Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Motywacyjne aspekty stylów kierowania


Kierowanie ludźmi – to proces uprawomocnionego i intencjonalnego wywierania wpływu na podwładnych, odpowiedniego ukształtowania ich zachowań zawodowych, sprzyjających osiągnięciu założonych celów organizacyjnych. Wywieranie wpływu interpersonalnego można więc traktować jako nadrzędną czynność kierowniczą, jako istotę kierowania ludźmi. Kierowanie składa się z czterech zasadniczych etapów: planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania. Stanowią one proces, sekwencję następujących po sobie działań tworząc uniwersalne fazy procesu kierowania ludźmi. Fazy omawianego procesu odnoszą się również do osoby kierownika jako działającego podmiotu. Podejmowane przez niego działania skierowane są na własną osobę. Mówić wówczas należy o samokierowaniu - wywieraniu wpływu na samego siebie. Bez skuteczności oddziaływania na własną osobę - co trzeba wyraźnie podkreślić - nikłe są szansę na powodzenie w procesie oddziaływania na podległych pracowników. Treść poszczególnych faz kierowania przedstawia się w skrócie następująco. Planowanie działań innych ludzi nie jest biernym antycypowaniem ich zachowań i postaw, a następnie ich spożytkowaniem przy realizacji zamierzeń organizacyjnych. Jest to raczej programowanie systemu stymulowania, prowadzącego do uzyskania zachowań pracowniczych najbardziej pożądanych dla osiągnięcia ważnych i pilnych celów organizacji. Planowanie działań innych ludzi nie oznacza pozbawiania ich autonomii. Kierownik nie musi dokładnie programować postępowania wszystkich podległych mu osób. Nie każdy pracownik - ze względu na posiadane kwalifikacje - tego wymaga. Indywidualizowanie oddziaływań kierowników należy, jak nie raz się jeszcze okaże, do podstawowych jego powinności. Organizowanie - to zapewnienie i utrzymywanie składu osobowego kierowanego zespołu oraz jego zintegrowanie, sprzyjające realizacji zadań stojących przed tym zespołem. To także strukturyzowanie zachowań poszczególnych podwładnych, ich regulowanie i koordynacja po to, aby jak najlepiej przyczyniały się do osiągnięcia założonych celów. Organizowanie pracy pojedynczych podwładnych nie musi być domeną kierownika, może pozostać w gestii indywidualnych decyzji pracowniczych. Stopień swobody konkretnego pracownika zawsze zależeć jednak powinien od decyzji kierownika. Motywowanie może przybrać formę sterowania zewnętrznego bądź stymulowania motywacji wewnętrznej pracowników. Pierwsze z wymienionych oddziaływań polega na wywieraniu wpływu na podwładnych za pomocą odpowiednio dobranych wzmocnień zewnętrznych (nagród i kar). Większe i dłużej utrzymujące się w czasie zaangażowanie w realizowane zadania łączy się ze wzbudzaniem u pracowników wewnętrznej motywacji - tendencji do samosterowania i samokierowania. Decyzja o tym, jaki rodzaj oddziaływań przyniesie lepsze rezultaty, w przypadku danego zespołu czy konkretnych pracowników, pozostaje w gestii kierownika. Kontrolowanie przejawia się w dwóch formach. Po pierwsze, jest ono działaniem prowadzonym na bieżąco, w trakcie realizacji zadań zleconych podwładnym. Przybiera ono wówczas postać nadzoru, który może być zróżnicowany pod względem ścisłości. Realizację tej formy kontroli może kierownik w całości przekazać swoim podwładnym. W efekcie pojawia się szansa wystąpienia u nich samokontroli, silnego czynnika motywującego pracowników - pod tym wszakże warunkiem, że są dojrzali zawodowo i osobowo. Drugą formą kontrolowania jest porównywanie rzeczywistych, końcowych rezultatów wszczętych działań z ich planami. Z tej formy kontroli kierownikowi zrezygnować na pewno nie wolno. Pozwala ona zachować ogląd nad całością działań podejmowanych przez kierowanych i możliwość niezbędnych interwencji. Daje sposobność nie tylko egzekwowania postawionych wymagań, czy sformułowanych oczekiwań i nadziei. W jej wyniku możliwe staje się również przekazanie podwładnym informacji zwrotnej komentującej osiągnięte rezultaty. Odpowiednio przekazana ocena działań podwładnego może wzmocnić jego zaangażowanie i skorygować działania podejmowane w przyszłości. Jest ona także przyczynkiem do sprawiedliwego wynagradzania pracowników i usprawnienia planowania ich rozwoju zawodowego. Na podstawie analizy faz kierowania ludźmi, wyraźnie widać, iż praca kierownika jest procesem nieustannego podejmowania decyzji. Problem - do jakiego stopnia należy ludźmi manipulować, jaki dawać im zakres indywidualnej swobody jest natury dynamicznej. Ciągle i od nowa kwestia ta musi być przez kierownika rozstrzygana. Jej wynik decyduje o zastosowanych środkach wpływu interpersonalnego.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900