Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w finansowaniu rolnictwa


Rok 2004 z wielu względów był dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rokiem szczególnym. Po pierwsze, jako jubileuszowy, 10-ty rok działalności ARiMR, stanowił okazję do dokonywania podsumowań i ocen osiągnięć minionego okresu w zakresie funkcjonowania i wdrażania różnorodnych programów i instrumentów wspierających rozwój wsi, rolnictwa i gospodarki. Po drugie, jako rok przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, stanowił przełom w zakresie wdrażania nowego, bogatego instrumentarium unijnego służącego finansowemu wsparciu polskich rolników oraz rozwoju obszarów wiejskich. Jednocześnie był to okres dalszej realizacji szerokiego spektrum zadań finansowanych ze środków krajowych. Był to także kulminacyjny rok realizacji Programu SAPARD. Stopień wykorzystania środków dostępnych w ramach tego Programu przez rolników, samorządy i przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa spożywczego uznać należy za olbrzymi sukces Polski. Osiągnięcie tego sukcesu możliwe było zarówno dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz znakomitemu przygotowaniu wszystkich grup beneficjentów. Doświadczenia zgromadzone podczas realizacji Programu SAPARD procentują aktualnie w procesie ubiegania się o środki dostępne w ramach Funduszy Strukturalnych UE. Rok 2004 był dla wszystkich komórek organizacyjnych Agencji przede wszystkim okresem intensywnego kontynuowania prac przygotowawczych i wdrożeniowych, służących jak najlepszemu przygotowaniu się do efektywnego wdrażania szerokiej oferty kolejnych instrumentów, finansowanych ze środków unijnych. Największym osiągnięciem Agencji w 2004 roku było niewątpliwie uruchomienie systemu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, co poprzedzone było ogólnopolską kampanią informacyjną dla rolników. W trakcie kampanii, będącej ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym, w samym tylko 1 kwartale 2004 roku przeszkolono ponad 0,5 miliona beneficjentów. Podkreślić należy wyjątkowo pozytywny odbiór kampanii przez samych rolników oraz uznanie środowisk i organizacji wiejskich dla determinacji w działaniach ARiMR, skierowanych na dotarcie z niezbędną informacją do każdego beneficjenta, za pomocą wszelkich dostępnych sposobów i we współpracy z wieloma instytucjami działającymi w otoczeniu rolnictwa. Wszystko po to, aby w pełni zrealizować misję Agencji jak najpełniejszego wykorzystania wszelkich możliwych środków finansowych - unijnych i krajowych - dla zapoczątkowania nakierowanego na kolejne dziesięciolecia procesu zrównoważonego rozwoju polskiej wsi i zapewnieniu polskiemu rolnictwu konkurencyjności na wymagających rynkach całej Europy. Dopłaty bezpośrednie byty pierwszym instrumentem wspierania rolnictwa, realizowanym na niespotykaną dotąd skalę. O płatności bezpośrednie w 2004 roku ubiegało się ponad 1,4 miliona producentów rolnych. Do końca 2004 roku z tytułu dopłat bezpośrednio przekazano rolnikom około 770 milionów złotych, a w roku 2005 – 100% należnych płatności bezpośrednich. Równolegle z obsługą płatności bezpośrednich prowadzone byty intensywne prace związane z sukcesywnym rozszerzaniem zakresu warunkowej akredytacji udzielonej Agencji, co umożliwiało obsługę kolejnych instrumentów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Począwszy od sierpnia 2004 roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wdrażanie kolejnych instrumentów pomocowych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Sektorowych Programów Operacyjnych – SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. Dzięki pełnej mobilizacji wszystkich komórek organizacyjnych Agencji oraz wzorcowej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niezbędnych działań legislacyjnych, do końca 2004 roku ARiMR uruchomiła siedem z dziewięciu działań PROW oraz wszystkie działania w ramach obu Sektorowych Programów Operacyjnych. Ponadto ARiMR uruchomiła również działania wynikające z objęcia Polski Wspólną Organizacją Rynku Owoców i Warzyw. Wysiłek związany z pracami przygotowawczymi Agencji został nagrodzony ogromnym zainteresowaniem beneficjentów w zakresie większości instrumentów wsparcia unijnego. Sprawiło to, że dla kilku działań (np. ułatwianie startu młodym rolnikom, wspieranie gospodarstw niskotowarowych, dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej) już w pierwszych miesiącach wdrażania kwoty złożonych wniosków osiągnęły wysokość limitu środków unijnych przyznanych na lata 2004 – 2006. Świadczy to z jednej strony o trafionej ofercie wsparcia, skierowanej do rolników i innych jednostek z sektora rolno-spożywczego oraz rozwoju obszarów wiejskich, o wciąż znacznym zapotrzebowaniu na kapitał w tych obszarach, lecz także -o znakomitym przygotowaniu beneficjentów - rolników, przedsiębiorców i innych podmiotów -do ubiegania się o środki unijne. Z uwagi na prowadzone działania promocyjne, informacyjne, edukacyjne i doradcze, a także - wdrażanie programów w okresie przedakcesyjnym, do przygotowania beneficjentów przyczyniła się także ARiMR. W tym świetle, jak również z perspektywy minionego roku członkostwa w UE, dorobek Agencji należy ocenić wielce pozytywnie. Na sukces ten składają się zarówno doświadczenia zebrane w trakcie wdrażania Programu SAPARD, jak również bardzo dobra współpraca z szeregiem innych instytucji na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, tak w sferze upowszechniania informacji o oferowanych możliwościach wsparcia finansowego, jak i praktycznego wspomagania potencjalnych beneficjentów w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o pomoc finansową. Wśród instytucji współpracujących z Agencją wymienić należy przede wszystkim: ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, banki spółdzielcze oraz samorząd terytorialny. Kapitał wiedzy i umiejętności nagromadzony przez ARiMR w ostatnich latach, w tym głównie w 2004 roku, poszerzający się krąg coraz lepiej współpracujących instytucji pozwala z optymizmem patrzeć na kolejne, czekające nasz kraj wyzwania, w tym w szczególności - związane z reformą Wspólnej Polityki Rolnej i nowym okresem programowania 2007 – 2013.

 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900