Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Komunikacja w organizacji przedsiębiorstwa - przypadek firmy


Komunikacja jest procesem przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej. Skuteczna komunikacja jest procesem wysyłania wiadomości w taki sposób, by treść wiadomości odebranej była możliwie jak najbardziej zbliżona do treści wiadomości zamierzonej. Komunikowanie się jest wszechobecną, ważną czynnością pracy menedżera. Proces komunikowania się składa się z kodowania treści przez nadawcę przekazywania jej jednemu lub kilku odbiorcom, którzy otrzymują wiadomości i rozszyfrowują jej treść. W procesie dwustronnego komunikowania się czynności te powtarzają się, przy czym role nadawcy i odbiorcy ulegają odwróceniu. Cały proces w dowolnym swym odcinku może zostać zakłócony przez różne czynniki, które utrudniają wymianę informacji między nadawcą i odbiorcą, każdy z tych czynników to bariera w komunikowaniu się. Bariery takie są bardzo rozpowszechnione w życiu codziennym, a ich różnorodność jest nieograniczona. Niektóre są problemami oczywistymi i mają oczywiste rozwiązania, inne aby je rozwikłać mogą wymagać ze strony wszystkich zainteresowanych dużego taktu, samoświadomości i dojrzałości. Komunikacja jest podstawowym warunkiem egzystencji każdej organizacji. Wynika to z faktu, że ludzie - jako istoty społeczne - komunikują się ze sobą nie tylko w celu zaspokojenia swoich indywidualnych potrzeb, ale również w celu utrzymania i rozwijania tworzonych przez siebie organizacji. Konkurencyjność przedsiębiorstw w coraz większym stopniu uzależniona jest od informacji uzyskiwanej w procesie komunikacji, którą na poziomie przedsiębiorstwa można rozpatrywać jako komunikację zewnętrzną (przebiegającą między organizacją a jej otoczeniem zewnętrznym) i wewnętrzną (odnoszącą się do interakcji między członkami organizacji). Te dwa rodzaje komunikacji umożliwiają przepływ informacji między podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi zarządzania kadrami. Menedżerowie na całym świecie są zgodni co do tego, że większą część swego czasu pracy spędzają na komunikowaniu się. Menedżerowie muszą się komunikować z innymi, aby przekazać im swoją wizję i cele stawiane przed organizacją. Również dla innych pracowników komunikowanie się z menedżerami jest bardzo ważne, gdyż pozwala im na lepsze zrozumienie tego, co się dzieje w otoczeniu, oraz tego, w jaki sposób wraz z całą organizacją mogą oni zwiększyć skuteczność działania. Typowy dzień pracy menedżera obejmuje pracę przy biurku, udział w zaplanowanych spotkaniach, rozmowy telefoniczne, lekturę korespondencji, udział w spotkaniach nie planowanych, a także poruszanie się po terenie firmy. Większość tych działań oznacza komunikowanie się. Faktycznie, menedżerowie zazwyczaj spędzają ponad połowę swego czasu na różnych formach komunikowania się. Komunikowanie się zawsze dotyczy dwóch lub większej liczby osób, w związku z czym do głosu dochodzą różne procesy behawioralne, jak motywowanie, przywództwo i dynamika grupowa. Skuteczne komunikowanie się jest procesem wysyłania informacji w taki sposób, by treść wiadomości odebranej była bliska treści wiadomości zamierzonej. Dla lepszego zrozumienia powiązań pomiędzy komunikowaniem się i zarządzaniem należy zastanowić się jak wiele różnych ról musi odgrywać menedżer. Role interpersonalne obejmują kontakty z przełożonymi, podwładnymi, osobami na równorzędnych stanowiskach i innymi osobami spoza organizacji. Role decyzyjne wymagają, by menedżerowie komunikowali te decyzje innym. Role informacyjne koncentrują się szczególnie na pozyskaniu i upowszechnieniu informacji. Komunikowanie wiąże się również bezpośrednio z podstawowymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, przewodzeniem i kontrolowaniem. Na przykład, analiza otoczenia, integrowanie różnych horyzontów planistycznych i podejmowanie decyzji wymagają komunikowania się. Również delegowanie zadań i uprawnień, koordynacja oraz zmiana organizacyjna wymagają komunikowania się. Opracowanie systemu nagradzania i kontakty z podwładnymi w ramach funkcji przewodzenia także byłyby niemożliwe bez jakiejś formy komunikacji. Jest ona wreszcie zasadniczym warunkiem ustalania norm, obserwacji osiągnięć i podejmowania działań korygujących w ramach czynności kontrolnych. Jest więc oczywiste, że komunikacja jest wszechobecną częścią wszystkich czynności kierowniczych. Tak więc komunikacja jest procesem przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej. Skuteczna komunikacja jest procesem wysyłania wiadomości w taki sposób, by treść wiadomości odebranej była możliwie jak najbardziej zbliżona do treści wiadomości zamierzonej. Komunikowanie się jest wszechobecną, ważną częścią pracy menedżera. Proces komunikowania się składa się z kodowania treści przez nadawcę i przekazywania jej jednemu lub kilku odbiorcom, którzy otrzymują wiadomość i rozszyfrowują jej treść. W procesie dwustronnego komunikowania się czynności te powtarzają się, przy czym role nadawcy i odbiorcy ulegają odwróceniu. Cały proces w dowolnym swym odcinku może zostać zakłócony przez różne czynniki. Komunikacja interpersonalna koncentruje się na komunikacji w niewielkim gronie osób. Obie ważne formy komunikacji interpersonalnej - ustna i pisemna - wykazują charakterystyczne zalety i wady, toteż menedżer powinien starannie rozważyć jedne i drugie, wybierając stosowny środek komunikacji. Istnieje duża rozmaitość form komunikowania się w organizacji. W układzie pionowym komunikacja może się odbywać pomiędzy przełożonymi i podwładnymi, zarówno w górę jak i w dół, chociaż na ogół bardziej wskazana jest komunikacja obustronna. Komunikacja w poziomie obejmuje osoby na równorzędnych stanowiskach. Członkowie grupy powiązani są ze sobą według powtarzalnego wzorca zwanego siecią komunikacyjną. Dwoma behawioralnymi elementami komunikacji są percepcja i komunikacja pozawerbalna. Percepcja składa się z procesów wykorzystywanych przez jednostkę do odbierania i interpretowania informacji dopływających z otoczenia. Ważnymi elementami procesu percepcji są percepcja selektywna oraz organizacja percepcji. Komunikacja pozawerbalna obejmuje wyraz twarzy, ruchy ciała, kontakt fizyczny, gesty, intonację. Kierowanie procesem komunikowania się wymaga rozpoznania barier dla skutecznej komunikacji i zrozumienia, w jaki sposób możliwe jest ich przezwyciężenie. Zarówno nadawca, jak i odbiorca mogą poznać i opanować skuteczne techniki poprawy komunikacji. Organizacje wykorzystują w kierowaniu komunikacją zarówno podejście menedżerskie, jak i operacyjne. W nadchodzących latach rozwój komunikacji kierowniczej i organizacyjnej dokonywać się będzie pod przemożnym wpływem komunikacji elektronicznej w postaci sieci komputerowych, systemów przetwarzania tekstów, telefonów komórkowych, telefaksów itp.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900