Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Ocena sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa


W miarę rozwoju gospodarki rynkowej procesy zarządzania przedsiębiorstwem komplikują się ze względu na znaczną zmienność warunków jego działania oraz wzrastającą konkurencję. Podejmowanie decyzji dotyczących celów przedsiębiorstwa, sterowanie nimi, elastyczne dostosowywanie się do zmian warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz kierowanie procesem realizacji tych celów, staje się coraz trudniejsze i coraz bardziej skomplikowane. Jednym z zasadniczych narzędzi podejmowania decyzji staje się ocena finansowa oparta na wzorcach sprawdzonych w gospodarce rynkowej. Ocena taka jest potrzebna nie tylko do bieżącego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, ale również – w procesach prywatyzacji tych przedsiębiorstw – do badania ich kondycji finansowej i wyceny wartości majątku. Analiza sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa ma na celu przygotowanie i przetworzenie informacji pozwalających na kompleksową i wszechstronną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Informacje te umożliwiają ustalenie faktów i zjawisk ekonomicznych wywierających wpływ na działalność przedsiębiorstwa i osiągane rezultaty finansowe. Na tej podstawie podejmowane są decyzje dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa, a kredytodawcy i potencjalni inwestorzy oceniają możliwości angażowania kapitałów w finansowanie jego działalności. Opierając się na danych zawartych w podstawowych sprawozdaniach finansowych najczęściej przeprowadza się ocenę struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa oraz ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ocena struktury majątkowo-kapitałowej opiera się przede wszystkim na danych bilansowych i z tego względu określana jest jako wstępna analiza bilansu. Obejmuje ona badanie struktury majątku (aktywów), struktury kapitałowej (pasywów) oraz relacji zachodzących między właściwymi pozycjami majątku i kapitału. W ocenie kondycji finansowej (obok bilansu) wykorzystywane są również informacje z rachunku zysków i strat. Kluczowym przedmiotem oceny w tym przypadku jest zyskowność przedsiębiorstwa, a także zdolność do wywiązywania się z zobowiązań finansowych zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Przedmiotem oceny jest ponadto sprawność i efektywność zarządzania przedsiębiorstwem. Wstępna analiza wyniku finansowego polega na ocenie jego struktury i dynamiki w różnych przekrojach. Ogólną ocenę rachunku zysków i strat przeprowadza się w przekroju poszczególnych rodzajów działalności (operacyjna, finansowa, nadzwyczajna), ustala się różnice między danymi obejmującymi okres sprawozdawczy i okres poprzedni w wielkościach absolutnych i w postaci wskaźników dynamiki. Badanie dynamiki danych rachunku zysków i strat pozwala ustalić ogólne źródła osiągniętego wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Wzrost lub spadek zysku netto wiąże się bowiem ze zmianami poszczególnych rodzajów wyniku finansowego oraz czynników na nie oddziałujących. Ocena struktury rachunku zysków i strat polega na ustaleniu udziału poszczególnych jego składników w ogólnej wielkości przychodów ze sprzedaży. Analiza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych pozwala określić obszary działalność gospodarczej podmiotu, które miały wpływ na przyrost środków pieniężnych w analizowanym okresie. Wstępna analiza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych powinna przede wszystkim identyfikować podstawowe źródła środków pieniężnych i sposoby ich wykorzystania oraz określać na tej podstawie ewentualne nieprawidłowości w gospodarce pieniężnej przedsiębiorstwa.

 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900