Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Znaczenie informacji personalnej w zarządzaniu organizacją


Rola informacji w procesie zarządzania strategicznego polega na redukcji niepewności, oszacowaniu wielkości ryzyka oraz szans i zagrożeń związanych z przyjęciem strategii działania przedsiębiorstwa. System informacji niezbędny do zarządzania strategicznego nie da się zamknąć w sztywnej strukturze organizacyjnej, procesy informacyjne bowiem wykraczają poza granice organizacyjne, a w ich pozyskiwanie zaangażowanych jest wiele osób z różnych obszarów przedsiębiorstwa i spoza niego. Budowanie sieci elektronicznych w przedsiębiorstwach prowadzi do nieuniknionych zmian w zarządzaniu strategicznym. Sieci zapewniają bezpośredni kontakt między ludźmi i ich dostęp do danych. Informacje, które dawniej biegły przez szczeble hierarchii z dołu do góry i z powrotem, mogą być w nowym układzie powiązań bezpośrednio przekazywane między pracownikami. Rozwój sieci informatycznych w przedsiębiorstwach może znacznie przyspieszyć proces redukowania aparatów biurokratycznych i zmienić jakość systemów zbierania danych na potrzeby analizy strategicznej. Prowadzenie profesjonalnej analizy strategicznej wymaga określenia potrzeb informacyjnych i przygotowania systemu gromadzenia oraz opracowywania, przetwarzania i ochrony informacji. Informacja była zawsze integralną częścią pracy każdego menedżera. Jej znaczenie jednak oraz potrzeba zarządzania nią ciągle wzrasta. Jej rosnące znaczenie wynika z coraz większej złożoności otoczenia w jakim działają organizacje i większej ilości informacji. Oceniając tę tendencję musimy zrozumieć rolę informacji w pracy menedżera, cechy użytecznej informacji oraz istotę zarządzania informacją jako kontroli. Informacja jest ważną częścią komunikacji zatem zarządzanie i informacja muszą być ściśle ze sobą związane. Samo zarządzanie można przedstawić jako szereg kroków obejmujących odbiór, przetwarzanie i upowszechnianie informacji. Główną częścią przetwarzania informacji jest rozróżnienie pomiędzy danymi i informacjami. Dane to nie obrobione (surowe) liczby i fakty odzwierciedlające stan rzeczywistości. Informacja natomiast to dane przedstawione w sposób mający znaczenie, interpretacja danych stanowi informację która jest podstawą działania. W literaturze pojęcie systemu informacyjnego jest definiowane w różny sposób. Na ogół proponowane określenia wynikają z celów badawczych i wskazują na różne elementy występujące w definiowanym systemie. System informacyjny jest to formalny zespół środków ludzkich i kapitałowych oraz programów, których funkcjonowanie przejawia się w zbieraniu, kodowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu, odnajdywaniu, komunikowaniu, dekodowaniu i użytkowaniu danych dla podejmowania decyzji i zarządzania. Z przytoczonej definicji wynika, że system informacyjny stanowi istotne narzędzie wykorzystywane do podejmowania decyzji i zarządzania oraz obejmuje zbiór procesów informacyjnych, umożliwiających transformację danych na informacje. Aby uwydatnić inne składniki omawianego systemu można przytoczyć definicję ujmującą system informacyjny w aspekcie cybernetyki. Według niej system informacyjny to wyróżniony przestrzennie i uporządkowany czasowo zbiór informacji, nadawców informacji, odbiorców informacji, kanałów informacyjnych oraz technicznych środków przesyłania i przetwarzania informacji, których funkcjonowanie służy do sterowania obiektem gospodarczym. Jednakże system informacyjny można wyróżnić z otoczenia nie tylko w wymiarze przestrzennym i czasowym, ale także problemowym. A zatem przez System Informacji Personalnej (SIP) należy rozumieć wyróżniony przestrzennie i uporządkowany czasowo zbiór informacji, nadawców informacji, odbiorców informacji, kanałów informacyjnych oraz technicznych środków przesyłania i przetwarzania informacji, których funkcjonowanie służy do zarządzania kadrami w organizacji gospodarczej. SIP łączy w jedną całość te elementy, które są niezbędne w osiąganiu celów funkcji personalnej.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900