Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych

Piszemy wzory na prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, prace inżynierskie,
prace zaliczeniowe, referaty, opracowania, analizy, publikacje

 

 

PRZYKŁADOWY TEMAT, Z ZAKRESU KTÓREGO MOŻEMY NAPISAĆ MATERIAŁ:
 


Akcje jako instrument rynku kapitałowego

 

W ciągu ostatnich lat nastąpił w Polsce bujny rozwój rynku kapitałowego, który powstał niemal z niczego od początku lat 90-tych. Powstanie tego rynku było z jednej strony stymulowane przez państwo poprzez proces prywatyzacji przedsiębiorstw, a z drugiej strony ściśle przez państwo regulowane i kontrolowane, przez instytucje ukształtowane ustawą z 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Opierając się na tej właśnie ustawie rozpoczęły działalność Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Komisja Papierów Wartościowych – instytucje, których działalność ukształtowała obecnie istniejący rynek.
Jednocześnie w wielu ustawach dotyczących różnego rodzaju podmiotów gospodarczych wprowadzono przepisy regulujące obejmowanie i nabywanie pakietów akcji, spółek akcyjnych prowadzących działalność w takich dziedzinach, jak bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja itd. Stopniowo rozszerzały się kompetencje Urzędu Antymonopolowego, z czasem przekształconego w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stworzyło to ścisły system oddziaływania państwa na obrót papierami wartościowymi i ich emisję, a w szczególności na emisję akcji i obrót nimi.
W stosunku do znacznej części podmiotów gospodarczych o istotnym znaczeniu dla gospodarki swobodny obrót ich akcjami został znacznie ograniczony poprzez wprowadzenie wobec spółek publicznych zasady koncentracji obrotu akcjami dopuszczonymi do obrotu publicznego na giełdzie, dematerializacji obrotu czy obowiązku pośrednictwa przedsiębiorstwa maklerskiego w obrocie tymi papierami. Możliwość publicznego oferowania akcji została uzależniona od uzyskania zgody Komisji Papierów Wartościowych na wprowadzenie ich do obrotu publicznego, a to z kolei zostało ściśle powiązane z koniecznością przygotowania stosownej dokumentacji, której podstawowym elementem jest prospekt emisyjny. Wprowadzona zasada przejrzystości wyraża się w zapewnieniu wszystkim potencjalnym inwestorom dostępu do informacji umożliwiających ocenę aktualnej wartości papieru wartościowego. Tą drogą zagadnienia publicznego obrotu papierami wartościowymi znalazły się w znacznym stopniu w sferze prawa administracyjnego gospodarczego, przy czym - zgodnie ze światowymi tendencjami - zakres oddziaływania administracji państwowej na rynek publiczny zwiększa się, mając na celu zabezpieczenie interesów inwestorów. Wyrazem tej tendencji było uchwalenie nowej ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ostatnia nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, nowe prawo bankowe itd.
Choć obecnie istnieje już dość obszerna literatura prawnicza dotycząca publicznego obrotu papierami wartościowymi bądź pewnych aspektów tego obrotu, brak było dotychczas pracy, która by w sposób całościowy spoglądała na zakres reglamentacji administracyjno-prawnej obrotu akcjami. Obrót akcjami jest bowiem nie tylko zagadnieniem z zakresu ochrony interesów inwestorów; z punktu widzenia interesów państwa istotne jest też, w jaki sposób przejmowana jest kontrola nad przedsiębiorstwami w drodze nabycia akcji na rynku pierwotnym lub wtórnym. Od pewnego czasu obserwujemy w Polsce próby przejmowania kontroli nad przedsiębiorstwami poprzez sukcesywne skupywanie akcji bądź nabywanie ich dużych pakietów; dochodzi do konsolidacji podmiotów działających w tych samych dziedzinach.
Dzisiaj tylko w niewielkim stopniu kontrola obrotu akcjami i ich emisji spoczywa w rękach sądu rejestrowego. W olbrzymim stopniu zagadnienia te przesunęły się ze sfery prawa handlowego w sferę prawa administracyjnego gospodarczego – i zostały poddane rozległej regulacji administracyjnej. Kwestie te są istotne zarówno z punktu widzenia emitentów i inwestorów, jak regulatorów. Praktyka ostatnich lat wykazuje, że wiele jest tutaj niezrozumienia roli poszczególnych instytucji administracyjno-prawnych w sprawowaniu kontroli nad funkcjonowaniem rynku kapitałowego.

 

... to tylko krótki opis tematu


Jeżeli zainteresował Państwa ten lub inny temat - możemy przygotować
indywidualną propozycję planu (konspektu) wyłącznie dla Państwa
 

Dla Państwa wygody jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami w sposób najbardziej dla Państwa odpowiedni.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROPOZYCJĄ INNYCH TEMATÓW KLIKNIJ PONIŻEJ

MKPUBLIKACJE - Strona główna                                                                           
 Wzory na prace dyplomowe, prace magisterskie - pisanie prac dyplomowych                                                                             MKPUBLIKACJE - Kontakt
STRONA GŁÓWNA                                              PRZYKŁADOWE TEMATY                                                            FORMULARZ KONTAKTOWY


https://www.mkpublikacje.pl                                    mk@mkpublikacje.pl                                                Tel.: +48 664 600 900