Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Badania marketingowe i ich skuteczność w procesie tworzenia oferty handlowej


Podstawą decyzji marketingowych podejmowanych w przedsiębiorstwie, zarówno dotyczących dłuższego, jak i krótszego okresu, są informacje. Informacje stanowią wynik przetworzenia i analizy danych marketingowych. Zapotrzebowanie menedżerów na informacje zależy od rodzaju problemów, jakie mają oni rozwiązywać w związku z zarządzaniem działaniami marketingowymi przedsiębiorstwa. W różnych warunkach zarządzania przedsiębiorstwem menedżerowie mogą mieć do czynienia z przeładowaniem danymi lub, przeciwnie, z ich niedostatkiem. Obie te sytuacje nie są pożądane z punktu widzenia sprawności procesów decyzyjnych. Dane mogą pochodzić z różnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Na przykład mogą to być dane o stanie rozliczeń z pośrednimi ogniwami zbytu i wielkości realizowanej za ich pośrednictwem sprzedaży, dane o kosztach kształtowania nowego produktu lub dane o reklamacjach odbiorców. Znaczna część danych pochodzi z zewnątrz przedsiębiorstwa, jak na przykład dane o wielkości sprzedaży firm konkurencyjnych, dane o kosztach reklamy w różnych środkach przekazu, dane o postępowaniu nabywców na rynku, raporty o ogólnym stanie gospodarki itp. Niektóre z nich uzyskuje się bezpłatnie, otrzymanie innych kosztuje. Analiza danych i ich przetworzenie w informacje są dokonywane z punktu widzenia potrzeby rozwiązania określonego problemu marketingowego, podjęcia decyzji marketingowej lub zespołu decyzji. Użyteczność informacji zależy od tego, czy informacje są istotne i dostateczne dla rozwiązywanego problemu (podejmowanej decyzji), aktualne i dokładne. Poza tym ich uzyskanie nie powinno sprawiać trudności (dostępność informacji) i nie powinno wiązać się z ponoszeniem zbyt dużych kosztów. O wartości informacji decyduje to, czy przyczyniają się one do poprawy trafności podejmowanych decyzji. Znaczna część decyzji marketingowych jest podejmowana w warunkach niepewności, a zatem w sytuacjach, gdy decydenci nie mają możliwości dokładnego określenia prawdopodobnych skutków podjętych działań. Może to wynikać między innymi z nie w pełni przewidywalnych zmian otoczenia rynkowego. Informacje, którymi dysponuje dane przedsiębiorstwo, mogą być traktowane jako jeden z jego zasobów, obok zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich. Informacje marketingowe dotyczące rynku, na którym działa (lub planuje działanie) przedsiębiorstwo, są wykorzystywane w procesie zarządzania. Niekiedy utożsamia się nawet zarządzanie przedsiębiorstwem z zarządzaniem strumieniami informacji. W procesach podejmowania decyzji menedżerowie marketingu zgłaszają zapotrzebowanie na informacje. To zapotrzebowanie jest konfrontowane z danymi napływającymi do przedsiębiorstwa oraz posiadaną przez nie wiedzą, czyli zasobem informacji przetworzonych wcześniej, w podobnych lub innych procesach decyzyjnych. Jeśli zapotrzebowanie na informacje jest większe (lub odmienne) od posiadanego zasobu, powstaje potrzeba pozyskania dodatkowych danych drogą badań marketingowych. Badania marketingowe to celowe, systematyczne i obiektywne gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych istotnych dla podejmowania decyzji z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie. Cel badań zależy od problemu, jaki ma być rozwiązany na podstawie ich wyników. Określenie badań jako działań systematycznych oznacza, że są one zaplanowane i zorganizowane według określonych zasad. Obiektywność badań to inaczej mówiąc bezstronność i niezależność ich wyników. Powyższa definicja jest pewnego rodzaju wzorcem. Z różnych powodów niektóre badania marketingowe realizowane w praktyce nie mają wszystkich wymienionych wyżej cech. Na przykład niekiedy realizuje się projekty badawcze z pominięciem niektórych zasad metodologicznych z uwagi na presję czasu lub ograniczone środki finansowe. Również obiektywność badań nie zawsze jest zachowana. Zdarzają się projekty badawcze realizowane przez agencje badań lub własne komórki badawcze przedsiębiorstwa „na zamówienie”, np. w celu uzasadnienia już podjętych decyzji marketingowych. Według innej, szerszej definicji badania marketingowe są procesem obejmującym definiowanie problemów i możliwości marketingowych, systematyczne zbieranie i analizę danych oraz zalecanie posunięć mających na celu poprawę sprawności działań marketingowych przedsiębiorstwa.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900