Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Organizacja i funkcjonowanie banków spółdzielczych w Polsce


Spółdzielczy sektor bankowy składający się z banków spółdzielczych oraz z banków je zrzeszających - działających w formie spółek akcyjnych - stanowi jeden z podstawowych trzonów polskiego systemu bankowego. Spółdzielczość bankowa w Polsce ma długie i bogate tradycje, m.in. w zakresie finansowania wsi i rolnictwa, organizowania i uaktywniania środowiska wiejskiego oraz tworzenia autentycznych więzi samopomocowych. Niedoceniana i hamowana w poprzednim systemie wymaga obecnie gruntownej restrukturyzacji dotyczącej zarówno sposobu funkcjonowania, jak i organizacji. W nowych warunkach gospodarki rynkowej dotychczasowe atuty spółdzielczości bankowej w postaci gęstości i rozległości sieci nie uzupełnione właściwą organizacją, zapewniającą siłę finansową i uznanie na rynkach regionalnych i krajowym są niewystarczające do jej przetrwania, a tym bardziej rozwoju. Pojawienie się w ostatnich latach nowych rodzajów usług bankowych, dynamiczny rozwój technik bankowych, komputeryzacja, a zwłaszcza gwałtowny wzrost konkurencji ze strony innych banków oraz zaostrzone wymagania wprowadzone w wyniku dostosowywania podstawowych norm działalności banków do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej sprawiły, że banki sektora spółdzielczego znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Warunkiem ich przetrwania i dalszego rozwoju jest dopasowanie się do nowej praktyki ekonomicznej i wymogów gospodarki rynkowej, a więc szybkie zwiększenie efektywności i skuteczności działania oraz wzmocnienie bezpieczeństwa. Nie jest to jednak możliwe bez stworzenia silnych i trwałych powiązań organizacyjnych i kapitałowych całego spółdzielczego sektora bankowego oraz wykreowania nowej roli banku spółdzielczego. Z uwagi na duże znaczenie spółdzielczego sektora bankowego, m.in. w procesie oddolnej akumulacji kapitału niezbędnego dla wychodzącej z recesji gospodarki polskiej, jego kondycja ekonomiczna nie może być dla nikogo obojętna. Sprawna sieć efektywnych i bezpiecznych banków spółdzielczych oraz sprawne działanie całego spółdzielczego sektora bankowego jest jednym z podstawowych elementów zdrowego systemu bankowego oraz warunkiem racjonalnego finansowania wsi i rolnictwa. Silne banki spółdzielcze stanowią klucz do przekształceń w sektorze rolnym, bez których nie może być mowy o reformie polskiego rolnictwa, a co za tym idzie, i o reformowaniu naszej gospodarki jako całości. Uwzględniając długą i bogatą tradycję oraz tradycyjnie duże znaczenie spółdzielczości bankowej w Polsce, w niniejszej pracy podjęto próbę przeprowadzenia analizy jej aktualnego stanu na tle przekształceń systemowych w gospodarce oraz procesów integracji z państwami Unii Europejskiej w celu wskazania ekonomiczno-finansowych warunków dalszego rozwoju. Gospodarka rynkowa stwarza potencjalne warunki rozwoju spółdzielczości bankowej, o czym świadczy chociażby jej mocna pozycja w wielu krajach Unii Europejskiej, takich jak np. Francja czy Niemcy. Spółdzielczość bankowa w Polsce, która zaczęła się rozwijać jako jedna z pierwszych w Europie i na świecie, przeżywała w swojej historii zarówno okresy wzlotów, jak i upadków, jednak nigdy nie przestała istnieć i zawsze stanowiła istotny element naszej gospodarki. Niedoceniana i hamowana w rozwoju w okresie Polski Ludowej spółdzielczość bankowa weszła w okres przemian ustrojowych i rodzącej się gospodarki rynkowej nieprzygotowana ani pod względem kapitałowym, ani też technicznym czy kadrowym i na dodatek bez ukształtowanej wizji swojego miejsca i roli, jaką powinna spełniać w nowej rzeczywistości. Trudną sytuację, w jakiej znalazła się spółdzielczość bankowa w ostatnich latach pogłębiła sprzeczność, niespójność, a czasem wręcz nieadekwatność i niestosowność przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie banków tworzących spółdzielczy sektor bankowy, w tym głównie banków spółdzielczych. Dodatkowo ten stan został spotęgowany przez liczne błędy polityki gospodarczej, a w tym zwłaszcza: niedocenianie i w związku z tym nieuwzględnianie specyfiki oraz lekceważenie zasad działania spółdzielczości bankowej, doprowadzenie do kryzysu rolnictwa i jego otoczenia, stanowiących domenę działalności spółdzielczości bankowej, dopuszczenie do komercjalizacji i rozbicia organizacyjnego spółdzielczości bankowej, niedostateczny nadzór nad działalnością banków tworzących spółdzielczy sektor bankowy oraz nadmierny fiskalizm w odniesieniu do sektora bankowego, obejmującego swym zasięgiem również spółdzielczość bankową.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900