Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Ocena sytuacji finansowej firmy na przykładzie przedsiębiorstwa

 

Analiza stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie, to analiza ekonomiczna. Jest ona, najogólniej ujmując, instrumentem służącym do poznania przebiegu i rezultatów procesów gospodarczych. Wykrywane podczas badań analitycznych prawidłowości ekonomiczne, zachodzące w dotychczasowej działalności, pozwalają wnioskować prospektywnie. Analizę ekonomiczną definiuje się też szeroko jako dyscyplinę naukową dotyczącą zespołu metod umożliwiających stawianie diagnoz gospodarczych w jednostkach organizacyjnych. Tymczasem większość metod wykorzystywanych w analizach stanowi dorobek innych dyscyplin naukowych: statystyki, ekonometrii, matematyki. Korygując to szerokie ujecie, analiza ekonomiczna jest dyscypliną naukową zajmującą się wyszukiwaniem i mierzeniem związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywaniem za pomocą rozmaitych metod badawczych prawidłowości dotyczących zachowania podmiotów gospodarczych i ich reakcji na bodźce płynące z otoczenia. Przedsiębiorstwo jest obszarem niezidentyfikowanym, a wiedza o nim płynąca z innych dyscyplin naukowych pozwala jedynie na ustalenie wstępnych hipotez co do rodzaju związków zachodzących między tymi zjawiskami. Dopiero analiza ekonomiczna pozwala na badanie tych związków oraz określenie kierunków ich zmian i wykorzystanie zdobytej o nich wiedzy w praktyce. Przez analizę rozumie się też opracowanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej. Wymaga ona zastosowania odpowiednich metod badania i zasad oceny wypracowanych przez analizę jako samodzielną dyscyplinę naukową. W procesie analizy ekonomicznej wykorzystywany jest dorobek wielu dyscyplin naukowych: ekonomiki przedsiębiorstw, finansów, rachunkowości, marketingu itp. Najściślejsze jednak powiązania występują z szeroko pojętą rachunkowością, stąd niekiedy traktuje się analizę jako jej część składową. Tymczasem rachunkowość ma za zadanie odpowiednio zarejestrować operacje gospodarcze i stworzyć podstawy liczbowe do oceny stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz jego powiązań finansowych ze światem zewnętrznym. Opracowana w jej ramach sprawozdawczość finansowa dostarcza informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Główny ciężar oceny finansowej spoczywa na szukaniu związków przyczynowo-skutkowych między zjawiskami gospodarczymi, określaniu przyczyn zmian w tych zjawiskach oraz przygotowaniu decyzji dotyczących przyszłości. Zasadnicza różnica między analizą finansową a rachunkowością leży więc w dziedzinie podejmowania decyzji. Podczas gdy księgowy pracuje nad gromadzeniem i prezentowaniem danych, analityk ocenia na ich podstawie sytuację przedsiębiorstwa, przygotowuje dane uzupełniające (pozaewidencyjne), analizuje otoczenie przedsiębiorstwa, w którym w dużym stopniu tkwią czynniki determinujące rezultaty pracy przedsiębiorstwa, oraz na ich podstawie przygotowuje decyzje dotyczące działań, jakie zostaną przez firmę podjęte w przyszłości. Obszary zainteresowań rachunkowości i analizy ekonomicznej różnią się więc wyraźnie. Księgowy dostarcza danych na temat przeszłych, obecnych i przyszłych zdarzeń gospodarczych. Dane te, przetworzone w komórce analizy ekonomicznej łącznie z materiałami uzupełniającymi, służą do podejmowania decyzji gospodarczych. Charakterystyczną cechą analizy jest bezpośrednie jej wykorzystanie w procesie zarządzania. Najogólniej wyróżnia się w nim funkcję planowania, organizowania, motywowania i kontroli. Większość autorów analizę ekonomiczną umiejscawia w funkcji kontroli, podkreślając, że nie należy jej utożsamiać z kontrolą. Analiza ekonomiczna wykracza jednak poza funkcje kontroli. Jest ona raczej spójnikiem między funkcją planowania i funkcją kontroli. Istotą kontroli gospodarczej jest bowiem porównanie dwóch stanów tych samych zjawisk gospodarczych, stanu faktycznego ze stanem pożądanym, w celu ustalenia odchyleń oraz wyjaśnienia przyczyn i skutków występujących różnic. Czynności polegające na wyjaśnieniu tych różnic są również ważnym etapem wchodzącym w zakres analizy ekonomicznej. Nie jest natomiast kontrolą gospodarczą, lecz analizą, porównanie zjawisk w czasie z danymi innych przedsiębiorstw bądź danymi średnimi dla danej klasy działalności gospodarczej. Wyniki analizy stanowią podstawę do weryfikacji słuszności decyzji podjętych w przeszłości oraz ustalenia punktu wyjścia zamierzeń bieżących i przyszłościowych. W bieżącej działalności przedsiębiorstwa analiza ekonomiczna ma na celu jak najszybsze dostarczenie informacji o zakłóceniach w tej działalności w stosunku do stanu będącego podstawą porównań (standardów, norm, planów itp.). Znajomość tych zakłóceń pozwala podejmować decyzje przywracające równowagę w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900