Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach


Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga znajomości zasad marketingu. Sprawność kierowania na różnych poziomach organizacji firmy jest uzależniona między innymi od stopnia rozumienia reguł filozofii marketingowej. Marketing jest dzisiaj istotnym składnikiem filozofii świata biznesu. Marketing jest nie tylko dziedziną poznawczą, lecz także sumą pewnej praktycznej wiedzy i umiejętności. Potrzeba znajomości marketingu wynika przede wszystkim z wysokiej użyteczności tej wiedzy w praktyce gospodarczej. Silna konkurencja na wolnym rynku wymusza wzmacnianie i precyzowanie wszelkich działań marketingowych. Zmiany jakie obecnie się dokonują, pozwalają twierdzić, że przyszłość przedsiębiorstwa zależy m.in. od trafnie sformułowanej strategii marketingowej. Każde przedsiębiorstwo działające na rynku w warunkach konkurencji powinno dążyć do stworzenia przewagi nad konkurentami w określonej sferze swego działania, aby mieć szansę rozwoju. Wśród wielu czynników decydujących o sukcesie firmy niemal zawsze wymienia się odpowiednią strategię marketingową. Zarządzanie strategiczne jest procesem wyboru właściwej strategii marketingowej, czyli sformułowanej, ocenionej i zweryfikowanej za pomocą różnych metod, analiz i narzędzi. W pracy przedstawiono kilka metod analiz strategicznych przedsiębiorstwa wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji strategicznych. Są to m. in.: model „pięciu sił” M. E. Portera, metody portfelowe oraz analiza SWOT. W zachowaniu się człowieka, w angażowaniu się w pracę i obowiązki zawodowe ważną rolę spełnia zawsze motywacja, rozumiana jako proces rządzący wyborem, którego dokonuje jednostka, kierując się dążeniem do osiągnięcia celów, będących wynikiem cenionych przez nią wartości, tj. tego wszystkiego, co jest godne jej pożądania; ma rzeczywistą lub wyobrażalną zdolność do zaspokajania potrzeb. Toteż w każdym procesie kierowania zespołami ludzkimi, trzeba tę motywację właściwie rozbudzać i kształtować. Takie kierowanie motywacją wymaga systemowego podejścia do jej treści i czynników (motywatorów), a także tworzenia w przedsiębiorstwie sytuacji motywacyjnych. Dlatego też każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości. Brak takiego systemu może powodować ograniczenie aktywności zawodowej niektórych pracowników jedynie do terminowego pobierania wynagrodzenia. Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest wynikiem stosowania metody prób i błędów, lecz opiera się w nowocześnie funkcjonujących firmach na racjonalnych instrumentach zarządzania. zalicza się do nich metody zarządzania, które stanowią wypróbowane, logiczne zbiory zasad i etapów stosowanych w procesach kierowania zespołami ludzkimi. Zastosowanie w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa określonej metody zarządzania nie może być przypadkowe. Przed podjęciem decyzji wdrożeniowej kierownictwo organizacji gospodarczej powinno: przeprowadzić diagnozę przedsiębiorstwa w układzie: czynniki wpływające na sukces firmy – wyniki gospodarowania, przeanalizować, czy kadra kierownicza stanowi newralgiczny element rozwoju firmy, określić długofalowy program doskonalenia systemy zarządzania przedsiębiorstwem, dokonać wyboru wiązki metod zarządzania adekwatnych do specyfiki firmy. Po przeanalizowaniu wymienionych zadań należy dokonać wyboru podstawowej metody zarządzania oraz metod wspierających. Podstawowa metoda powinna mieć charakter totalny, tzn. obowiązujący wszystkie podmioty organizacyjne. Jednocześnie na poszczególnych poziomach zarządzania można zagwarantować tzw. wolną przestrzeń zarządzania, w której ramach jest możliwe stosowanie innych cząstkowych metod zarządzania. Zarządzanie strategiczne jest to całość złożona z refleksji, decyzji i działań mających na celu określenie celów ogólnych, następnie zadań, dokonanie wyboru środków, realizacji celów, a w konsekwencji podjęcie i wykonanie określonej działalności, kontrolowanie osiągnięć związanych z jej wykonaniem i realizacja celów. Zarządzanie strategiczne to kierowanie rozwojem organizacji w długim okresie, nastawione na wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń pojawiających się w otoczeniu.

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900