Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Wniosek kredytowy na uruchomienie małego zakładu produkcji biopaliw

 

Polska jest jednym z wielu krajów UE, któremu w 2005 r. nie udało się osiągnąć zalecanego w Dyrektywie 2003/30/EC dwuprocentowego udziału biopaliw (biokomponentów) w strukturze wykorzystania paliw transportowych. Głównych przyczyn tego stanu należy upatrywać głównie w barierach prawnych i ekonomicznych. Znaczący wpływ na rynek biopaliw w Polsce miał rok 2005, w czasie, którego kształtowało się i nadal będzie się kształtować nowe otoczenie prawne, związane ze standardami jakości czy aspektami fiskalnymi. Korzystny wpływ na pokonanie silnych barier prawnych miała wpływ zapowiedź KERM-u z dnia 4 stycznia bieżącego roku, dotycząca nowelizacji ustawy o biopaliwach i biokomponentach, która w dwóch aspektach została wcześniej zakwestionowana. KERM zapowiada zliberalizowanie warunków produkcji i dystrybucji biopaliw – głównie biodiesla- i zmiany w zakresie podatku akcyzowego (bardziej jednoznaczne interpretacje). Rok 2005 był przełomowy dla pokonania występujących barier w zakresie biopaliw. Wysokość ulgi akcyzowej na biopaliwa została zaakceptowana przez największych uczestników polskiego sektora paliw transportowych. Wysoka cena ropy naftowej na rynkach światowych i w konsekwencji wysoka cena paliw tradycyjnych w 2005 r. spowodowała zaakceptowanie biodiesla przez polskich klientów. Tendencja ta raczej umocniła się w 2006 r. Zatem uwarunkowania ekonomiczne w istotny sposób wpłynęły i nadal wpływają na pokonanie barier społecznych stosowania biopaliw transportowych. Mimo dużego potencjału produkcyjnego Polski w zakresie surowców rolniczych jak i techniczno-technologicznych zdolności produkcyjnych wskaźnik wykorzystania biopaliw transportowych w naszym kraju osiągnął za cały 2005 r. zaledwie wartość ok. 0,5% (wobec zakładanego 2% w Dyrektywie 2003/30/EC). Jednak występujące ogromne zainteresowanie biopaliwami a także naciski ze strony Komisji Europejskiej (być może sankcje wobec krajów nie wywiązujących się z dyrektywy) wskazują na to, że jego wartość będzie dynamicznie wzrastać. W Polsce według szacunków za 2006 r. wyniósł on już ok. 1,5% i przybliżył się do zaleceń wspomnianej Dyrektywy. Ważnym segmentem rynku - odbiorcą biopaliw mają stać się floty komunikacji miejskiej i samochodowej. W niektórych miastach europejskich już jeżdżą autobusy zasilane czystym biodieslem, mieszaniną ON i bioetanolu, gazem czy na wodór. Komisja Europejska widzi w tym obszarze znaczną szansę na zmniejszenie zagrożeń środowiskowych w dużych aglomeracjach miejskich jak i możliwość na wypromowania biopaliw, tak aby zrepozycjonować ich społeczne postrzeganie. Istnieje co najmniej kilka powodów, dla których zagadnienia finansowania inwestycji dla potencjalnych inwestorów w sektorze biopaliwowym mają większe znaczenie niż w typowych przedsięwzięciach inwestycyjnych. Decydują o tym takie specyficzne cechy inwestycji i projektów, jak: nowe na rynku technologie o zwiększonym stopniu ryzyka, wysokie nakłady inwestycyjne, wysokie koszty przygotowania inwestycji, Najpowszechniejsze i stosowane od dawna formy zachęt finansowych to bezpośrednie dotacje do inwestycji i kredyty preferencyjne. Środki na te zachęty pochodzą zazwyczaj z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i narzutów na wykorzystanie paliw kopalnych, którym standardowo nie podlegają biopaliwa.

 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900