Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Mechanizmy motywacyjne wobec pracowników (płacowe i pozapłacowe)
w różnych typach przedsiębiorstw, a efektywność ekonomiczna


W zachowaniu się człowieka, w angażowaniu się w pracę i obowiązki zawodowe ważną rolę spełnia zawsze motywacja, rozumiana jako proces rządzący wyborem, którego dokonuje jednostka, kierując się dążeniem do osiągnięcia celów, będących wynikiem cenionych przez nią wartości, tj. tego wszystkiego, co jest godne jej pożądania; ma rzeczywistą lub wyobrażalną zdolność do zaspokajania potrzeb. Toteż w każdym procesie kierowania zespołami ludzkimi, trzeba tę motywację właściwie rozbudzać i kształtować. Takie kierowanie motywacją wymaga systemowego podejścia do jej treści i czynników (motywatorów), a także tworzenia w przedsiębiorstwie sytuacji motywacyjnych. Dlatego też każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości. Brak takiego systemu może powodować ograniczenie aktywności zawodowej niektórych pracowników jedynie do terminowego pobierania wynagrodzenia. Absolutnym priorytetem systemu wynagradzania jest wsparcie osiągnięcia celów firmy. System wynagradzania powinien być oparty na pewnym zestawie zasad przyjętych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie. Zasady muszą być zgodne z potrzebami udziałowców, kierownictwa, pracowników oraz partnerów przedsiębiorstwa. Projektując system wynagradzania, należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe materialne oraz niematerialne formy opłacania pracowników. Wycena wartości każdego ze składników pakietu wynagrodzenia całkowitego oraz poinformowanie o jej wysokości pracowników może pomóc zminimalizować koszty i zindywidualizować świadczenia tak, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom zatrudnionych oraz dawały maksymalny efekt motywacyjny. Dobór podstaw poszczególnych składników pakietu wynagrodzenia całkowitego wymaga analizy charakteru działalności firmy, czynników decydujących o rozwoju produktów, rynku pracy oraz stanowisk pracy w organizacji. Polityka świadczeń pozapieniężnych powinna być integralną częścią systemu wynagradzania i wspomagać osiągnięcie celów firmy. Dobra polityka świadczeń pozapieniężnych musi zapewniać dostęp do świadczeń zabezpieczających, materialnych i niematerialnych oraz emerytalnych. Firmy powinny rozważyć, w jaki sposób sfinansować i zapewnić pracownikom programy emerytalne. Wiele profitów może zostać wykorzystanych do promowania lepszych stosunków pomiędzy pracownikami; inne, jak np. samochody służbowe, mogą być źródłem podziałów, jeśli nie są zarządzane właściwie. Należy się starać, aby współczynnik sprawności był jak najwyższy. Wartość niektórych profitów powinna być oszacowana w stosunku do kosztu i czasu poświęcanego na ich dostarczanie lub utrzymanie. Przyjęcie pozycji na poziomie mediany rynkowej dla poszczególnych profitów może prowadzić do zbudowania zbyt hojnej polityki świadczeń pozapieniężnych. Motywacja do pracy ma złożoną naturę. Aby prawidłowo ją kształtować w przedsiębiorstwie, niezbędne jest rozpatrywanie oprócz czynników ekonomicznych również istotnych dla człowieka potrzeb i bodźców pozamaterialnych np.: uznanie, kariera zawodowa, pełna informacja, dobre stosunki międzyludzkie itp. W wielu przedsiębiorstwach nie przywiązuje się należytego znaczenia do bodźców niematerialnych. Znajdują się one w cieniu motywacji ekonomicznej. Mimo wyraźnego upadku etosu pracy, jaszcze w wielu polskich przedsiębiorstwach stosuje się niemal wyłącznie motywację płacową i dąży do powszechnego spieniężenia motywów, chociaż nie osiąga się w tym sukcesów głównie dlatego, że płace większości osób mają bardzo niską wartość rynkową; pozwalają one na przeżycie, a nie na względnie dostatnie życie. Przyrost płac ma wówczas raczej znaczenie dochodowe, a nie motywacyjne, nie wystarcza bowiem do podniesienia poziomu życia, a tylko chroni przed postępującą degradacją ekonomiczną. Naturalnie nie dotyczy to wszystkich. Praca dla wielu ludzi jest nie tylko źródłem dochodów, ale środkiem realizowania zamierzeń i ambicji, uzdolnień i zamiłowań, zdobywania miejsca w społeczeństwie i uznania dla swych zalet i czynów. Dlatego też wymaga ona bogatszego wynagradzania niż tylko pieniężne. Należy zwrócić uwagę na ścisły związek obydwu rodzajów motywacji, co nie pozostaje bez wpływu na ich kolejność. W pierwszej kolejności wskazane jest rozwiązywanie problemu motywacji ekonomicznej, a dopiero w ścisłym związku z nią należy tworzyć narzędzia funkcjonujące w obszarze motywacji pozaekonomicznej.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900