Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Reklama jako narzędzie realizacji strategii marketingowej firmy


Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga znajomości zasad marketingu. Sprawność kierowania na różnych poziomach organizacji firmy jest uzależniona między innymi od stopnia rozumienia reguł filozofii marketingowej. Marketing jest dzisiaj istotnym składnikiem filozofii świata biznesu. Marketing jest nie tylko dziedziną poznawczą lecz także sumą pewnej praktycznej wiedzy i umiejętności. Potrzeba znajomości marketingu wynika przede wszystkim z wysokiej użyteczności tej wiedzy w praktyce gospodarczej. Silna konkurencja na wolnym rynku wymusza wzmacnianie i precyzowanie wszelkich działań marketingowych. Przyszłość przedsiębiorstwa zależy m.in. od trafnie sformułowanej strategii marketingowej. Każde przedsiębiorstwo działające na rynku w warunkach konkurencji powinno dążyć do stworzenia przewagi nad konkurentami w określonej sferze swego działania, aby mieć szansę rozwoju. Wśród wielu czynników decydujących o sukcesie firmy niemal zawsze wymienia się odpowiednią strategię marketingową. Posiadanie strategii w obliczu zaostrzającej się konkurencji na rynkach światowych, szybkiego tempa postępu technicznego, ciągłych zmian popytu, świadczy nie tylko o przeciwstawianiu się trudnościom, ale o aktywnym stosunku do przyszłości. Nikt w dzisiejszych czasach nie powinien wątpić w to, że przyszłość firmy zależy od niej samej. Zarządzanie strategiczne jest procesem wyboru; między innymi właściwej strategii marketingowej, czyli sformułowanej, ocenionej i zweryfikowanej za pomocą różnych metod, analiz i narzędzi. Realizowane obecnie zmiany systemu gospodarczego, zmierzające do stworzenia gospodarki, której funkcjonowanie opiera się na mechanizmach samoregulacji, zakładają konieczność dostosowywania się podmiotów gospodarczych do potrzeb konsumentów i zmieniających się warunków rynkowych. Zmiany te spowodowały już, a spowodują jeszcze dalsze w niedalekiej przyszłości, zabieganie przez firmy o przyszłych oraz o swoich, już stałych klientów. W związku, z czym będą zmuszone do podejmowania różnych działań marketingowych żeby ich nie stracić. Są to działania przede wszystkim reklamowe i promocyjne. Reklama jako narzędzie marketingu to wszelka płatna forma nieosobowego prezentowania i popierania towarów, usług lub idei przez określonego nabywcę. Jest ona najłatwiej zauważalnym i najbardziej spektakularnym przejawem działań marketingowych. Dlatego to zazwyczaj jej przypisuje się sukcesy firm. Reklama z marketingowego punktu widzenia jest tylko jednym z trzech narzędzi promocji rynkowej obok: sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży i public relations. Reklama nie jest jedyną możliwością aktywizowania rynku choć stanowi narzędzie najbardziej uniwersalne i najczęściej stosowane. Często bywa łączona, a czasami zastępowana którymś z narzędzi promocji rynkowej. Reklama jest skutecznym i efektywnym narzędziem realizacji celów założonych w strategii przedsiębiorstwa. Mimo, iż możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że mamy do czynienia z przerostem wydatków na reklamę oraz przesytu reklamą wśród konsumentów, zaobserwowano, że reklama przynosi pewne niewidoczne w krótkim okresie korzyści. I to właśnie ona staje się obecnie głównym powodem, dla którego przedsiębiorstwa stosujące strategiczne podejście w swej działalności nie powinny o niej zapomnieć. Przedsiębiorstwo nie może do reklamy podchodzić wyłącznie taktycznie, wręcz przeciwnie musi ona stać się nieodzownym elementem jego strategii. Producenci nie mogą jednak ulegać złudzeniu, że reklama może dowolnie kształtować obraz produktu i w nieskończoności podnosić lub przedłużać jego sprzedaż. Nie można zapomnieć o tym, że strategiczny znaczy m. in. całościowy. Reklama jest jednym z najszerzej wykorzystywanych elementów marketingu w procesie komunikacji firmy z rynkiem. Jest składnikiem systemu promocji, który obejmuje również sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży, public relations, publicity oraz sponsorowanie. Firma przy kształtowaniu strategii reklamy powinna brać pod uwagę oddziaływanie środowiska, rynku, potencjalnych nabywców i przestrzegać zasad skutecznej reklamy. W ten sposób może przyczynić się do zwiększenia popytu na dany produkt. W swoich działaniach firma powinna, łączyć obszary: planowania, realizacji i oczekiwanych rezultatów reklamy w układzie wzajemnych powiązań z pozostałymi elementami promocji i konsekwentnie traktować system promocji jako integralny składnik systemu marketingowego firmy. Dlatego kampania reklamowa powinna być projektowana w ramach struktury całego programu strategii marketingowej i kampanii promocyjnej przedsiębiorstwa. Projektowanie to powinno dotyczyć: określenia celów kampanii reklamowej, ustalenia budżetu, rozwoju strategii reklamowych, tworzenia przekazu informacyjnego, wyboru środków reklamy oraz oceny skuteczności kampanii. Mierzenie skuteczności i efektywności reklamy jest bardzo istotnym zagadnieniem związanym z kampanią reklamową. Przeprowadzenie takiej oceny to przedsięwzięcie bardzo złożone, wymagające dokładnego określenia i interpretacji istoty i zakresu rożnych działań marketingowych oraz zachodzących między nimi relacji. Oceniając skuteczność i efektywność reklamy, należy pamiętać, że jest ona tylko jednym z elementów oddziaływania na rynek. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w pewnym otoczeniu, które również oddziałuje na to przedsiębiorstwo. Można więc mówić tutaj o pewnym sprzężeniu zwrotnym. Ze względu na fakt, że reklama jest elementem promocji i nie działa w izolacji od pozostałych jej form, a promocja jest substytutem marketingu-mix, który projektuje przedsiębiorstwo w celu efektywnego oddziaływania na rynek (efektywnej obsługi docelowych segmentów), trudno określić, w jakim stopniu reklama wpływa na podejmowane przez konsumentów decyzje zakupu.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900