mają przekształcenia w systemie zarządzania. Wyrazem tych przeobrażeń jest tworzenie systemu zarządzania, który powinien odznaczać się: innowacyjnością, adaptacyjnością, elastycznością i efektywnością. Powodzenie dokonywanych przekształceń w systemie zarządzania uzależnione jest w znaczącym stopniu od uruchomienia przez przedsiębiorstwa zespołu narzędzi wprowadzania zmian. Jednym z ważniejszych instrumentów, który jest wykorzystywany dla osiągnięcia powyższego celu jest restrukturyzacja organizacyjna. Jak wyraźnie pokazuje praktyka przekształcanych przedsiębiorstw - sukcesy rynkowe, sprawnie przeprowadzany kompleksowy proces restrukturyzacji, dostosowanie się firmy do burzliwych, często bardzo niekorzystnych zmian w otoczeniu - są z reguły poprzedzane restrukturyzacją organizacyjną. Można przyjąć założenie, że właśnie przekształcenia restrukturyzacyjne dokonujące się sferze organizacji i zarządzania, są źródłem i warunkiem właściwego przebiegu procesów adaptacyjnych. Restrukturyzacja jest to proces polegający na całkowitej przebudowie struktury spółdzielni, nie zajmuje się naprawą poszczególnych elementów ale przekonstruowaniem całej spółdzielni od podstaw. Proces restrukturyzacji konkretnej firmy jest zjawiskiem wyjątkowym, osadzonym w określonej konfiguracji zjawisk istniejących w otoczeniu, jego przebieg zależy od kondycji spółdzielni i talentów kadry zarządzającej. Każdy proces jest inny i trudno poddaje się standaryzacji, zbyt wiele bowiem występuje tu zmiennych kontekstowych. Pakiet działań restrukturyzacyjnych w obszarze organizacji i zarządzania zajmuje strategiczną pozycję w projekcie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, bowiem spoczywa na nim ciężar odpowiedzialności za sprawny przebieg procesu restrukturyzacji całego przedsiębiorstwa. Jak wskazuje praktyka, skuteczne zmiany restrukturyzacyjne, dokonywane we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstwa, wymagają zmian w obrębie potencjału organizacyjnego przedsiębiorstwa, co wymusza przebudowę jego systemu zarządzania. Zrestrukturyzowany system zarządzania ułatwia rozwój przedsiębiorstwa, gdyż umożliwia w sposób ciągły samosterowanie i utrzymywanie przedsiębiorstwa w zgodzie z wymogami otoczenia. Skłonność do ustawicznego, ewolucyjnego doskonalenia systemów zarządzania w już zrestrukturyzowanych przedsiębiorstwach na ogół bywa tym większa, im bardziej procesem restrukturyzacji objęty był obszar organizacji i zarządzania. W tych przypadkach, gdzie organizacja i zarządzanie nie podlegały radykalnym zmianom restrukturyzacyjnym, gdy główna uwaga w procesie restrukturyzacji skupiona była na innych obszarach, trudniej jest wywołać wolę i umiejętność ustawicznego, ewolucyjnego doskonalenia systemu zarządzania. Oznacza to, że przedsiębiorstwo funkcjonujące w nowych warunkach, aby sprostać teraźniejszym i przyszłym wymaganiom stawianym przez otoczenie, zachowując przy tym sprawność i efektywność zarządzania we wszystkich obszarach funkcjonalnych, musi podjąć działania restrukturyzacyjne w obszarze organizacji i zarządzania, gdyż one tworzą sprawny, adekwatny do potrzeb otoczenia system zarządzania. Konieczność dostosowania strategii rozwojowej przedsiębiorstwa, w tym także organizacyjnej, do zmian zachodzących w otoczeniu, wynika z szybkich zmian w technologii oraz niepewnej sytuacji na rynkach zbytu, zaostrzonej przez rosnącą konkurencję w skali krajowej i międzynarodowej. W takiej sytuacji, obok zmiany strategii rozwoju, pojawia się potrzeba zmiany w dotychczasowych rozwiązaniach strukturalnych przedsiębiorstwa. Struktury organizacyjne w wielu polskich przedsiębiorstwach nie są przystosowane do działania w warunkach gospodarki rynkowej. Szczególnie jest to widoczne w tym, że są one zbyt dużych rozmiarów, skomplikowane i mało elastyczne, niewłaściwie ustalono w nich zakres działania, komórki mają zbyt dużą autonomię funkcjonalną, są scentralizowane, charakteryzują się liniowo-funkcjonalną strukturą oraz niewłaściwą strukturą zatrudnienia. Kierunek zmian restrukturyzacyjnych wynika z przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii rozwojowej. Przy jej formułowaniu kierownictwo uwzględnia założenia i warunki, wywodzące się ze strategii przemysłowej, ujętej z kolei w strategii gospodarczej państwa. Wynika stąd, iż opracowany program restrukturyzacji organizacyjnej jest wynikową polityki i strategii gospodarczej państwa, polityki i strategii przemysłowej oraz polityki i strategii przedsiębiorstwa. Oznacza to także, iż w dobrze sformułowanym programie restrukturyzacji organizacyjnej wykorzystano szanse zawarte w założeniach polityki gospodarczej i przemysłowej, dostrzeżono zagrożenia, wynikające ze strategii gospodarczej i przemysłowej dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900