Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Analiza finansowa na przykładzie firmy

 

W miarę rozwoju gospodarki rynkowej procesy zarządzania przedsiębiorstwem komplikują się ze względu na znaczną zmienność warunków jego działania oraz wzrastającą konkurencję. Podejmowanie decyzji dotyczących celów przedsiębiorstwa, sterowanie nimi, elastyczne dostosowywanie się do zmian warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz kierowanie procesem realizacji tych celów, staje się coraz trudniejsze i coraz bardziej skomplikowane. Decyzje te muszą więc być oparte na racjonalnych przesłankach, w celu wyeliminowania błędów w ich podejmowaniu. Jednym z zasadniczych narzędzi podejmowania decyzji staje się ocena finansowa oparta na wzorcach sprawdzonych w gospodarce rynkowej. Ocena taka jest potrzebna nie tylko do bieżącego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, ale również – w procesach prywatyzacji tych przedsiębiorstw – do badania ich kondycji finansowej i wyceny wartości majątku. Proces zarządzania finansami przedsiębiorstwa obejmuje dwie zasadnicze sfery i sprowadza się do konieczności podejmowania dwóch grup decyzji: decyzji inwestycyjnych (w szerokim znaczeniu) oraz decyzji finansowych. Decyzje inwestycyjne to decyzje, w wyniku których kształtowana jest wielkość i struktura rzeczowych aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Rezultatem tych decyzji są więc tzw. inwestycje rzeczowe. Decyzjami inwestycyjnymi są także decyzje o wielkości i strukturze aktywów finansowych (tzw. inwestycje finansowe). Zarówno jedne, jak i drugie inwestycje, jak każde aktywa, wymagają zaangażowania kapitału. Wynika więc z tego, że decyzje inwestycyjne w gruncie rzeczy dotyczą wykorzystywania kapitału. Z kolei decyzje finansowe dotyczą pozyskiwania źródeł sfinansowania tych aktywów, a więc ich rozmiarów, rodzajów i struktury. Są to więc decyzje o gromadzeniu (pozyskiwaniu) kapitału. W tak rozumianym zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa nie rozważa się problemu, które z tych decyzji są ważniejsze. Zarówno jedne, jak i drugie są istotne dla osiągania celów organizacji. Co najwyżej można mówić o pewnym następstwie czasowym ich podejmowania. Z merytorycznego punktu widzenia proces zarządzania finansami, jako proces decyzyjny, rozpoczyna się od sformułowania potrzeb w zakresie zmian poziomu i struktury aktywów, a więc spraw inwestycyjnych. Te zamierzenia są następnie konfrontowane z możliwościami i warunkami ich sfinansowania, w tym także z możliwościami i warunkami pozyskania nowych źródeł finansowania. W wyniku tej konfrontacji może być podjęta pozytywna lub negatywna decyzja o inwestowaniu w zależności od możliwości ich sfinansowania kapitałem oraz od relacji pomiędzy kosztem tego kapitału a uzyskiwanymi efektami. W tak rozumianych zależnościach występujących pomiędzy tymi dwiema grupami decyzji, obszar decyzji finansowych można uznać za weryfikujący decyzje inwestycyjne. Nie oznacza to jednak, że jedne z nich są ważniejsze, a drugie im podporządkowane. Podejmowanie decyzji to bardzo ważny element sprawności zarządzania, rozumianego jako skuteczne prowadzenie organizacji do obranego celu. Jest najbardziej widocznym przejawem pracy menedżera. Współcześnie zarządzanie staje się kreatywną sztuką, której dobre poznanie może ułatwić osiągnięcie sukcesów. Rodzi to potrzebę nieustannego analizowania procesów decyzyjnych, a zarazem nieustannego doskonalenia technik decyzyjnych. Wymusza to niestabilność otoczenia i dążenie do sprostania konkurencji przez organizację. Decydowanie jest mechanizmem napędowym polityki przedsiębiorstwa, ponieważ to właśnie dzięki niemu pomysły, emocje, ambicje jednostek zmieniają się w działanie strategiczne. Nie można oczywiście jednoznacznie wskazać, która ze sfer działalności przedsiębiorstwa, tj. marketing, sprzedaż, kadry czy finanse są z punktu widzenia istnienia na rynku najważniejsze. Jedno jest jednak pewne: bez względu na geograficzny zasięg i przedmiot działalności w każdej organizacji należy ściśle dbać o zachowanie płynności finansowej i kontrolę nad nią. Często bywa tak, iż przedsiębiorstwa bankrutują pomimo wysokiej rentowności. Okazuje się, że wysoka rentowność nie świadczy o tym, że przedsiębiorstwo jest w doskonałej kondycji finansowej i nie grozi mu bankructwo. Brak płynności finansowej, mimo osiągnięcia wysokich zysków, może stać się przyczyną jego upadku. Analiza sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa ma na celu przygotowanie i przetworzenie informacji pozwalających na kompleksową i wszechstronną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Informacje te umożliwiają ustalenie faktów i zjawisk ekonomicznych wywierających wpływ na działalność przedsiębiorstwa i osiągane rezultaty finansowe. W sprawozdaniach finansowych rejestruje się operacje gospodarcze oraz przedstawia dane liczbowe do oceny stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz jego różnych powiązań finansowych. Tak opracowane sprawozdania finansowe dostarczają informacje o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa, a tym samym przedstawiają jego analizę finansową. Głównymi odbiorcami sprawozdań finansowych są inwestorzy i wierzyciele. Sprawozdania finansowe powinny zatem zawierać te informacje, które są przez inwestorów i wierzycieli uważane za niezbędne. Z reguły potrzeby informacyjne tych osób są wielowymiarowe, gdyż dotyczą zarówno oceny zdarzeń historycznych jak i prognozy przyszłej rentowności. Sprawozdanie finansowe powinno zatem zawierać zarówno informacje dotyczące skutków finansowych transakcji już zakończonych w okresie sprawozdawczych jak i też dostarczyć istotnych informacji o zdarzeniach zaistniałych w okresie sprawozdawczym, ale których skutki finansowe dopiero się ujawnią w przyszłych okresach sprawozdawczych. Część informacji dotyczących przyszłych przychodów i kosztów zawierają niektóre aktywa i pasywa wycenione na dzień bilansowy według ich aktualnej wartości rynkowej – na przykład inwestycje lub aktywa i zobowiązania finansowe.

 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900