Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Kredytowanie gospodarstw domowych na przykładzie banku

 

System bankowy jest jednym z kluczowych elementów systemu pośrednictwa finansowego. Pomimo ogromnej dynamiki zmian zachodzących we współczesnym, w tym - w polskim, systemie finansowym, działalność banków - instytucji kredytowych pozostaje kluczowa w procesie transferu funduszy od podmiotów posiadających ich nadmiar - do jednostek, które ich potrzebują. Ów transfer pieniądza od jednych uczestników rynku - czyli od deponentów, do drugich - czyli do kredytobiorców, nie może się odbywać efektywnie bez sprawnie działającego systemu pośrednictwa finansowego. Jednocześnie, przepływ pieniądza w gospodarce, szybkość jego obiegu, umiejętność sprawnej wielokrotnej zamiany z postaci gotówkowej na rzeczową, ma krytyczne znaczenie dla procesu inwestowania w gospodarce, a zatem - dla rozwoju gospodarczego. Rola banków w pośredniczeniu pomiędzy dawcami i biorcami kapitału może przyjmować różnorodną postać. Efektywny transfer pieniądza pomiędzy uczestnikami gry rynkowej oznacza dla banku konieczność sprawnego koordynowania terminów, przestrzeni, kwot, ryzyka i innych czynników. Analizując funkcje współczesnego banku, należy nie tylko badać procesy gromadzenia depozytów oraz kredytowania, ale także działalność związaną z obsługą płatności. Dzięki nowoczesnym technologiom i innowacyjnym usługom finansowym, banki nie tylko pośredniczą w transferze kapitału, ale także mają istotny wpływ na prędkość wymiany pieniężnej pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Jeszcze niedawno, osoby zgłaszające zapotrzebowanie na środki finansowe musiały tygodniami czekać na podjęcie decyzji kredytowej, podczas gdy współcześnie - bezustannie unowocześniane systemy skoringowe umożliwiają podjęcie decyzji w ciągu kilku godzin, a nawet w jeszcze krótszym czasie. W gospodarce rynkowej dynamicznie zmieniają się sposoby i formy świadczenia usług oraz otoczenie, w którym działają banki. Ewolucji muszą ulegać także usługi finansowe. W efekcie, zmienia się profil przychodów banku. Szybki transfer pieniądza, możliwy dzięki nowoczesnym technologiom, umożliwił zwiększenie katalogu przychodów uzyskiwanych z tytułu opłat i prowizji, ale jednocześnie zmienił profil ryzyk bankowych. Wzrasta znaczenie ryzyka operacyjnego, a powiększające się bankowe grupy kapitałowe wymagają wzrostu umiejętności kadry kierowniczej i wypracowania sprawnych systemów informacji zarządczej oraz audytu. Zmiany we wnętrzu banku oraz w jego otoczeniu wymusiły zmiany w otoczeniu prawnym, na przykład - w zakresie regulacji ostrożnościowych. Przeobrażeniom w funkcjonowaniu banków towarzyszy proces udoskonalania systemu rozliczeń - krajowego i międzynarodowego. Obsługa płatności odbywa się przede wszystkim przy pomocy elektronicznych nośników wymiany danych. Dynamika przemian w systemie pośrednictwa finansowego jest widoczna nie tylko w sposobie świadczenia usług przez banki, ale także w zmianach strukturalnych w sektorze - dominacji kapitału zagranicznego, fuzjach i przejęciach, budowaniu dużych uniwersalnych grup kapitałowych, intensywnej rywalizacji między bankami, która ograniczyła możliwość konkurowania cenami i wymusiła koncentrację banków na jakości, itd. Kredyt jest to przekazanie kapitału pieniężnego przez kredytodawcę (wierzyciela) kredytobiorcy (dłużnikowi) na ustalonych warunkach. Jako wynagrodzenie za kredyt dłużnik musi płacić odsetki. Istnieją dwie podstawowe formy kredytów: kredyt towarowy, polegający na wzajemnym kredytowaniu się przedsiębiorstw, i kredyt bankowy, który jest formą ruchu kapitału pożyczkowego. Banki poprzez udzielanie kredytów wprowadzają do obiegu pieniądze, które wcześniej zostały zgromadzone w formie depozytów bankowych. Każde udzielenie kredytu zasila obieg nowym pieniądzem, a każda spłata kredytu powoduje wycofanie pieniądza z obiegu. Bank, przede wszystkim z racji funkcji pełnionych w systemie ekonomicznym, należy do instytucji poddanych w swojej działalności uwarunkowaniom szczególnego rodzaju. Z jednej strony, będąc współcześnie w dominującej mierze instytucją prywatną, najczęściej w formie spółki akcyjnej, bank w swojej działalności dąży do realizacji założonych wyników. Wyniki te - osiągane w konkurencyjnym otoczeniu - pozwalają właścicielom oceniać kierownictwo banku, ale jednocześnie lokują bank-spółkę na tle innych spółek, pozwalając na podejmowanie i rewidowanie decyzji inwestycyjnych przez aktualnych i potencjalnych właścicieli. W tych okolicznościach dochodzi do takiego modelowania działalności banków, dzięki któremu - w określonych warunkach - podejmowana działalność biznesowa gwarantować będzie osiąganie zakładanych efektów ekonomicznych. W działaniach tych obserwować można - między innymi - rozbudowywanie oferty usług bankowych, przybierające postać dywersyfikacji wertykalnej i horyzontalnej, a także odwoływanie się do najnowszych technik i technologii gwarantujących szybką, kosztooszczędną i konkurencyjną obsługę masowej klienteli. Z drugiej strony, bank jako pośrednik finansowy wypełnia ważne funkcje systemowe. Przyjmując oszczędności od podmiotów, które czasowo nimi dysponują, bank dokonuje transformacji tych oszczędności w kapitał inwestycyjny. Sprawność tej transformacji w ujęciu mikroekonomicznym decyduje o prowzrostowej roli banków w całej gospodarce. Jednocześnie, zdecentralizowana kreacja pieniądza wpływa na realizację podstawowych celów państwa, oddziałując m.in. na wartość pieniądza i na stabilność cen. Te uwarunkowania decydują o tym, że także współczesnemu państwu skala i charakter działalności pośredniczącej prowadzonej przez banki komercyjne, nie są obojętne. Państwo, zarówno poprzez bank centralny, jak i przez inne instytucje systemowe, pozostawia w swojej gestii różnego rodzaju możliwości oddziaływania na funkcjonowanie banków. Sprowadzając te uwarunkowania do określonego obszaru działania banków, takiego - na przykład - jak Polska, należy wskazywać także na znaczenie norm i rozwiązań przyjmowanych w odniesieniu do pośrednictwa finansowego przez instytucje międzynarodowe, czy ponadnarodowe. Takich rozwiązań dostarczają pośrednictwu finansowemu także decyzje podejmowane przez Unię Europejską i jej instytucje.

 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900