Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Bezrobocie na Śląsku


W 1989 roku nierównowaga ekonomiczna pogłębiała się niemal we wszystkich sferach polskiej gospodarki. Szybko wzrastała inflacja, która w drugiej połowie 1989 roku przerodziła się w hiperinflację. Rosnący deficyt budżetowy prowadził do załamania się systemu finansowego państwa. Pogarszała się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Nasilająca się inflacja osłabiała motywację do oszczędzania oraz powodowała ucieczkę konsumentów od złotówki. W tej sytuacji niezbędne stało się ustabilizowanie gospodarki i przeprowadzenie zasadniczych zmian w systemie jej funkcjonowania. Wejście gospodarki polskiej na drogę radykalnej transformacji systemowej doprowadziło do spadku aktywności gospodarczej i poziomu życia społeczeństwa. Pojawiło się w Polsce zjawisko bezrobocia, które w minionych latach było właściwie nieznane. Obecnie bezrobocie jest zjawiskiem masowym i pod względem ilościowym znacznie większym niż w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 1929-1933. Współczesne bezrobocie urosło do jednej z najważniejszych i najbardziej dramatycznych kwestii społecznych. Pod względem ekonomicznym stanowi ogromny ciężar dla całej gospodarki i przyczynia się do zubożenia społeczeństwa. Bezrobocie zakłóca nie tylko egzystencję jednostki, ale również stosunki społeczne, sprzyja patologiom społecznym i budzi powszechny niepokój. Jawne bezrobocie rynkowe stało się jednym z najważniejszych problemów społeczno – gospodarczych państwa polskiego. Świadczą o tym zarówno obecne rozmiary, jak i przewidywana dalsza dynamika wzrostu tego zjawiska. Potrzeba i zasadność badań zjawiska, które zwłaszcza w niektórych regionach Polski wysunęło się już na czoło kwestii społecznych, jest niewątpliwa. Rozmiary i cechy bezrobocia stawiają je w rzędzie najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych do rozwiązania problemów ekonomicznych, politycznych i społecznych. Problematyka rejestrowanego bezrobocia ma swoje liczne uwarunkowania. Analizując strukturę bezrobocia w województwie śląskim jednoznacznie można stwierdzić, że w całej populacji bezrobotnych w najgorszym położeniu znajdują się kobiety w każdej kategorii (pomimo tego, że w ciągu ostatnich czterech lat pojawiły się niewielkie symptomy poprawy ich sytuacji). Bezrobocie kobiet jest spowodowane między innymi: trudnościami w kontynuacji lub podjęciu pracy zawodowej w związku z przerwą, spowodowaną urodzeniem i wychowywaniem dzieci; obowiązkami rodzinnymi; niską motywacją do pracy oraz małą aktywnością w poszukiwaniu zatrudnienia w związku z przyjęciem stereotypowego myślenia, opartego na modelu kulturowym, tradycyjnym (kobieta zajmuje się domem, mężczyzna pracuje i utrzymuje rodzinę); preferowaniem przez pracodawców zatrudniania mężczyzn ze względu na mniejszą dyspozycyjność kobiet w wykonywaniu obowiązków zawodowych (także dodatkowych) spowodowaną obciążeniem zajęciami domowymi. Przeciętny czas pozostawania bez pracy kobiet jest dłuższy niż mężczyzn. Kobiety pozostające bez pracy powyżej dwóch lat w populacji bezrobotnych stanowią 78 %. W porównaniu z poprzednimi latami w strukturze wiekowej bezrobotnych nie nastąpiły istotne zmiany. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 18-34 lata. Wiele z nich to absolwenci szkół. Trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają przede wszystkim osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. Pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby bez doświadczenia. W zbiorowości bezrobotnych dominują robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Pomimo wielu działań na rzecz poprawy sytuacji na śląskim rynku pracy, dane statystyczne nie nastrajają optymistycznie. Systematycznie się zmniejsza dysproporcja pomiędzy poziomem bezrobocia w kraju i województwie. Sytuuje to nasz region (ze względu na przyrost bezrobocia) na drugim miejscu w Polsce, po województwie mazowieckim. Dawno przestaliśmy być regionem o najniższej stopie bezrobocia. Problem dotyka wielu rodzin. Człowiek pozbawiony pracy traci nie tylko środki utrzymania siebie i rodziny, ale także poczucie sensu i celowości życia. Ograniczenie zjawiska bezrobocia jest skuteczne tylko wówczas, gdy tworzy się nowe miejsca pracy, utrzymując istniejące. Przyszłość województwa śląskiego, rozwiązanie jego problemów społecznych jest ogromnym wyzwaniem dla władz zarówno naszego regionu, jak i całego kraju.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900