Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Procedury kredytowe w banku na przykładzie kredytów dla klientów indywidualnych

 

System bankowy jest jednym z najistotniejszych elementów struktury instytucjonalnej oraz sposobu funkcjonowania gospodarki pieniężno-kredytowej. Należy go rozumieć jako ogół banków dopuszczonych do funkcjonowania w państwie, jak również zadania ustawowo przypisane ich poszczególnym rodzajom oraz związki między nimi. System bankowy w każdym kraju określa prawo bankowe. Ustala ono między innymi rodzaje banków funkcjonujących w tymże systemie, ich czynności, rolę banku centralnego oraz zadania nadzoru bankowego. Kredyt jest podstawowym produktem wyszczególnionym w art. 69 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Zgodnie z tym artykułem poprzez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas określony w umowie oznaczoną kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej zgodnie z warunkami określonymi w umowie, do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty, oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu. Banki udzielając kredytu realizują transformację kwot między depozytariuszami - oferentami kapitału, a poszukującymi kapitału, czyli kredytobiorcami. Jakość kredytów i pożyczek bankowych stanowi bazę wyjściową dla oceny jakości banku oraz prawidłowości jego działania. W ramach bieżącej polityki banku istnieje silny wymóg ciągłego ulepszania metod zarządzania kredytowego, strategii oraz stosownych procedur. Obecnie kredyt stał się elementem życia gospodarczego. Jest często niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej i do rozwoju przedsiębiorstwa. Banki udzielają kredytów tylko tym podmiotom gospodarczym, które posiadają zdolność kredytową, tj., zdolność do spłaty zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami w umownych terminach płatności. Zdolność kredytowa nie może być przedmiotem negocjacji, a jej oceny dokonuje samodzielnie bank – kredytodawca. Problem funkcji kredytu jest ujmowany różnie przez poszczególnych autorów, chociaż poglądy te są do siebie zbliżone i nie różnią się w zasadniczy sposób. Ogólnie kredyty spełniają następujące funkcje: emisyjną (pieniężną), dochodową, rozdzielczą (alokacyjną) oraz kontrolną. Kredyty udzielane przez banki można sklasyfikować według następujących kryteriów: przedmiotu kredytu, okresu kredytowania, podmiotu finansowania, formy kredytu, sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu oraz waluty kredytu.

 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900