Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Analiza gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa


Analiza gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa, to temat mający za zadanie ukazanie przedsięwzięć, metod i sposobów działań logistycznych mających na celu usprawnienie działania przedsiębiorstwa i stworzenia warunków, które zintegrują firmę z otoczeniami dalszym i bliższym, co w konsekwencji przyczyni się do zdobycia przewagi nad konkurentami. Magazynowanie, tak jak i transport, jest ważnym elementem zarządzania logistycznego. Celem tworzenia łańcuchów logistycznych jest oddziaływanie na łańcuch magazynowo-transportowy, a więc prowadzi do modernizacji magazynów, lepszej organizacji służb magazynowych oraz minimalizacji zapasów, w których są zamrożone środki finansowe. Zarządzanie logistyczne w magazynowaniu musi więc obejmować te dwa obszary działań: gospodarkę magazynową oraz gospodarkę zapasami. Celem głównym niniejszego opracowania jest przedstawienie wpływu zarządzania logistycznego a szczególnie gospodarki magazynowej na zdobywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, tzn. określenie źródeł przewagi konkurencyjnej. Cele cząstkowe poruszają problemy zarządzania magazynem, łańcuchem dostaw i zarządzania jakością, w kontekście logistycznie zorientowanego przedsiębiorstwa. W warunkach gospodarki wolno rynkowej zdecydowana większość przedsiębiorstwa zmaga się z problemami związanymi z konkurencyjnością i konkurowaniem. Firmy konkurują ze sobą o względy klientów, po to aby zwiększyć swoje zyski, utrzymać się na rynku i osiągnąć w konsekwencji zadawalające rezultaty. Często konkurowanie przybiera formy bardzo agresywne, a czasami nawet dochodzi do wojen między firmami. W walce konkurencyjnej techniki i narzędzia logistyczne okazać się mogą bardzo pomocne. Rozwiązania logistyczne mogą bowiem przyczynić się do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dzięki takim procesom jak zarządzanie łańcuchem dostaw, wykorzystaniu strategii ECR oraz koncepcji zarządzania jakością klienci otrzymują towar szybko, na czas, po wcześniej ustalonej cenie, a na wypadek problemów lub awarii mogą liczyć na obsługę posprzedażową i profesjonalny z punktu widzenia logistyki serwis. Dynamicznie zmieniający się rynek, a w istocie oczekiwania i potrzeby szeroko pojętego konsumenta wymagają zintegrowanych działań marketingowych i logistycznych. Zadowolenie nabywcy jest bowiem nie tylko wynikiem pozytywnej oceny produktu, jego jakości i ceny, ale także jego dostępności w odpowiednim czasie i miejscu zapotrzebowania. Obecnie nie można wyraźnie wskazać na to, jakie źródła przewagi konkurencyjnej są najważniejsze do jej zdobycia. Również nie wydaje się, aby była jedna i tylko jedna uniwersalna strategia zdobywania tejże przewagi. Otoczenie zarówno to bliższe i dalsze ma największy wpływ na wybór strategii i na to, które ze źródeł bardziej wpływają na przewagę danej firmy. Godny uwagi jest fakt, że firmy polskie są w pewien sposób skazane na przestrzeganie różnych wymogów stanowiących standard w krajach wysoce rozwiniętych. Szczególny nacisk kładzie się na wymagania dotyczące jakości produktów. Firmy starają się zdobyć certyfikat, stanowiący świadectwo ich dorobku i pozycji na rynku. Normy ISO są dowodem bezpieczeństwa dla klientów i wysokiej jakości produktów. Wiek XXI jest okresem globalizujących się systemów gospodarczych państw, coraz częściej konkurujących ze sobą poprzez udoskonalanie i unowocześnianie szeroko stosowanej logistyki. W wyniku gwałtownego rozwoju informatyzacji wspomagającej zarządzanie, a także w wyniku ujednolicenia w skali globalnej potrzeb konsumentów, logistykę traktuje się dzisiaj jako jeden z warunków osiągania przewagi konkurencyjnej w firmie i pomiędzy firmami. Dobrze, że w przypadku polskich przedsiębiorstw zarządzanie logistyczne uznawane jest za kluczowy czynnik uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Wykorzystanie logistyki w rodzimych formach dopiero zaczyna stopniowo wykraczać poza poziom operacyjnym. Przedsiębiorstwa świadome zagrożeń ze strony silnej konkurencji, przygotowują się do wykorzystania jej na poziomie strategicznym. Jednak wciąż jest to proces zbyt powolny w porównaniu do konkurencyjnych firm zagranicznych. Rozwiązania logistyczne wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstwa dotyczą, co wykazano w zaprezentowanym materiale teoretycznym i przytoczonych wynikach badań rynkowych, wpływu na konkurowanie ceną, produktem oraz poziomem logistycznej obsługi klienta. Wiele z tych rozwiązań wpływa jednocześnie na dwa lub więcej elementów konkurowania. Mówi się o przeciwstawnym charakterze tegoż wpływu, czyli poprawienie jednego elementu np. jakości, to pogorszenie innego np. konkurencyjności cenowej. Powinno dążyć się do rozwiązań umożliwiających jednoczesną poprawę wszystkich elementów. Dzięki stosowaniu rozwiązań logistycznych możliwe staje się jednoczesna poprawa poziomu obsługi klienta, obniżka kosztów i poprawa jakości.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900