Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Zarządzanie kapitałem własnym w spółce z o.o. na przykładzie firmy


Każde przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebuje określonego kapitału. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie jest kształtowana pod wpływem wielu czynników. Najważniejsze z nich to forma organizacyjno-prawna, sytuacja finansowa danego przedsiębiorstwa, stan gospodarki, rynku finansowego i jego segmentów. Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa określa w pewnym stopniu możliwości pozyskania kapitału pierwotnego w postaci kapitału zakładowego, akcyjnego, funduszu założycielskiego czy udziałowego. Podmiot gospodarczy posiada dwa podstawowe rodzaje kapitału: kapitał własny i kapitał obcy. Kapitał własny przeznaczony jest przez właścicieli na prowadzenie działalności gospodarczej i tworzy się go z wkładów właściciela, podmiotu gospodarczego, wspólników, wpłat udziałowców lub akcjonariuszy za nabyte udziały i akcje. W kapitał własny podmiot gospodarczy wyposażony jest na czas jego istnienia i im wyższy jest udział kapitału własnego w całym kapitale, tym mniejsza jest zależność jednostki gospodarczej od innych i mniejsze zagrożenie obniżenia jej majątku w wyniku cofnięcia kredytu oraz większa odporność na zjawiska kryzysu gospodarczego. Przyjmuje się często, że kapitał własny powinien odpowiadać co najmniej wartości majątku trwałego podmiotu gospodarczego. Struktura kapitału jest kształtowana pod wpływem wielu czynników. Najważniejsze z nich to forma organizacyjno-prawna, sytuacja finansowa danego przedsiębiorstwa, stan gospodarki, rynku finansowego i jego segmentów. Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa określa w pewnym stopniu możliwości pozyskania kapitału pierwotnego w postaci kapitału zakładowego, akcyjnego, funduszu założycielskiego czy udziałowego. W spółdzielniach kapitał jako podstawowe źródło pochodzenia majątku występuje w formie funduszu udziałowego i funduszu zasobowego. Fundusz udziałowy spółdzielni powstaje z jednorazowych lub ratalnych wpłat, zwanych udziałami, wnoszonymi przez członków przystępujących do spółdzielni. Udział pozostaje własnością członka spółdzielni. Wielkość jednego udziału, minimalna liczba udziałów, jakie musi zadeklarować członek spółdzielni, warunki zwrotu udziału i inne warunki dotyczące udziałów określa statut konkretnej spółdzielni. Fundusz udziałowy może być naruszony, jeżeli spółdzielnia poniesie stratę na swej działalności, ale dopiero po wyczerpaniu funduszu zasobowego. Fundusz zasobowy tworzony jest z wpisowego, pobieranego w wysokości określonej statutem spółdzielni od przystępujących do niej członków, z części czystej nadwyżki bilansowej, czyli zysku spółdzielni oraz innych wpływów. W przeciwieństwie funduszu udziałowego, fundusz zasobowy nie może być dzielony pomiędzy członków spółdzielni. Do podstawowych form kapitału w przedsiębiorstwie państwowym należy fundusz założycielski będący wkładem majątkowym państwa, czyli częścią mienia ogólnonarodowego wydzieloną przedsiębiorstwu oraz fundusz przedsiębiorstwa, który stanowi jego własność a także dorobek wynikającym z jego działalności. Ponadto w przedsiębiorstwie państwowym istnieje także fundusz rezerwowy tworzony z aktualizacji wyceny środków trwałych finansujący przedsięwzięcia związane z dużymi wydatkami lub też ryzykiem oraz fundusz świadczeń socjalnych służący do finansowania działalności socjalnej. Jeżeli osobą prowadzącą działalność gospodarczą jest osoba fizyczna, kapitał zasadniczy powstaje z wkładu właściciela. W spółkach kapitał podstawowy tworzy się z wkładów wspólników i ma on różne nazwy w zależności od rodzaju spółki. W spółce cywilnej, utworzonej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, każdy ze wspólników zobowiązany jest do wniesienia wkładów oznaczonych w umowie, w formie pieniędzy, rzeczy ruchomych, nieruchomości, praw majątkowych, np. najem, patenty, licencje, których finansowym wyrazem jest kapitał spółki. Z chwilą zawarcia umowy spółki następuje przeniesienie własności lub innych praw majątkowych na rzecz wszystkich wspólników spółki cywilnej, gdyż każdy wspólnik jest współwłaścicielem majątku spółki. Wśród spółek zawieranych na podstawie przepisów kodeksu handlowego (spółki prawa handlowego) wyróżnić można dwie formy spółek: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną i spółkę komandytową, do spółek kapitałowych natomiast - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. W spółkach osobowych wspólnicy wnoszą do spółki wkłady różnej postaci, podobnie jak w spółce cywilnej, np. w formie pieniężnej, maszyn i urządzeń, nieruchomości, praw majątkowych, a nawet w formie własnej pracy wspólnika. Finansowe odzwierciedlenie wkładów wspólników oraz majątku uzyskanego w czasie trwania spółki stanowi kapitał spółki, gdyż środki pieniężne, rzeczy i prawa wniesione tytułem wkładu i uzyskane w czasie trwania spółki stanowią majątek spółki. Przepisy nie określają ani formy tego kapitału, ani jego wysokości. W stosunku do spółek kapitałowych kwestie minimalnej wysokości kapitału przy zawieraniu spółki oraz jego formy są określone w kodeksie handlowym. Istotą spółek kapitałowych jest to, że jednym z podstawowych warunków ich założenia i zarejestrowania jest zebranie kapitału odpowiedniej wysokości. Wysokość kapitału i minimalną wysokość udziału i akcji określają odpowiednie przepisy. Wielkości te uległy w ostatnich paru latach zmianie z uwagi na proces inflacyjny. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy, którymi mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorstwa państwowe i komunalne, spółdzielnie itd. wnoszą swój wkład w postaci kapitału zakładowego. Wysokość kapitału zakładowego jest określona w umowie spółki, która jest jednym z warunków wpisu spółki do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd gospodarczy. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały w równej i nierównej wysokości, kiedy jednak wspólnik może mieć większą liczbę udziałów, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe. Wspólnik może pokryć swój udział w spółce wkładem niepieniężnym, zwanym aportem, np. maszyny, hala produkcyjna, licencje. Kapitał zakładowy może być podwyższony w wyniku uchwały wspólników, a zmiana ta musi być uwzględniona w umowie spółki i zgłoszona w rejestrze handlowym. W trakcie działalności gospodarczej spółki może być tworzony z zysku kapitał ( fundusz) zapasowy i kapitał ( fundusz ) rezerwowy. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych przyszłych strat, kapitał rezerwowy ma często specjalne przeznaczenie, np. na sezonową przecenę towarów, na inwestycje. Tworzenie kapitału zapasowego i rezerwowego nie jest obligatoryjne w spółce z o.o., lecz jest wynikiem samodzielnej decyzji wspólników uwzględniającej potrzeby wynikające z sytuacji ekonomiczno - finansowej spółki. W spółce akcyjnej kapitałem zakładowym jest kapitał akcyjny, pochodzący z emisji akcji. Kapitał akcyjny dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej będącej miernikiem majątkowych uprawnień wspólników. Pod względem sposobu pokrycia wyróżnia się akcje gotówkowe i aportowe ( za wkłady rzeczowe ), pod względem formy: imienne i na okaziciela. Natomiast pod względem rozmiaru obowiązków i uprawnień związanych z nimi wyróżniamy: zwykłe, uprzywilejowane i użytkowe. Oprócz kapitału akcyjnego spółka akcyjna w trakcie swojej działalności gospodarczej musi obligatoryjnie, co wynika z przepisów kodeksu handlowego, utworzyć kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900