Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Fundusze inwestycyjne zbiorowego inwestowania


W Polsce istnieje kilkanaście towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi, a liczba zarządzanych funduszy wynosi kilkadziesiąt, niemniej jednak Polskę nadal trzeba traktować jako kraj, w którym nie nastąpił jeszcze pełen rozwój instytucji zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Z jednej strony – inwestowanie w fundusze inwestycyjne ma wiele zalet, do których należy przede wszystkim profesjonalne zarządzanie oferowane przez towarzystwo zarządzające, możliwość dywersyfikacji inwestycji i rozłożenia ryzyka na wielu inwestorów. Z drugiej strony – ta forma inwestycji nadal jest stosunkowo młoda i, co za tym idzie, większość spraw dotyczących zbiorowego inwestowania nie jest powszechnie znana. Podstawy działania polskiego rynku kapitałowego po raz pierwszy zostały określone w ustawie z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. W myśl przepisów w/w ustawy utworzono centralny organ administracji państwowej, sprawujący nadzór nad publicznym rynkiem papierów wartościowych – Komisję Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd). Odrębność tego organu od innych części administracji ukształtowała jego wyraźną niezależność, co było niezwykle istotnym elementem dla rynku kapitałowego, szczególnie w sytuacji szybkiej transformacji ustrojowej, ze znaczącym wpływem na gospodarkę zmierzającą ku strukturom Unii Europejskiej. Tendencję do przystosowywania polskiego systemu prawnego do systemu przyjętego przez państwa członkowskie jednoczącej się Europy – politycznie i gospodarczo – można było zauważyć już w pierwszych latach zmian w naszym kraju. Fundusze inwestycyjne kreują tytuły uczestnictwa – obecnie jeden z ważniejszych instrumentów na rynku kapitałowym, porównywalny – z punktu widzenia jego atrakcyjności dla osób fizycznych – z możliwościami gromadzenia środków w systemie bankowym. Rozpowszechnione zarówno w Polsce, jak i na świecie fundusze inwestycyjne otwarte stanowią niezwykle korzystną formę alokacji kapitału. O tym, jak wykorzystuje się tego typu instrument finansowy, wskazuje przykład najbardziej rozwiniętego rynku kapitałowego świata – USA, gdzie nastąpił najgwałtowniejszy przyrost aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych w stosunku do innych form oszczędzania. Fundusz stwarza wiele możliwości niedostępnych inwestorowi działającemu samodzielnie. Zwykle poszczególni inwestorzy, przy stosunkowo niewielkich środkach finansowych, mogą ulokować je w co najwyżej dwóch – trzech inwestycjach, zazwyczaj tylko krajowych. Fundusz natomiast, skupiając środki wielu inwestorów, może pozwolić sobie – a najczęściej przepisy prawa wprost to nakazują – na dywersyfikację lokat, co zdecydowanie zmniejsza ryzyko inwestycyjne. Doceniając zalety tak skonstruowanego systemu ustawodawca wprowadził do polskiego prawa instytucję funduszu inwestycyjnego (zwanego początkowo funduszem powierniczym). Kształtując wówczas możliwości funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, wybrano połączenie w jednym akcie normatywnym regulacji dotyczących papierów wartościowych w publicznym obrocie z normami określającymi funkcjonowanie inwestora instytucjonalnego (funduszu). Fundusz inwestycyjny zatem:
- zapewnia profesjonalne zarządzanie powierzonymi przez inwestorów środkami finansowymi; dba o stałe powiększanie się zarówno możliwości lokacyjnych samych lokat, jak i geograficznego obszaru ich umiejscawiania;
- umożliwia dywersyfikację lokat funduszu; gromadząc środki wielu inwestorów, może bowiem zmniejszyć ryzyko inwestycyjne poprzez rozproszenie inwestycji na różnego typu lokaty;
- zapewnia wysoką płynność inwestycji wraz z gwarancją stosunkowo precyzyjnej oceny zwrotu z dokonanej inwestycji – a jest to szczególnie widoczne w najbardziej powszechnym funduszu otwartym.
Założeniem funkcjonowania funduszu otwartego jest bowiem możliwość wycofania się z inwestycji w kolejnym dniu wyceny aktywów funduszu po zgłoszeniu zlecenia umorzenia, co w realiach polskich i światowych tożsame jest z każdym dniem roboczym. W tym przypadku, w odróżnieniu od bankowych lokat terminowych – oprocentowanie przy zerwaniu lokaty jest zdecydowanie niższe od ustalonego na okres zadeklarowany – nie następuje utrata założonych korzyści. Ponadto wycofując się z inwestycji oblicza się kwotę według wartości udziału z dnia ustania członkostwa w funduszu; kwota ta jest obliczana według wartości wszystkich lokat z tego dnia.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900