Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Kredyty bankowe i ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych


Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Polska wkroczyła w proces transformacji systemowej, a przywracaniu gospodarki rynkowej towarzyszy przebudowa bankowości. Banki stały się samodzielnym ogniwem gospodarki narodowej, wywierającym istotny wpływ na jej funkcjonowanie. Sektor bankowy odgrywa bardzo istotną rolę w gospodarce, charakteryzuje go duża różnorodność i wysoka dynamika rozwoju. Segment bankowy pośredniczy w przekazywaniu impulsów monetarnych między władzami pieniężnymi a gospodarką. Transformacja polskiego systemu bankowego doprowadziła do pojawienia się nowych produktów na wszystkich rynkach finansowych, co dla klientów oznacza większy wybór wśród firm świadczących usługi finansowe, a dla banków zmianę jakości pracy w obliczu sprostania potrzebom klientów, konkurencji krajowej i wyzwaniom integracyjnym. Ze względu na ograniczenie środków własnych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz fakt dużej kapitałochłonności wiele podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych jest zmuszonych do korzystania z kredytu bankowego. Kredyt jest obecnie bardzo ważnym instrumentem ekonomicznym kształtującym kierunki rozwoju bankowości. Zapotrzebowanie gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych na środki pieniężne rośnie szybciej niż możliwość ich wypracowania w tych gospodarstwach, czy tez podmiotach. Chcąc jednak nadążyć za postępem i techniką muszą one sięgać po kredyt. Zgodnie z prawem bankowym poprzez umowę kredytową należy rozumieć czynność aktywną banku, polegającą na zobowiązaniu banku do oddania do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określonej kwoty środków pieniężnych, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie i do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, będące składnikami kapitału zmiennego, służą przede wszystkim do finansowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych. Z punktu widzenia kwalifikacji prawnej nie ma różnicy pomiędzy tego typu finansowaniem długoterminowym i krótkoterminowym. Cechą wyróżniającą obie formy finansowania jest czas korzystania z finansowania dłużnego i związany z tym cel przeznaczenia środków finansowych. Z reguły kredyty i pożyczki krótkoterminowe udzielane są na okres nie przekraczający jednego roku i są przeznaczone przede wszystkim na pokrywanie przejściowo występujących niedoborów własnych środków pieniężnych, finansowania składników majątku obrotowego ze względu na występującą sezonowość produkcji itp. Bardzo dogodnym dla firmy źródłem finansowania bieżącej działalności jest kredyt w rachunku bieżącym, przeznaczony na sfinansowanie zobowiązań w warunkach przejściowego niedoboru środków własnych. Kredyt ten jest odnawialny w ramach przyznanego limitu i w okresie, na który został udzielony (z reguły na rok). Kredyt dostosowywany jest elastycznie do bieżących potrzeb płatniczych spółki, a odsetki płaci się tylko za czas, w którym wypłaty nie znajdowały pokrycia w dodatnim saldzie rachunku bieżącego firmy. Na wniosek kredytobiorcy bank może przedłużyć termin obowiązywania kredytu na kolejne okresy, przeważnie nie dłuższe niż 12 miesięcy, w formie linii kredytowej. Kredyt jest oprocentowany w stosunku rocznym według zmiennej lub stałej stopy procentowej - do wyboru przez kredytobiorcę. Stopa procentowa stanowi sumę stopy bazowej i marży ryzyka kredytowego banku. Spłata kredytu następuje z kwot pochodzących z pierwszych wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy, a odsetki od wykorzystanego kredytu pobiera się z rachunku bieżącego kredytobiorcy w rozliczeniu miesięcznym. Inną formą finansowania przejściowych niedoborów płatniczych jest kredyt w rachunku kredytowym. Jak sama nazwa wskazuje, kredyt ten polega na ewidencji jego wykorzystania, oprocentowania i spłat na oddzielnym rachunku bankowym. Przedsiębiorstwo samodzielnie dysponuje swoim rachunkiem bieżącym i z tego rachunku następuje spłata kredytu w terminach ustalonych w umowie. Banki mogą udzielać również kredytów krótkoterminowych o charakterze celowym. W szczególności mogą być one przeznaczone do finansowania sukcesywnych i trwale powtarzających się dostaw określonego typu towaru, materiałów, surowców czy usług. Mogą być udzielane w postaci linii kredytowej, jako kredyty odnawialne bądź nieodnawialne, w rachunku bieżącym lub kredytowym na okres do 12 miesięcy, z możliwością ich przedłużenia na kolejne 12 miesięcy. Specjalnym źródłem finansowania niektórych składników majątku obrotowego są kredyty sezonowe, na pokrycie zapasów płodów rolnych, ich przetworów oraz innych wyrobów w związku z sezonowością produkcji.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900