Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Kapitał obcy w prawie bilansowym i podatkowym


Wraz z procesem transformacji systemu gospodarczego w Polsce następuje metodologiczna i poznawcza ewolucja nauk ekonomicznych. Równocześnie wiele istotnych tez ekonomicznych nie znalazło się w obiegu naukowym w takim zakresie jak w naukach ekonomicznych krajów zachodnich, co wiąże się z określonymi konsekwencjami dla stosunków rynkowych i polityki gospodarczej. Wprowadzenia i upowszechnienia wymagają, jak się wydaje, liczne tezy dotyczące małego i średniego przedsiębiorstwa, a zwłaszcza teza, że przedsiębiorstwo tej wielkości napotyka trudności w dostępie do kapitału obcego, w tym do kredytu bankowego, co w konsekwencji wywołuje skutki mikro- i makroekonomiczne. Dostęp do kapitału obcego jest jednym z podstawowych problemów małego i średniego przedsiębiorstwa, ponieważ niedostatek kapitału własnego - typowy dla przedsiębiorstwa tej wielkości - może być wyrównany poprzez kapitał obcy w odpowiednim rozmiarze. Niedostateczne wyposażenie w kapitał własny stanowi barierę utrudniającą dostęp do rynku kredytu bankowego jako głównego źródła kapitału obcego, ponieważ obniża wiarygodność kredytową przedsiębiorstwa. Finansowanie przedsiębiorstwa o niskiej lub niedostatecznej wiarygodności kredytowej jest związane z większym ryzykiem kredytowania i z tego powodu jest unikane przez banki. W tej sytuacji małe i średnie przedsiębiorstwa są zmuszone poszukiwać kapitału obcego na rynku pozabankowym, co powoduje określone skutki. Ogół tych zagadnień - nie znajdujących się w głównym nurcie zainteresowań polskiej literatury przedmiotu - wymaga pilnego podjęcia i badań. Konieczne są przede wszystkim kompleksowe badania nad rynkiem kredytu dla małego i średniego przedsiębiorstwa (małego kredytu), nad jego stopą procentową oraz nad zagadnieniem dyskryminacji kredytowej, a więc nad ilościowymi i jakościowymi ograniczeniami w dostępie do małego kredytu bankowego. Wnikliwej analizie należy poddać także rynek pozabankowy: kredyt handlowy, leasing i factoring. Jak dotąd, badania takie są prowadzone w bardzo ograniczonym zakresie, a próby analizy ich makroekonomicznych skutków nie są podejmowane. Kategoria rynku małego kredytu bankowego nie funkcjonuje w naukach ekonomicznych w Polsce i jest zastępowana globalną kategorią rynku kredytowego. Odrębnym zagadnieniem jest fakt, że banki - jak dotąd - nie prowadzą analizy strukturalnej swoich klientów, uwzględniającej wielkość przedsiębiorstwa. Ten stan rzeczy świadczy o tym, że teoretycy i praktycy życia gospodarczego nie są dostatecznie świadomi konsekwencji braku dostępu małego i średniego przedsiębiorstwa do kapitału obcego. W rezultacie problemy te nie są w wystarczającym stopniu podejmowane tak przez nauki ekonomiczne, jak i przez administrację rządową, aczkolwiek w ostatnich latach sformułowano w tej dziedzinie określone priorytety, które znalazły wyraz w ogólnych rządowych projektach i programach. Wskazane jest udostępnienie politykom gospodarczym, prywatnym przedsiębiorcom i innym podmiotom gospodarki narodowej (np. bankom) miarodajnej wiedzy ekonomicznej na temat roli i warunków funkcjonowania w Polsce sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wymaga to zwrócenia uwagi na zasadniczą rolę tego sektora w gospodarce rynkowej, na podstawowe cechy strukturalne przedsiębiorstw, a zwłaszcza na ograniczenia strukturalne ich gospodarki finansowej. Niedostatek wiedzy w tej dziedzinie wyraża się w bardzo ograniczonym - w porównaniu z krajami zachodnimi - instrumentarium interwencjonizmu państwa w tym zakresie. Na przykład w celu stworzenia małym i średnim przedsiębiorstwom bardziej wyrównanych szans dostępu do kredytu bankowego proponuje ono tylko fundusz gwarancji kredytowych, zbyt mały w stosunku do potrzeb.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900